English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره6،شماره3 (پاییز 1399/1399)
 
1
کنترل تلفیقی پوسیدگی خاکستری پیاز در شرایط آزمایشگاه و انبار
( 828 بازدید ) ( 84 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
هدف این تحقیق بررسی کنترل تلفیقی عامل پوسیدگی خاکستری پیاز توسط قارچ تریکودرما و سموم شیمیایی شامل کاربندازیم و مانکوزب می‌باشد. به این منظور جداسازی قارچ تریکودرما از خاک مزارع پیاز با استفاده از محیط اختصاصی انجام و شناسایی جدایه ها در حد جنس با استفاده از کلید گمس و بیستانجام گرفت. قارچ عامل پوسیدگی خاکستری نیز از نمونه‌های پیاز آلوده به کپک خاکستری از انبارهای شهرستان کهنوج جدا سازی و شناسایی گردید. نتایج نشان داد میانگین بازدارندگی از رشد قارچ تریکودرما علیه قارچ بوتریتیس در شرایط آزمایشگاه 61/51 درصد بود. همچنین میانگین درصد بازدارندگی از رشد متابولیت‌های فرار 14/38 درصد و متابولیت‌ غیر فرار قارچ تریکودرما علیه قارچ عامل پوسیدگی پیاز در دو تیمار 5 و ml10 به ترتیب به ترتیب 78/26 درصد و 27/49 درصد بود. نتایج حاصل از بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز در نمونه‌های پیاز تیمار شده با تریکودرما نشان از افزایش میزان هر دو آنزیم داشت. استفاده همزمان قارچ تریکودرما و دو سم کاربندازیم و مانکوزب به میزان 100 درصد باعث بازدارندگی از رشد قارچ‌ بوتریتیس در شرایط آزمایشگاه و انبار شد. در صورتی­که به کار بردن قارچ تریکودرما به تنهایی به میزان 18/68 درصد باعث بازدارندگی از رشد بوتریتیس در شرایط آزمایشگاه شد. علاوه بر این درحالت تلفیقی غلظت استفاده شده از سموم ppm500 بود که کمتر از میزان استفاده این سموم در حالت معمولی است. بنابراین نتایج حاصله نشان از موفق بودن کنترل تلفیقی قارچ عامل پوسیدگی خاکستری توسط تریکودرما و دو سم کاربندازیم و مانکوزب دارد.
کلمات کلیدی : پیاز، پوسیدگی خاکستری، تریکودرما، قارچ‌کش، کنترل تلفیقی

2
شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتی­اکسیدانی و اثر ضدقارچی اسانس مرزنجوش بر برخی از سویه­های قارچی عامل پوسیدگی میوه­ توت فرنگی
( 888 بازدید ) ( 37 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
آلودگی‌های میکروبی و فساد ناشی از میکروارگانیسم‌های بیماریزا سالیانه خسارات جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان میوه‌ها و سبزیجات وارد می‌سازد. به همین دلیل، سموم شیمیایی جهت جلوگیری و کنترل رشد میکروارگانیسم‌های مولد پوسیدگی و کپک زدگی سبزیجات و میوه‌ها استفاده می‌شوند که سبب مشکلاتی مانند آلودگی‌های زیست محیطی، مسمومیت انسانی، تحمیل هزینه‌های فراوان و ایجاد میکروارگانیسم‌های مقاوم شده است.بنابراین امروزه،اسانس­های گیاهی از مهمترین ترکیبات طبیعی مورد استفاده جهت کنترل آلودگی­های قارچی می­باشند. هدف از این پژوهش، بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مرزنجوش، محتوای فنول و فلاونوئید کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و اثر ضدقارچی آن بر آسپرژیلوس نایجررایزوپوس استولونیفرو بوتریتیس سینه‏را بود. در این پژوهش، اسانس گیاه مرزنجوش به روش تقطیر با آب استخراج و ترکیبات شیمیایی آن، میزان فنول و فلاونوئید کل، فعالیت آنتی­اکسیدانی و ضدقارچی آن بر سویه­های مولد فساد میوه توت فرنگی بررسی گردید. از میان 19 ترکیب شناسایی شده، کارواکرول (15/29 درصد) و لینالیل استات (25/22 درصد) به ترتیب بیشترین ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس بودند و این ترکیبات 49/96 درصد از کل ترکیبات اسانس را تشکیل دادند. همچنین، میزان فنول کل اسانس mg GAE/g26/038/48و میزانفلاونوئید کل آنmg QE/g52/026/36به دست آمد.میزان مهار رادیکال آزاد DPPH(برحسب IC50) برابر با μg/ml39/027/24، میزان مهار رادیکال آزاد ABTS(برحسب IC50) برابر با μg/ml22/015/19ومیزان رنگبری به روش بتا-کاروتن/لینولئیک اسید برابر  62/065/59درصد به دست آمد. در بررسی اثر ضدقارچی اسانس مرزنجوش بر قارچ­های مولد فساد میوه توت فرنگی از جمله آسپرژیلوس نایجررایزوپوس استولونیفرو بوتریتیس سینه‏را به روش­های دیسک دیفیوژن آگار، انتشار چاهک در آگارحداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی، آسپرژیلوسنایجر حساس­ترین و بوتریتیس سینه‏را مقاومترین سویه­های مورد مطالعه بودند. با توجه به خاصیت آنتی­اکسیدانی و ضدقارچی بالا، اسانس گیاه مرزنجوش می­تواند به عنوان یک ترکیب ضدمیکروبی و آنتی­اکسیدانی طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
اسانس مرزنجوش، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی­اکسیدانی، اثر ضدقارچی

3
تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از نشاسته با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
( 866 بازدید ) ( 24 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله : ساکارومایسس سرویزیهکاربرد های گسترده ای نظیر تولید خمیر مایه نان و اتانول زیستی دارد. متدولوژی سطح پاسخ یاRSM  مجموعه ای از تکنیک های آماری برای ساخت مدل های تجربی است. در این تحقیق تعیین شرایط بهینه تولید اتانول زیستی از نشاسته توسط مخمر با استفاده از روش RSMانجام شد. ابتدا مخمر ساکارومایسس در محیط آگارتکثیر، سپس بترتیب توسط سه آنزیم آلفا-آمیلاز، دکستراناز و آنزیم آمیلوگلوکوزیداز،نشاسته 5 درصد به گلوکز هیدرولیز شد.ml  250 ازمحلول گلوکز در دمای °C30 و سرعت rpm150 در انکوباتور شیکردار به مدت 36 ساعت قرارداده شد. مقدار الکل حاصل با دو روش اکسیداسیون دی کرومات و دستگاه الکل سنج ارزیابی و متغییر های دما، زمان (هفته ) و میزان اسیدیته بترتیب درمحدوده °C 25 تا °C98 ، هفته اول تا ششم و اسیدیته 3 تا 7 درنظر گرفته شد. با ورود داده‌ها بهRSM  ، بهترین شرایط ارزیابی شد.طبق داده‌های برنامه، بیشترین تولید الکل در pH  برابر 4 و دما °C30 همچنین در pH   برابر 7، دمای °C80  به مدت 5 هفته به میزانml  5/12 بود. کمترین میزان تولید الکل در مدت 1 هفته ، در pH   برابر 7 و دمای °C  98 به میزانml  3 بود که درعمل نیز تست شد و همخوانی داشت.  استفاده ازRSM  مزایایی چون افزایش بازده واکنش های شیمیایی، جلوگیری از هدر رفت مواد اولیه، زمان و انرژی را دارا است که می‌تواند در انواع واکنشهای زیستی استفاده شود
کلمات کلیدی : اتانول زیستی، روش سطح پاسخ،  ساکارومایسس سروزیه ، نشاسته

4
سرومولکولار تايپینگ لیستريا‌ مونوسیتوژنز هاي جدا شده از ناگت‌هاي مرغ خام و يخ زده
( 827 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله : لیستریا‌ مونوسیتوژنزعامل اصلی لیستریوز انسانی محسوب می‌شود که این باکتری در حال حاضر به یکی از مسائل و نگرانی‌های جدی در زمینه‌ی بهداشت و سلامت تبدیل شده است. هدف اصلی غربالگری لیستریا مونوسیتوژنز از نمونه‌های ناگت آماده پخت و خام و تعیین سرومولکولار تایپینگ جدایه‌های بدست آمده می‌باشد. به همین منظور 40 نمونه ناگت مرغ از سوپر‌مارکت‌های سطح شهر تهیه گردید و به آزمایشگاه میکروبیولوژی انتقال داده شد. از هر نمونه ناگت 25 گرم جداسازی و به محیط‌های پالکام براث و متعاقبا پالکام آگار انتقال داده شد. شناسایی جدایه‌ها به کمک آزمون‌های بیوشیمیایی انجام گردید و برای سرومولکولار تایپینگ از پرایمرهای اختصاصی استفاده گردید.جهت بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیكی جدایه‌های لیستریا‌ مونوسیتوژنز  از روش انتشار دیسک و پروتکل CLSI Vet01-A4استفاده گردید. جهت تعیین الگوی آنتی بیوتیکی جدایه‌ها از دیسک‌های اگزاسیلین(OX1)، اریترومایسین(E15)، آمیکاسین(AN30)،  پنی‌سیلین(P10)، توبرامایسین(Tob10، جنتامایسین(Gm10)، سفتریاکسون(CRO30)، کلیندامایسین(CC2)، ونکومایسین(V30)، سپروفلوکسازین(CP5)، تتراسایکلین(TE30) و تریمتوپریم سولفومتوکسازول(SXT23) استفاده گردید. آنالیز داده‌ها با کمک نرم افزار SPSSو آزمونANOVA  مورد بررسی قرار گرفت. از بین 4 سویه لیستریا‌ مونوسیتوژنز جداسازی شده از ناگت مرغ، سرومولکولارتیپ‌های گروه 3a 1/2aو 3b1/2bشناساییگردید که درصد فراوانی آن‌ها 50 درصد می‌باشد. از بین دارو‌های بکار گرفته شده بیشترین درصد مقاومت آنتی‌بیوتیک مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های (OXCROP) به ترتیب برابر با 100 درصد، 100 درصد و 3/58 درصد و بیشترین درصد حساسیت (همگی 100 درصد) مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های (TEGMCPVSXTTOBAN) گزارش شده است.
کلمات کلیدی : آنتی‌بیوگرام، سرومولکولارتایپینگ،  لیستریا منوسیتوژنز، ناگت

5
بررسی ویژگی­های ضداکسایشی و ضدباکتریایی عصاره­های اتانلی و استنی چوب درختچه زالزالک Crataegus monogyna
( 805 بازدید ) ( 33 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
هدف از پژوهش حاضر بررسی فعالیت ضداکسایشی عصاره­های اتانلی و استنی چوب درختچه زالزالک و اثر ضدمیکروبی آن‌ها روی باکتری­های اشرشیاکلی،استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس بوده است. استخراج عصاره با روش خیساندن نمونه در دو حلال استون و اتانول 96 درصد به نسبت 1 به 20 نمونه به حلال، انجام شد. میزان فنل کل عصاره­ها به روش فولین سیوکالتو و فعالیت ضداکسایشی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعیین کمترین غلظت بازدارنده از رشد و کمترین غلظت کشندگی عصاره­ها در غلظت­های 7/0، 8/0، 9/0 و 1 درصد حجمی/حجمی به ترتیب به روش چاهک و روش ماکرودایلوشن براث انجام شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که میزان فنل کل و درصد مهار رادیکال­های آزاد عصاره استونی بیشتر از عصاره اتانولی است. همچنین در مورد تمام باکتری­های مورد مطالعه، غلظت 1 درصد حجمی/حجمی از هر دو عصاره، بیشترین قطر هاله عدم رشد را نشان داد. به علاوه مشخص شد که حداقل غلظت کشندگی تنها در بالاترین غلظت از هر دو عصاره (1 درصد) و روی باکتری باسیلوس سرئوس می­باشد. نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی–طیف سنجی جرمی نیز بیانگر وجود ترکیبات فراسودمند مختلف در عصاره استنی بود.
کلمات کلیدی :
چوب درختچه زالزالک، فعالیت ضد‌اکسایشی، فعالیت ضد‌باکتریایی، کروماتوگرافی گازی–طیف‌سنجی جرمی، میزان فنل کل

6
تولید نوشیدنی فراسودمند بر پایه سبوس جودوسربا استفاده از باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
( 772 بازدید ) ( 54 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
خصوصیات فیزیکوشیمیایی، قابلیت زنده‌ مانی باکتری پروبیوتیک در نوشیدنی با طعم پرتقال و در غلظت‌های مختلف عصاره سبوس جودوسر و دیاکسید کربن در طول21 روزنگهداری دردمای یخچال همراه باارزیابی حسی مورد بررسی وسنجش قرارگرفت. باافزایش غلظت عصاره سبوس جودوسرودی اکسیدکربن، اسیدیته نمونه‌های نوشیدنی بطورمعنادارافزایش وبریکس کاهش یافت. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت زنده‌ مانی باکتری باافزایش مقادیرعصاره جودوسرودی اکسید کربن  تا روز 14 ام بعدازتخمیربطورمشخص یافزایش وباافزایش زمان نگهداری تا روز21ام بطورمعناداری کاهش پیدا نمود. سبوس جودوسرمنبع غنی ازمواد مغذی شامل کربوهیدرات،پروتئین،موادمعدنی،ویتامین‌ها وبتاگلوکان محلول می‌باشد. این مطالعه قابلیت عصاره سبوس جودوسربعنوان سوبسترای سودمند برای تولید نوشیدنی پروبیوتیک غیرلبنی باطعم پرتقال را نشان داد. نوشیدنی با 15 درصد وزنی-حجمی عصاره سبوس جودوسر و 1 درصد دی اکسید کربن بعد ازدوهفته نگهداری دردمای یخچال دارای  بیشترین قابلیت زنده‌ مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ونوشیدنی با 10 درصدوزنی-حجمی عصاره سبوس جودوسرو 5/0 درصد د ی اکسید کربن دارای بالاترین پذیرش کلی ارزیابی حسی بود. بنابراین بکارگیری سبوس جودوسردرنوشیدنی پروبیوتیک باطعم پرتقال می‌تواند ارزش غذایی نوشیدنی را بالا ببرد
کلمات کلیدی :
پروبیوتیک،باکتریلاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،نوشیدنی غیرلبنی،قابلیت زنده‌مانی

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .