English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره2،شماره1 (فصل بهار-سال 1395/1395)
 
1
اندازه‌گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time
( 2939 بازدید ) ( 139 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این تحقیق از روش مولکولی Real Time PCRبرای اندازه‌گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی استفاده شد. به دلیل مشکلات روش شمارش کپک‌ها به روش Howard Method Countاز قبیل احتمال خطای آزمون کننده، دقت کم و عدم تکرار پذیری، تبیین یک روش استاندارد که بتواند با دقت و تکرار پذیری بالا تشخیص و شمارش کپک‌ها را امکان پذیر سازد ضروری به نظر می­رسد. روش مولکولی Real Time PCRمی‌تواند به‌عنوان یک روش مناسب برای شناسایی و اندازه­گیری کمی دقیق کپک­ها مطرح باشد که بر مبنای اندازه­گیری مطلق و نسبی ژن‌های کپک­های موجود می­باشد. نمونه‌های رب گوجه فرنگی با مقادیر مختلف اسپور کپک (101، 103 و 105) در هر گرم آلوده شد. پس از گرمخانه گذاری و رشد اسپور کپک و ایجاد میسیلیوم، استخراج DNAاز هر نمونه با استفاده از روش al-sammariانجام شد. سپس با استفاده از واکنشReal Time PCRتعداد copy numberمربوط به DNAکپک با استفاده از شناساگر سایبرگرین و پرایمرهای مربوط به جنسآسپرژیلوس نایجر تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار DNAکپک در نمونه‌های شاهد و تلقیح شده منحنی Real Timeدر مقادیر CTکمتری به فاز لگاریتمی وارد می شوند. ضریب همبستگی خطی منحنی استاندارد در آزمون Real Time938/0=2Rبود که نشان دهنده دقت تعیین کمی این آزمون می‌باشد. اختصاصی بودن واکنش با استفاده از منحنی ذوب پرایمرها تعیین شد و نشان داد که واکنش به طور کاملاً اختصاصی انجام شده است. 
کلمات کلیدی : آسپرژیلوس نایجر، اندازه­گیری، Real Time PCR

2
بررسی امکان استفاده از نکتار پرتقال- انبه به‌عنوان حامل پروبیوتیک
( 3106 بازدید ) ( 136 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه در ایران  فرآورده­هاي شیری پروبیوتیک بیشترین فرآورده­هاي پروبیوتیک عرضه شده به بازار را تشکیل می­دهند. اما در سال­هاي اخیر به دلایلی چون عدم تحمللاکتوز، وجود کلسترول و پروتئین­های آلرژی­زا در شیر، تقاضا براي محصولات پروبیوتیکی غیر­لبنی افزایش یافته استهدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از نکتار پرتقال- انبه به‌عنوان حامل پروبیوتیک بود. ابتدا خصوصیات فیزیکوشیمیایی نکتار پرتقال- انبه بررسی شد. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به‌عنوان سویه پروبیوتیک استفاده شد. باکتری پروبیوتیک به نکتار پرتقال- انبه تلقیح و در دمای ˚C4 درون یخچال نگهداری شد و در انتهای هر هفته زنده­مانی باکتری پروبیوتیک در نکتار پرتقال- انبه و همچنینpH  نکتار پرتقال- انبه بررسی شد. نتایج نشان داد که لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در نکتار مذکور در هفته اول به تعدادcfu/ml 106 و در هفته دوم به تعداد  cfu/ml105 بقا داشت. تغییر قابل توجهی درpH  نکتار پروبیوتیک وجود نداشتبه نظر می­رسد،  نکتار پرتقال- انبه حامل مناسبی برای سویه پروبیوتیک به صورت آزاد  نمی­تواند باشد.اما از این جهت که باکتری در نکتار تا یک هفته به تعداد قابل قبول باقی مانده و تغییری در pHنکتار پرتقال- انبهنداشته، شروع خوبی برای تحقیقات آینده می­باشد.برای افزایش زمان نگهداری نکتار پرتقال- انبه پروبیوتیک برای معرفی این فرآورده به صنعت غذا لازم است از تکنیک­های مختلف همچون تکنیک ریزپوشانی و افزودن پری­بیوتیک بهره جست.
کلمات کلیدی :
پروبیوتیک، نکتار پرتقال- انبه ، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، زنده­مانی

3
بهينه‌سازي تخمير اوكارا و توليد برگر گياهي از اوكاراي تخميريافته 
( 2880 بازدید ) ( 21 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه غذاهاي تخميري و يا عملگرا از مزاياي فراواني برخوردارند. يكي از اين محصولات، غذاهاي تخميري سوياو يا اصطلاحا تمپهاست كه در آن از كپك ريزوپوس اوليگوسپوروس براي تخمير دانه سويا استفاده مي‌شود. از طرفي اوكارا كه باقيمانده توليد شير سويا مي‌باشد از قابليت‌هاي خوبي براي تبديل شدن به يك محصول تخميري برخوردار است. در اين بررسي اثر قارچ‌هاي مختلف بر‌روي بستر جامد اوكارا ارزيابي شد و بهترين قارچ براي تخمير محصول اوكارا مورد بهينه‌سازي از نظر دما قرار گرفت. نتايج نشان داد از ميان قارچ‌هايي نظير پلوروتوس، آگاريكوس، فلامولينا، رسولا و ريزوپوس، بهترين شرايط براي به دست آوردن يك بستر مناسب به‌عنوان يك محصول غذايي را كپك ريزوپوس اوليگوسپوروس ايجاد مي‌نمايد. هم‌چنين شرايط بهينه از نظر دما براي رشد اين كپك مورد بررسي قرار گرفت كه نشان داد بهترين دما براي تخمير اوكارا دمايC º32 است. در پايان، بستر تخمير شده اوكارا مورد بهينه‌سازي از نظر فرمولاسيون غذايي قرار گرفت. نتايج نشان داد بهترين فرمولاسيون براي توليد يك برگر تخميري از اوكارا شامل پودر سيب‌زميني 25%، توفو 20%، شكر4%، نمك 2%، پياز35%، سير5/3%، ادويه5/1% و تخم مرغ gr20 مي‌باشد. بررسي مقدار پروتئين نيز نشان‌داد محصول نهايي داراي حدود 6/40% پروتئين است كه از مقدار قابل قبولي به‌عنوان يك محصول غذايي برخوردار مي‌باشد.    
کلمات کلیدی : سويا، اوكارا، غذاي تخميري، ريزوپوس اوليگوسپوروس

4
اثر مالتودکسترین وصمغ زانتان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست هم‌زده بدون چربی پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس پاراکازیی زیرگونه پاراکازیی
( 3269 بازدید ) ( 110 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه ماست معروف­ترین فرآورده لبنی تخمیری و پروبیوتیک در سطح جهان است که علت آن را به ویژگی­های منحصر به فرد این محصول و ارزش سلامتی بخش آن نسبت می­دهند. هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن مالتودکسترین و صمغ زانتان به صورت منفرد و مخلوط­های دوتایی، بر ویژگی­های کیفی ماست هم زده بدون چربی پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس پاراکازیی زیرگونه پاراکازیی بود. شمارش باکتری‌های پروبیوتیک، ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه­ها طی روزهای 1، 7، 14 و 21 نگهداری در دمای C˚ 4 بررسی شد. ماست حاوی 2% مالتودکسترین و 01/0% صمغ زانتان بالاترین تعداد باکتری پروبیوتیک زنده، بهترین مزه، بافت، بو و پذیرش کلی، کمترین میزان آب­اندازی و بالاترین ویسکوزیته را در پایان روز بیست و یکم نگهداری داشت. بالاترین امتیاز رنگ و ظاهر به نمونه شاهد متعلق بود. افزودن ترکیبات مورد استفاده موجب کاهش درصد آب­اندازی وpH، افزایش تعداد باکتری‌های پروبیوتیک زنده، اسیدیته و بهبود ویژگی­های حسی نمونه­های ماست نسبت به نمونه شاهدگردید. در تمام نمونه­ها (بجز شاهد) تا پایان روز بیست و یکم، تعداد باکتری‌های پروبیوتیک بیش از حد cfu/ml106بود که نشان­دهنده تاثیر مثبت به‌کارگیری مالتودکسترین وصمغ زانتان در فرمولاسیون ماست پروبیوتیک بوده است.
کلمات کلیدی : ماست هم زده پروبیوتیک، صمغ زانتان، مالتودکسترین، لاکتوباسیلوس پاراکازیی زیرگونه پاراکازیی

5
بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی2TD، پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون‌های تیروئیدی (3Tو 4T) در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن
( 3046 بازدید ) ( 20 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
غده تیروئید که بلافاصله در زیر حنجره در دو طرف و جلوی نای واقع شده،یکی از بزرگترین غدد درون‌ریزبوده و به طور طبیعی ۱۵ تا gr۲۰ در افراد بالغ وزن دارد.تیروئید دو هورمون قابل ملاحظه یعنی تیروکسین و تری‌یدوتیرونین که معمولا به ترتیب۳Tو ۴Tنامیده می‌شوند را ترشح می‌کند. تمامی شرایط استرس‌زا از جمله استرس‌های فیزیکی و شیمیایی سبب افزایش در 3Tو 4Tو کاهش در TSHمی‌شونداسترس غلظت کوتیزول را افزایش داده و باعث کاهش غلظت 3Tو 4Tمی‌شود. پروبیوتیک‌ها دسته‌ای از میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که در صورت مصرف به میزان مشخص اثرات مفیدی برروی سلامت میزبان می‌‌گذارند. تغذیه با پروبیوتیک‌ها می‌تواندغلظت کورتیزول را کاهش داده بنابراین باعث افزایش غلظت4Tو3Tمی‌گردد زیرا غلظت‌های بالای هورمون‌های آدرنال کورتیکال مسئول کم‌کاری تیروئید می‌باشد. برای انجام این تحقیق40رتنر نژاد ویستار با سن و وزن تقریبی یکسانgr 130-110 انتخاب شد. پس از 2 هفته دوره سازگاری، رت‌ها به طور تصادفی در چهار گروه ده‌تایی شامل 2 گروه کنترل و2 گروه آزمون دسته‌بندی شدند. گروه کنترل منفی به مدت 21 روز با  ml1 بافر فسفات با pHخنثی گاواژ ‌شدند. گروه کنترل مثبت علاوه بر گاواژ روزانه با بافر، هر روز به مدتmin  ۱۵ برای ایجاد استرس بی‌حرکتی مزمن در دستگاه نگهدارنده قرارداده ‌شدند. گاواژ روزانه گروه آزمون 1 با پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی2TD، صورت گرفت در حالی که گروه آزمون 2 علاوه بر پروبیوتیک، استرس نیر دربافت می‌نمود. پس از طی شدن دوره آزمون‌، رت‌ها با اتر بیهوش و سپس خون‌گیری از قلب آن‌ها انجام شد. با جدا کردن سرم خون، میزان هورمون‌های تیروئیدی (3Tو 4T) موجود در خون آن‌ها با استفاده از کیت اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله از این آزمون و مقایسه 2گروه کنترل منفی و مثبت نشان که در طی استرس میزان هورمون4Tازmg/dl05486/0±417/1 به mg/dl04016/0±230/1 به صورت معنی داری کاهشیافت (0146/0=P). همچنین مشخص گردید که دریافت پروبیوتیک در گروه آزمون 2، سبب افزایش معنی‌دار غلظت هورمون تا  mg/dl01990/0±331/1نسبت به گروه کنترل مثبت می‌گردد (0338/0=P). میزان ترشح هورمون در این گروه از گروه کنترل منفی که استرسی دریافت نکرده به صورت معنی‌داری بالاتر نبود (1435/0=P). این امر نشان دهنده این می‌باشد که هنگام استرس مصرف پروبیوتیک سبب افزایش میزان ترشح هورمون 4Tشده و میزان غلظت هورمون به سطح عادی خود باز می‌گردد. مقایسه دو گروه کنترل 1و کنترل 2نشان داد که در طی استرس اختلاف معنی داری بین این دو گروه در میزان هورمون3Tوجود ندارد(1539/0=P)که بدین معنی می‌باشد که استرس تغییری در میزان هورمون 3Tدر رت‌ها نداشت . مقایسه 2گروه کنترل منفی و مثبت نشان که در طی استرس میزان هورمون 3Tاز mg/dl05393/0±344/1به mg/dl05589/0±402/1دارای اختلاف معنی‌داری نبوده (4596/0=P) که نشان دهنده این امر می‌باشد که در صورت عدم وجود استرس، پروبیوتیک‌ها تغییری در ترشح میزان این هورمون نخواهند داشت. نتایج این آزمون نشان می‌دهد که مصرفلاکتوباسیلوس کازئی[1]به عنوان پروبیوتیک می‌توانددر صورت وجود استرس‌های مزمن، از اثرات منفی آن‌ها بر کاهش میزان هورمون تیروئیدی 4Tممانعت به عمل آورده وسبب افزایش میزان ترشح هورمون شده و میزان غلظت آن را به سطح عادی خود باز می‌گرداند. استرس تاثیری بر میزان هورمون 3Tدر رت‌ها نداشت در نتیجه مصرفلاکتوباسیلوس کازئیسبب تغییری در میزان هورمون نگردید.[1]Lactobacillus casei
کلمات کلیدی : استرس، پروبیوتیک، 4T3T، هورمون‌های تیروئیدی، لاکتوباسیلوس کازئی

6
بررسی اثر پروبیوتیک بیفیدوباکتریومبیفیدوم بر تعداد سلول‌های 4CDورزشکاران به دو روش APAAPو فلوسایتومتری
( 2837 بازدید ) ( 68 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده و مشخصی هستند که در صورت مصرف سبب ارتقای سطح سلامت میزبان می‌شوند (2). در مقالات متعددی نقش محافظت‌کننده پروبیوتیک‌ها از میکروفلور نشان داده‌شده و همچنین در بسیاری از مطالعات انجام‌شده اثر محافظت‌کننده میکروفلور در برابر بیماری‌ها بیان‌شده است (3). مصرف دائم پروبیوتیک‌ها در کاهش میزان بروز بیماری‌های مختلف مؤثر است و یکی از عوامل ایمنی که موجب این مقاومت می‌شود، تعداد سلول‌های 4CDاست. همچنین پروبیوتیک‌ها موجب کاهش خستگی و بهبود شرایط روحی ورزشکاران می‌گردد. در این مطالعه اثر مصرف پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تعداد 4CDروی 40 ورزشکار داوطلب که به دو گروه تقسیم‌شده بودند صورت گرفت. در یک گروه آبمیوه پروبیوتیک حاوی cfu/ml109×2 مکمل پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم و در گروهی دیگر به‌عنوان گروه کنترل ماده پروبیوتیک ( دارونما ) استفاده شد. این آزمون به مدت 8 هفته انجام شد و هر 15 روز یک‌بار قبل و پس از h24 از انجام دو 100‌متر خون‌گیری صورت گرفته و تعداد  سلول‌های 4CDاندازه‌گیری شود تا میزان این سلول در ورزشکارانی که از پروبیوتیک استفاده نمودند و ورزشکارانی که استفاده نکردند مشخص گردد. نتایج مطالعات ما نشان داد ورزشکارانی که مکمل پروبیوتیک بیفیدوباکتریومبیفیدوم مصرف کرده بودند تعداد سلول‌های 4CDبیشتری در مقایسه با گروه کنترل دارد و آب‌میوه حاوی مکمل پروبیوتیک در سیستم ایمنی آن‌ها تأثیرگذار است.
کلمات کلیدی : بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، پروبیوتیک، سیستم ایمنی، ورزشکاران، 4CD

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .