English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
معرفی نشریه
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه
 دوره7،شماره2 (پاییز 1400/1400)
 
1
بررسی اثرات ضدالتهابی غشاء کامپوزیت کیتوزان/ پلی‌اتیل گلیکول/سوپرناتانت لاکتوباسیلوس‌روتری در درمان زخم پوستی در رت نر نژاد ویستار
( 1752 بازدید ) ( 649 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
ترمیم زخم فرایندی پیچیده و دینامیک استزخمپوش‌ها به واسطه تسریع بهبود زخم و پیشگیری از عفونت بسیار مورد توجه قرار دارد. کیتوزان پلیمز زیست تخریب پذیر با خواص ضدمیکروبی است و کاربرد گسترده در تولید زخمپوش‌های نوین دارد. هدف از این مطالعه تولید زخمپوش نوین بر پایه متابولیت‌های لاکتوباسیلوس روتری و کیتوزان و ارزیابی آن در بهبود مدل زخم پوستی در رت بود. برای این منظور، سوپرناتانت عاری از سلول باکتری تهیه و با محلول کیتوزان: پلی اتیلن گلایکول مخلوط شد. سوسپانسیون مذکور پس از قالب‌گیری، خشک و ارزیابی شد. 45 رت نژاد ویستار با میانگین سنی و وزنی 4 ±28 روز و g۲۵۰-۲۰۰ به ۳ گروه، کنترل منفی، زخمپوش کیتوزان و زخمپوش پست بیوتیک تقسیم شدند. پس از طی شدن دوره سازگاری، زخمی پوستی به ابعاد cm2۳/۱ ×۳/۱ در پشت رت‌ها ایجاد شد. بلافاصله پس از ایجاد زخم، زخمپوشها روی منطقه زخم قرار گرفته و تثبیت شدند. در روزهای 1، 3، 7، 14 و 21 پس از ایجاد زخم، 3 رت از هر گروه انتخاب و کشته شد. ارزیابی روند بهبود زخم، با اندازه‌گیری مساحت زخم و ارزیابی هیستولوژی انجام شدهمچنین میزان بیان اینترلوکینهای 1 و 6 نیز در بافت‌ها به روش RT PCRسنجیده شد.نتایج نشان داد که زخمپوش پست‌بیوتیک منجر به تسریع روند بهبود زخم در رت‏ها می‌شود. نتایج هیستولوژی نیز نشان دهنده تاثیر این زخمپوش برتسریع فاز التهاب و افزایش رسوب‌گذاریکلاژن والاستین بود. همچنین این غشا با کاهش بیان ژن‏ اینترلوکین‌های 1 و6  سبب کاهش فاز التهاب و تسریع در شروع فاز تکثیری شد. می‌توان نتیجه گرفت که زخمپوش پست‌بیوتیک باکاهش مدت زمان فاز التهاب و تسریع در شروع فاز تکثیری می‌تواند به بهبود روند ترمیم زخم منجر شود.
کلمات کلیدی :
ترمیم زخم، زخمپوش، کیتوزان، پستبیوتیک، فاز التهاب، فاز تکثیر

2
تولید زانتان توسطزانتوموناس کمپستریسPTCC 1473به روش کشت غوطه‌ور با استفاده از آب پنیر و بهینه‌سازی فرآیند تولید
( 207 بازدید ) ( 107 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
آب پنیر پسماندی است که طی فراوری پنیر، به‌وفور تولید می‌شود و دفع آن در محیط زیست مشکلات گوناگونی را ایجاد می کند. تبدیل زیستی این محصول جانبی  به مواد ارزشمند، راه حل غلبه بر این مشکل زیست محیطی است. در این پژوهش امکان استفاده از لاکتوز آب پنیر به‌عنوان تنها منبع کربن، جهت تولید صمغ زانتان با استفاده از باکتری زانتوموناس کمپستریسPTCC 1473به روش تخمیر غوطه وربررسی  شد. چهار فاکتور هر یک در چهار سطح، شامل مدت زمان تیمار حرارتی آب پنیر[(min)10،20،40،80]، غلظتKH2PO4،0 ، 1، 2، 3 درصدوزنی/ حجمی) ، pH(5، 6، 7 و 8) و نوع منبع ازت، (نیترات آمونیوم )، ( نیترات آمونیوم و عصاره مخمر ) ، (نیترات آمونیوم و پپتون ) و ( عصاره مخمر و پپتون ) ، با استفاده از روش تاگوچی به منظور بهینه سازی تولید زانتان مورد پژوهش قرار گرفت. همچنین ویسکوزیته صمغ زانتان تعیین و آنالیز FTIRبه‌منظور تایید تولید صمغ انجام شد. سه فاکتور از چهار فاکتورمورد بررسی،شامل غلظتKH2PO4، نوع منبع ازت و زمان تیمار حرارتی سوبسترا، اثر معنا داری بر تولید صمغ زانتان داشتند ( 05/ 0>P). حداکثر تولید صمغ زانتان پس از  h48 از آغاز تخمیر، با استفاده از آب پنیر به‌عنوان منبع اصلی کربن، KH2PO4با 3 درصد وزنی/ حجمیو ترکیب نیترات آمونیوم و پپتون به‌عنوان منبع ازت و تیمار حرارتی سوبسسترا min80، 5 pH، 5/21 گرم بر لیتر صمغ زانتان بود. صمغ زانتان تولید شده در این مطالعه به دلیل شباهت ترکیب شیمیایی با نوع تجاری قابل قبول می‌باشد. همچنین آب پنیر به دلیل ارزانی، سوبسترایی مناسب و مقرون به صرفه برای تولید زانتان در مقیاس زیاد می‌باشد.
کلمات کلیدی :
آب¬پنیر، تیمار حرارتی، زانتان ، طراحی آزمایش تاگوچی

3
بررسی تأثیر کیفی آنزیم آسپرژیلوپپسین بر تجزیه پروتئین گلوتن در خمیر آرد گندم
( 134 بازدید ) ( 14 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
درحال حاضر نان بیشتر رژیم غذایی مردم را تشکیل می‌دهدو یک رژیم غذایی فاقد گلوتن مادام‌العمر در حال حاضر تنها درمان موجودبرای مقابله با عدم تحمل گلوتن است؛ بنابراین، متخصصان غذا دائماً در حال یافتن راه‌هایی برای تولید و بهبود کیفیت نان بدون گلوتن هستند.این مطالعه برای ارزیابی کیفی اثر آنزیم پروتئاز آسپرژیلوپپسین بر تخریب گلوتن در طی تخمیر خمیر گندم انجام‌شده است. اثرات کیفی اسپرژیلوپپسینبیان‌شده در مخمر نانوایی بر روی پروتئین گلوتن و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر آرد گندم موردبررسی قرار گرفت و خصوصیات رئولوژیکی خمیر توسط دستگاه رئومتر اندازه‌گیری شد. علاوه بر این، آزمایش‌ها اولیه آرد مانند اندازه‌گیری میزان فیبر خام، چربی، رطوبت، گلوتن مرطوب، پروتئین، pH، خاکستر ارزیابی شدمخمر حاوی آنزیم پروتئاز توانست با تولید این آنزیم از گلوتن موجود در محیط کشت سنتزی به‌عنوان تنها منبع نیتروژن، کربن و انرژی استفاده و رشد کند اما سویه­های کنترل نتوانستند روی محیط کشت حاوی گلوتن رشد نکردند. نمونه‌های تهیه‌شده با مخمر مهندسی‌شده خمیر دارای الاستیسیته کم، بدون تولید گاز، بافت نسبتا شل و بدون بوی خاصی بود که تائید کرد که شبکه گلوتن تشکیل نشده است. سرانجام، مطالعه خصوصیات رئولوژیکی خمیر نشان داد که این آنزیم بر الاستیسیته و بافت خمیر تأثیر می‌گذاردبرای این منظور، در اینجا اثرات آنزیم آسپرژیلوپپسین به‌طور مؤثر نشان داد که توانایی تخریب شبکه گلوتنی را دارا هست؛ بنابراین، امکان تولید نان باکیفیت بالا از تیمار آرد گندم با آسپرژیلوپپسین نشان داده‌شده است. برای بهبود کیفیت خمیر تهیه‌شده با مخمر مهندسی‌شده می‌توان از هیدروکلوئید­ها استفاده کرد.
کلمات کلیدی : آنزیم پروتئاز، آرد گندم، خواص رئولوژیکی، گلوتن، رئومتر، مخمر نانوایی

4
سنتز نانوذره نقره به روش‌های: باکتریایی، گیاهی، شیمیایی و مقایسه ویژگی ضدباکتریایی آنها با همدیگر
( 151 بازدید ) ( 43 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه، یکی از مشکلات مواجهه با باکتری‌های بیماری‌‌زا، مقاوم شدن پاتوژن‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک ها است و استفاده از نانوذرات یکی ازراه حل‌های موثر در این زمینه استنانوذره نقره به‌عنوان عامل ضدباکتری بیش از سایر نانوذرات مورد توجه و مطالعه محققین قرارگرفته استدر این پژوهش قدرت ضد‌باکتریایی نانوذره نقره سنتزشده از سه منبع باکتریایی،گیاهی و شیمیایی با یکدیگر مقایسه شددر این مطالعه،نانوذره نقره با استفاده از منابع باکتری(مایع رویی باسیلوس جدا شده از معدن زرشوان)، گیاهی(عصاره پونه کوهی) و شیمیایی (سدیم بوروهیدرید) سنتز شدسپس MICاین سه نوعنانوذره نقره برروی چهار باکتری بیماری‌‌زای،  اشریشیاکولا، استافیلوکوکوس اورئوس، آسینتوباکتر بومانی وسودوموناس آئروژینوزا بررسی شدMICنانوذره سنتزشده با باسیلوسμg/mL6/5- 4/1)، عصاره گیاه پونه (μg/mL5/22- 6/5) و سدیم بوروهیدرید (μg/mL45- 5/22) بدست آمدمقایسه MICنانوذرات سنتزشده با سه روش فوق نشان داد که قدرت ضدباکتریایی نانوذره نقره سنتزشده با باکتری باسیلوس نسبت به حالت سنتزشده با گیاه و عامل شیمیایی بر چهار پاتوژن فوق بیش از پنج برابر است
کلمات کلیدی :
ضدباکتریایی، باسیلوس، نانوذره نقره، پونه کوهی،MIC

5
بررسیتأثیر تزریق داخل تخم­مرغی عصاره هسته انگور و ویتامین Cبر قابلیت جوجه‌درآوری، عملکرد و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی
( 119 بازدید ) ( 15 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پژوهش­ حاضر با هدف ارزیابی اثرات تغذیه جنینیعصاره هسته انگور و ویتامین Cبر قابلیت جوجه­درآوری، عملکرد، جمعیت میکروبی محتویات ایلئوم و وزن اندام‌های لنفاوی در دوره آغازین و رشد جوجه‌های گوشتیانجام شد. آزمایشاولدر قالب طرح بلوک تصادفی با 7 تیمار، 5 بلوک و 98 عدد تخم‌مرغ در هر بلوک انجام شد. تیمارهای آزمایشی شاهد پانچ نشده، شاهد پانچ شده،شم کنترل (5/0 میلی­لیتر سرم نمکی)، 3 میلی­گرم ویتامین C، 3 ، 5/4 یا 6 میلی­گرم عصاره هسته انگور را شامل شد. تغذیه 5/4 میلی­گرم عصاره هسته انگور سبب افزایش قابلیت جوجه­درآوری نسبت به گروه­های شاهد شد. در آزمایش دوم، جوجه­های هچ شده در آزمایش اول در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر تکرار تا سن 22روزگی پرورش داده شدند. نتایج نشان داد که تزریق 5/4، 6 میلی‌گرم عصاره هسته انگور یا 3 میلی‌گرم ویتامین Cبه ازای هر تخم­مرغ، غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز همولیزات جوجه‌ها را افزایش داد. تغذیه داخل تخم­مرغی 5/4 میلی­گرم عصاره هسته انگور  یا 3 میلی­گرم ویتامین Cبه ازای هر تخم­مرغ سبب افزایش اضافه وزن جوجه‌ها نسبت به گروه‌های شاهد در دوره آغازین شد. تزریق داخل تخم­مرغی سطوح مختلف عصاره هسته انگور یا ویتامین Cجمعیت باکتری اشریشیاکلی در محتویات ایلئوم جوجه‌ها را در سن 10 روزگی کاهش داد.
کلمات کلیدی : تغذیه جنینی، عصاره هسته انگور، جمعیت میکروبی روده

6
مقایسه خاصیت ضدمیکروبی شیر خام اسب، الاغ و شتر علیه باکتری باسیلوس سرئوس
( 141 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
شیر، یکی از پرمصرف­ترین محصولات لبنی در جهان است که ارزش تغذیه­ای بالایی دارد. این ماده­ غذایی به­دلیل دارا ­بودن برخی ترکیبات زیست‌فعال، خواص بیولوژیکی مختلفی نظیر خواص ضدمیکروبی از خود نشان می­دهد. در طی سال­های اخیر، تمایل به مصرف شیر دام­های اهلی غیر از گاو نظیر شیر الاغ، اسبو شتر افزایش یافته استهدف از انجام این مطالعه، ارزیابی و مقایسه خاصیت ضدمیکروبی طبیعی شیر خام اسب، الاغ و شتر علیه باکتری باسیلوس سرئوس (به‌عنوان یک باکتری مهم بیماری­زای منتقل شونده از مواد غذایی) بود. علاوه بر این، تاثیر درجه حرارت نگهداری بر میزان خاصیت ضدمیکروبی نمونه­های شیر این دام­ها مورد مطالعه قرار گرفت. پس از جمع­آوری نمونه­های شیر به روش تصادفی، باکتری باسیلوس سرئوس به نمونه­های شیر تلقیح شد و نمونه‌ها در دماهای 5، 10 و C°20 به­مدت h96 نگهداری شدند. جهت ارزیابی میزان خاصیت مهارینمونه‌های شیر بر رفتار این باکتری، نمونه‌ها هر 24 ساعت یکبار در محیط اختصاصی، کشت داده شدند. در دماهای 5 و C°10، شیر این حیوانات اثر ضدمیکروبی بهتری را در مقایسه با دمای C°20 نشان دادند. شیر اسب و شتر در دماهای 5 و C°10 پس از گذشت 96 ساعت، اثر ضدمیکروبی بیشتری را نسبت به شیر الاغ نشان دادند، در حالی‌که، در دمای C°20 اثر شیر الاغ و اسب در مقایسه با شیر شتر به­ویژه در 72 ساعت اول نگهداری، قوی­تر بود. با توجه به یافته­های این مطالعه می­توان چنین نتیجه گرفت که میزان فعالیت ضدمیکروبی طبیعی شیر بسته به نوع دام و درجه حرارت نگهداری، متفاوت است.
کلمات کلیدی : اسب، الاغ، شتر، شیر، ضدمیکروبی

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .