English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره1،شماره2 (زمستان 94/1394)
 
1
اثر بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بومی ایران بر فاکتورهای لیپیدی خون در رت‏های نر نژاد ویستار هیپرکلسترولمیک
( 3424 بازدید ) ( 166 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
اختلال در متابولیسم چربی‏ها در برخی از جمعیت‏ها باعث بروز بیماری‏های قلبی- عروقی می‏شود. اکنون بیماری قلبی عروقی به‌عنوان اولین عامل مرگ‌ومیر در کشورهای صنعتی مطرح است. پروبیوتیک‏ها، میکروارگانیسم‏هایی هستند که اگر به میزان کافی مورداستفاده قرار گیرند، می‏توانند اثرات سلامت‏زایی برای میزبان داشته باشند. هدف از این پژوهش، تأثیر سویه بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر میزان فاکتورهای لیپیدی بر رت‏های هیپرکلسترولمیک است. در این پژوهش تجربی، از 28 رت نر با وزن متوسط gr5±120 در چهار گروه هفت‏تایی استفاده شد؛ گروه اول: کنترل، گروه دوم تیمارشده با پروبیوتیک، گروه سوم هیپرکلسترولمیک بدون تیمار و گروه چهارم هیپرکلسترولمیک تیمار شده با پروبیوتیک. پروبیوتیک لیوفلیزه بیفیدوباکتریوم بیفیدوم روزانه به‌صورت گاواژ به میزان cfu/ml109 به گروه‏های آزمون داده می‏شد. پس از 21 روز از قلب رت‏ها خون‌گیری صورت گرفت و فاکتور‏های لیپیدی اندازه‌گیری شدند. نتایج به‌دست‌آمده، کاهش معنی‏دار میزان کلسترول تام و LDLرا در گروه تیمار هیپرکلسترولومیک دریافت‌کننده بیفیدوباکتریوم نشان داد (05/0 P ). همچنین در مورد میزان HDLنیز افزایش معنی‏دار مشاهده گردید اما میزان تری گلیسیرید کاهش معنی‏داری نشان نداد. همچنین مصرف پروبیوتیک در گروه کنترل تأثیری بر فاکتورهای لیپیدی نشان نداد. نتایج نشان داد که پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم باعث کاهش معنی‏دار سطح کلسترول در موش‌های رت نژاد ویستار می‏شود.
کلمات کلیدی :
هیپرکلسترولمیک، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، لیپید، رت

2
بررسی بهینه‌سازی کشت قارچ خوراکی ولواریلا بر روی بستری از پسماندهای لیگنوسلولزی کشاورزی
( 3791 بازدید ) ( 125 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
یکی از معضلات زیست‌محیطی، وجود پسماندهای کشاورزی آلی در محیط می‌باشد که یکی از بهترین روش‌ها برای به‌کارگیری مازاد کشاورزی، کشت قارچ‌های خوراکی می‌باشد. قارچ‌های خوراکی قادرند روی پسماندهای لیگنوسلولزی و کشاورزی ارزان رشد کنند. در این پژوهش از قارچولواریلا کهاز کلکسیون میکروارگانیسم‌های منطقه‌ای سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران تهیه شد بود استفاده شد. برای تولید بذر قارچ، از گندم و سبوس گندم استفاده گردید. پس از تهیه اسپان، قارچ فوق روی بستری از ضایعات لیگنوسلولزی با فرمولاسیون مختلف و پایه مانند: پوشال گندم، تفاله چای، سبوس گندم، پوست تخمه، چوب ذرت، چوب بلوط و خاک‌اره کشت داده شد. در محیطی که حاوی چوب بلوط و تفاله چای بود کلاهک‌ها در دمای C°3±34 ظاهرشدند. ضریب رشد این محیط  h2/6 بود و بیشترین میزان پروتئین را با میانگین جذب 6267/2 داشت که به‌عنوان بهترین محیط کشت برگزیده شد. در محیط حاوی خاک‌اره و چوب ذرت به علت مناسب نبودن فرمولاسیون جهت کشت این قارچ، هیچ رشدی مشاهده نشد. اهداف این پژوهش، رفع معضلات مازاد کشاورزی و بررسی بهترین محیط‌های کشت و شرایط محیطی جهت کشت قارچولواریلامی‌باشد. این قارچ گرمادوست که برای اولین بار در ایران بر روی آن تحقیق‌شده می‌تواند منبع بسیار غنی از مواد پروتئینی در مقایسه با قارچ‌هایی مانند قارچ‌های دکمه‌ای و سایر قارچ‌های صدفی  باشد که می‌تواند در مناطق گرمسیری  و نیمه گرمسیری ایران مانند شهرهای حوزه خلیج‌فارس پرورش یابد.
کلمات کلیدی :
پسماندهای کشاورزی، قارچ خوراکیولواریلا، لیگنوسلولز، بذر

3
اثر لاکتوباسیلوس کازیی سویه TD2بر کاهش کلسترول در رت نر نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوسین
( 3453 بازدید ) ( 62 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
مطالعات نشان می‏دهند در برخی از جمعیت‏ها به دلیل اختلال در متابولیسم چربی‏ها در افراد دیابتی باعث بروز بیماری‏های قلبی عروقی می‏شود. پروبیوتیک‏ها میکروارگانیسم‏های زنده و مشخصی هستند که اگر به میزان کافی مورد مصرف قرار گیرند می‏توانند اثرات سلامت‏زایی داشته باشند. بااین‌حال تاکنون مطالعات اندکی در مورد اثر پروبیوتیک‏ها در درمان و پیشگیری دیابت صورت گرفته است. هدف از این مطالعه تأثیر لاکتوباسیلوس کازیی  بر شاخص کلسترول خون در رت‏های دیابتی و سالم است.در این آزمون از 28 موش صحرایی نر نژاد ویستار به چهار گروه شامل گروه کنترل سالم، گروه دیابتی، گروه شامل دریافت‏کننده پروبیوتیک و گروه دیابتی دریافت‏کننده پروبیوتیک تقسیم شدند. برای القای دیابت در رت ها، استرپتوزوسین به میزان mg/kg 60 به‌صورت درون صفاقی تزریق و با اندازه‌گیری مزان قند خون از ایجاد دیابت اطمینان حاصل شد. رت های گروه آزمون به مدت 21 روز ml 1لاکتوباسیلوس کازیی 2TDحاوی 109 سلول باکتری زنده را به‌صورت گاواژ درون معدی دریافت کردند. درنهایت پس از خون‌گیری، میزان کلسترول خون مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج این مطالعات نشان داده که لاکتوباسیلوس کازیی 2TDبه‌طور معنی‌داری (0001/0P) سبب کاهش کلسترول خون در رت‏های دیابتی شده و سبب تغییر معنی‏دار کلسترول خون در رت‏های سالم دریافت‏کننده پروبیوتیک نشد.نتایج حاصل پیشنهاد می‏کنند که لاکتوباسیلوس کازیی سویه 2TDدر پیشگیری از افزایش کلسترول سرم در موش‏های دیابتی، مفید و مؤثر باشند.
کلمات کلیدی :
کلسترول سرم، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس کازیی، دیابت

4
بررسی اثرات افزودن نمك، طعم‌دهنده و گاز دي‌اكسيد كربن بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی، قابلیت زیستی و حسی دوغ پروبیوتیک در طی دوره نگهداري يخچالي
( 3512 بازدید ) ( 133 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در سال‌های اخير، مصرف غذاهاي فراسودمند به دليل افزايش آگاهي مردم ورزش تغذیه‌ای اين محصولات، افزایش‌یافته استکه  توليد دوغ پروبيوتيك پتانسيل فراسودمند بودن آن را دوچندان خواهد کرد. در اين پژوهش، بررسی اثرات افزودن نمك، طعم‌دهنده، گاز دي‌اكسيد كربن و مدت‌زمان نگهداري يخچالي در پايان تخمير و طي نگهداري يخچالي بر تمامی شاخص‌هاي كيفي دوغ پروبيوتيك بررسي شد. نتایج نشان داد که مقدار نمک حدود 5/0-4/0% مقدار قابليت زيستي پروبيوتيك‌ها را در مقايسه با نمونه شاهد به‌طور معني‌دار افزايش داد. افزودن گاز دي‌اكسيد كربن تا فشار تعادلي psi20 در مايع (غلظت حدود 4/0% وزني/حجمي) نه‌تنها اثر سوء بر رشد پروبيوتيك‌ها نداشت، بلكه بقاي آن‌ها را نيز در مواردي افزايش داد. یکی از معایب آن، تولید  نوعي بدطعمي خاص تشکیل‌شده از پس‌طعم تلخ و رايحه تند و زننده در فرآورده نهايي بود كه در انتهاي نگهداري يخچالي تشديد شد. اين ايراد را ممكن است بتوان با آزمايش‌ ساير كشت‌هاي آغازگر و كاهش درصد گاز بهبود داد يا برطرف كرد
کلمات کلیدی :
دوغ، پروبیوتیک، نمک، طعم‌دهنده، دی‌اکسید کربن

5
ارزيابي پنير ليقوان ازنظر وجود باكتري لاكتوكوكوس گارويه با تکیه‌بر روشهاي مبتني برکشت و روش مولكولي ژن ناحيه S rRNA16
( 3325 بازدید ) ( 78 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
باكتريلاکتوکوکوس­ گارويه گونه بیماری‌زای جنس لاكتوكوكوس بوده كه عامل بيماري در انسان (اندوكارديت) و دام (لاكتوكوكوزيس در ماهي و ورم پستان در گاوهاي شيري) است، وجود اين باكتري در توليدات حاصل از شير خام همانند پنير ليقوان گزارش شد است.در این پژوهش از شیر تازه، دلمه، پنیر تازه و پنیر رسیده و همچنين علف تازه منطقه ليقوان جهت ایزوله کردن باکتری استفاده گردید. آزمون­هاي بيوشيميايي در دماي °C10 و °C45 و رشد در غلظت نمك طعام %4 و %5/6 صورت گرفت. سپس استخراج DNA، و واكنش PCRبه‌منظور شناسايي ژن ناحيه S rRNA16 با پرايمر اختصاصي لاكتوكوكوس، انجام شد و آمپلیکون­های آن  توسط شرکت Source BioScienceانگلستان تعيين توالي شدند. سپس در پایگاه داده­های ژنی NCBIتوالی­هایی که بیش از %97 مشابهت داشتند، ازنظر جنس و گونه تعیین هویت شدند.در آغاز1500 ایزوله سپس در ادامه توسط آزمون­های دیگر 625 ايزوله و درنهایت 60 ايزوله به‌عنوان لاكتوكوكوس انتخاب گردید سپس با تعيين توالي ژن ناحيه S rRNA16 به‌طور دقیق 2 مورد لاکتوکوکوس­گارويه،2 مورد لويكونوستوكلاكتيس، 5 مورد لويكونوس توكمزونتروئيدس، يك مورد لويكونوستوكگارليكوم و بیشترین تعداد یعنی 50 ایزوله لاکتوکوکوسلاکتیس گزارش شد.حضور کمرنگ باكتري لاکتوکوکوس گارویه که آن‌هم در مراحل اوليه توليد پنير ليقوان بوده است، نويد خوبی برای ايمني بیشتر پنير ليقوان ازنظر وجود اين باكتري بیماری‌زا می‌باشد چون در پنير تازه و پنير رسيده موردي از حضور اين باكتري مشاهده نشد.
کلمات کلیدی :
لاکتوکوکوس گارویه، آزمون­های بیوشیمیایی، S rRNA16، بیماری‌زا، پنیر لیقوان

6
اثر سایتوتوکسیک باکتری پروبیوتیک بومی بر رده سلولی سرطان کلون
( 3727 بازدید ) ( 142 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
لاکتوباسیلوس ها ازنظر ژنتیکی شامل گروه متنوعی از باکتری‌های تولیدکننده اسیدلاکتیک هستند که به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند اثرات ضد توموری،کمک به تعادل فلور میکروبی روده، تولید ترکیبات ضد میکروبی، تحریک سیستم ایمنی میزبان و غیره تحت عنوان پروبیوتیک ها معرفی‌شده‌اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سایتوتوکسیک باکتری لاکتوباسیلوس پاراکازییبر روی رده سلولی 29HT-سرطان کلون می‌باشد.سلول‌های سرطانی کلون رده 29HT-در محیط کشت DMEMکشت داده شدند. رده 29HT-تحت تأثیر غلظت‌های متفاوت عصاره اگزوپلیساکارید باکتری لاکتوباسیلوس پاراکازییmg/ml2/0, 2, 20, 40) در زمان‌های 24، 48 و  h72 قرار گرفت. درصد زیستایی سلول‌ها، توسط آزمون MTTسنجیده شد. نتایج سنجشMTT  بیانگر آن بود که لاکتوباسیلوس پاراکازییدر الگوی وابسته به زمان و دوز، بقا و تکثیر سلول‌های سرطانی کلون رده 29HT-را کاهش می‌دهد که بیشترین اثر سایتوتوکسیتی مربوط به غلظت mg/ml40 در زمان  h72 بود که نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بود. نتایج تحقیق نشان داد که عصاره لاکتوباسیلوس پاراکازییاثر سایتوتوکسیتی بر روی سلول‌های سرطانی کلون 29HT-دارد که می‌تواند با انجام مطالعات بیشتر به‌عنوان یک محصول بیولوژیک ضد سرطانی در درمان و پیشگیری مورداستفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
لاکتوباسیل، عصاره اگزوپلیساکارید، سرطان کلون، رده سلولی 29HT

7
مطالعه اثر ساکارومایسس­ها و دمای تخمیر بر برخی ویژگی‌های شیمیایی ماءالشعیر
( 3359 بازدید ) ( 138 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
ماءالشعیرنوشیدنی گازدار غیرالکلی است که از عصاره جوانه جو حاصل می­شود. محبوبیت این نوشیدنی به دلیل طعم مطلوب و خواص مفید و ارزش تغذیه­ای بالای آن است. افزون بر عوامل یادشده، جنبه­های کیفی ماءالشعیر ازجمله خواص فیزیکی آن (تثبیت و پایداری کف و گاز دی‌اکسید کربن) از دید مصرف­کننده از اهمیت زیادی برخوردار است. ازاین‌رو تحقیق حاضر به بررسی اثر ساکارومایسس­ها و شرایط تخمیر بر برخی خواص فیزیکی ماءالشعیر می­پردازد.چهار سویه مخمر ساکارومایسسساکارومایسس سر­ويزيه 70424، ساکارومایسس لودویگی­یی 3447، ساکارومایسس روکسی­یی 70535 و ساکارومایسس روکسی­یی 70531) به‌طور جداگانه با میزان تلقیح مشخص به ورت خام با درجه گرانش مشخص اضافه شدند. تخمیر ورت به مدت‌زمان  h48 در شرایط هوادهی دوره­ای و در سه دمای مختلف انجام پذیرفت. شاخص­های اندازه­گیری نظیر pH، غلظت گاز دی‌اکسید کربن با دستگاه فشارسنج و میزان کف (در فواصل زمانی  h12 طی دوره تخمیر) به مدت  h48ساعت مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمارهای دماي C° 24 بیشترین میزان افت pHو تیمارهای دمای C° 4 کمترین میزان افت pHرا نتیجه دادند. بیشترین و کمترین مقدار گاز دی‌اکسید کربن و درصد کف به ترتیب در تیمارهای با دمای C° 24 و C° 4 مشاهده شد. بيشترين میزان افت pH، قابلیت تولید کف و گاز دی‌اکسید کربن را مخمر ساکارومایسس سر­ويزيه70424 و کمترين آن را مخمر ساکارومایسس روکسي­يي70531 دارا بود.آن­جا­که خواص فیزیکی ماءالشعیر نظیر پایداری کف و گاز دی‌اکسید کربن از دید مصرف‌کننده از اهمیت زیادی برخوردار است، استفاده از مخمر ساکارومایسس سر­ويزيه و دمای تخمیر C° 4 پیشنهاد می­شود.
کلمات کلیدی :
آبجوی بدون الکل (ماءالشعیر)، دی اکسید­کربن، ساکارومایسس، کف

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .