English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره5،شماره1 (بهار 1398/1398)
 
1
اثرات پروبیوآنزیم بر برخی از پارامترهای رشد، فراسنجه‌های خونی وکیفیت لاشه بچه ماهیان کپور علفخوار
( 2077 بازدید ) ( 82 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
مطالعه حاضر به بررسی سطوح مختلف پروبیوآنزیم (واجد4 سویه پروبیوتیکی باسیلوس لایکنیفورمسباسیلوس سوبتیلیسانتروکوکوس فاسیوم و لاکتوباسیلوس اسیدیفیلوس به همراه5 نوع آنزیم بتا-گلوکاناز، بتا-گزایلاناز، آلفا-آمیلاز، پروتئاز و سلولاز) بر برخی پارامترهای رشد، شاخص­های خونی و کیفیت لاشه بچه ماهیان کپور علفخوار می‌پردازد.تعداد 120 عدد بچه ماهی (میانگین وزنی g5/0 ±7) تهیه و به‌صورت تصادفی در 12 مخزن فایبرگلاس تقسیم شد. بچه ماهیان با سطوح g/kg feed0 (گروه شاهد)، 1، 2 و 3 پروبیوآنزیم به مدت 45 روز در دمای ºC2/1 ±59/23 تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش، فاكتورهاي خونی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوآنزیم باعث افزایش معنی‌دار پارامترهای رشد و کارایی تغذیه در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0p). بالاترین مقدار افزایش وزن (g22/0 ±02/10)، نرخ رشد ویژه (08/0±96/0 درصد/روز)، نرخ کارایی پروتئین (g/g03/0 ±50/24) و فاکتور وضعیت (13/0 ±28/1 درصد) و پایین­ترین ضریب تبدیل غذایی (11/0±20/1) در تیمار حاوی g/kg feed3 پروبیوآنزیم ثبت شد. بررسی شاخص­های خون‌شناسی اختلاف معنی‌داری در تعداد گلبول‌های سفید، درصد مونوسیت و لنفوسیت‌ها بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد (05/0p>)؛ اما تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت و غلظت هموگلوبین در تیمار تغذیه‌شده با g/kg feed3 پروبیوآنزیم در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی افزایش معنی‌داری داشت (05/0p). میزان چربی و خاکستر لاشه اختلاف معنی داری در بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد (05/0p>). اما بالاترین درصد پروتئین (29/0 ±33/14) در تیمار حاوی g/kg feed3 پروبیوآنزیم و کمترین درصد رطوبت (38/0 ±82/83) در تیمار حاوی g/kg feed2 پروبیوآنزیم ثبت شد (05/0p). نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی g/kg feed3 پروبیوآنزیم باعث بهبود عملکرد رشد و برخی شاخص‌های خون­شناسی و کیفیت لاشه در بچه ماهیان کپور علفخوار می­گردد.
کلمات کلیدی : پروبیوآنزیم، خون، رشد، کپور علفخوار، کیفیت لاشه

2
بررسی اثر ضد ‌میکروبی ده اسانس گیاهی بر عوامل باکتریایی و مخمر ایجاد کننده فساد میوه خرما در مرحله رطب
( 2252 بازدید ) ( 113 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
با توجه به اثرات سوء نگهدارنده‌های شیمیایی در مواد غذایی تازه، استفاده از ترکیبات ضد میکروبی بی‌خطر از جمله اسانس‌های گیاهی امری ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ده اسانس گیاهی بر عوامل فساد باکتریایی و مخمر میوه خرما بود. به این منظور ابتدا اثر ضد میکروبی ده اسانس مختلف شامل لیموترش، اسطوخدوس، مرزه، میخک، نعناع‌فلفلی، زیره، آویشن، ترخون، رزماری و اکالیپتوس بر عوامل فساد جداسازی شده از میوه خرما شامل باکتری‌های میکروکوکوس اس­پ. سویهN1[1]باسیلوس اس­پ. سویهN2[2]باسیلوس اس­پ. سویهN3[3]و باسیلوس سرئوس[4]، و مخمر زایگوساکارومایسسروکسی[5] با روش انشار دیسک بررسی گردید. سپس پنج اسانس برتر برای تعیین کمترین غلظت بازدارندگی و کشندگی برای باکتری و کمترین غلظت بازدارندگی برای مخمر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اسانس آویشن بیشترین اثر ضد میکروبی را بر باکتری‌ها و مخمر داشت (به ترتیب قطر هاله عدم رشد برابر mm49-30 و mm92). سپس به ترتیب مرزه، میخک، نعناع فلفلی و زیره برای باکتری و مرزه، زیره، میخک و ترخون برای مخمر بیشترین اثر ضد میکروبی را نشان دادند. در این میان رزماری و اسطوخدوس کم‌اثرترین اسانس‌ها بودند. کمترین غلظت بازدارنده رشد در باکتری‌ها و مخمر متعلق به دو اسانس مرزه و آویشن بود. به طوریکه در باکتری‌ها با غلظت µl/ml125/0 و در مخمر با غلظت µl/ml5/0 سبب مهار رشد گردیدند. کمترین غلظت باکتری‌کشی نیز متعلق به دو اسانس مرزه و آویشن در غلظت µl/ml5/0 در باکتری‌های میکروکوکوس اس­پ. سویهN1و باسیلوس اس­پ. سویهN3بود. اسانس آویشن در غلظت µl/ml8 در باکتری‌های باسیلوس اس­پ. سویهN2و باسیلوس سرئوس سبب مرگ سلول‌های باکتریایی شد.
کلمات کلیدی :
اسانس، عوامل باکتریایی، فعالیت ضد میکروبی، مخمر، میوه خرما

3
بررسی توانایی بیوسنتز اسید سیتریک توسط مخمر یارویا لیپولیتیکا بر پایه کاه در مقیاس آزمایشگاهی
( 2127 بازدید ) ( 69 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
اسيد سیتریک در در صنايع غذايي، دارويي، بهداشتي و ساير صنايع مورد استفاده قرار دارد. کاربرد وسیع آن باعث شده که منابع طبیعی مانند مرکبات جوابگوی نیاز جوامع بشری نباشد بنابراین از روش‏های میکروبی جهت تولید اسید سیتریک  استفاده شده است که در این میان از آسپرژیلوس نایجر بیشتر استفاده شده است. در اين تحقیق جهت توليد اسيد سيتريك از مخمریارویا لیپولیتیکا با کدDSM 70562 به روش تخمير در بستر جامد، بر منبع كاه گندم به عنوان سوبسترا  استفاده شده است. در این تحقیقدر ابتدا محیط کشت با منبع کربن گلوکز تهیه شد و مخمر به آن تلقیح گردید و میزان تولید اسید سیتریک توسط اسپکتروفتومتر در طول موجnm  420 اندازهگیری شد. سپس به جای گلوکز از کاه تیمار شده استفاده گردید و میزان اسید تولیدی اندازهگیری شد و در نهایت برای بهینهسازی از روش چند عاملی تاگوچی برای طراحی آزمایش استفاده شد و طي عمليات تخمير، تأثير پارامترهاي اسیدیته، دما، میزان دور شیکر و هوادهی و منبع کربنی گلوکز و یا کاه گندم بررسي شدند. نتایج نشان داد که یارویا لیپولیتیکا توانایی بیوسنتز اسید سیتریک در محیط با منبع کربن گلوکز و هم محیط با منبع کربن کاه را دارد. در طي عمليات بهينه‌سازي، بيشترين ميزان توليد اسيد سيتريك برای منبع کربن گلوکز در دمای C30، 25/5=pH، میزان هوادهی با rpm  175، میزان g/L819/0 ثبت شد و برای منبع کربن کاه، در دمای C32، 5/4 =pH، میزان هوادهی rpm200 ،g/L959/0 بدست آمد. در راستاي اهداف بيوتكنولوژي و كاهش ضايعات كشاورزي، تأثير محیط کشت با منبع کاه راهکار مناسبی به نظر می‎رسد. این موارد نشان دهنده این است که پسماند‌های صنعتی و کشاورزی گزینه مناسبی برای تولید اسید سیتریک میباشند تا بتوان ارزش پسماندهای تولید شده در کشور را به چند برابر رساند و نیازهای بخش های مختلف را تامین نمود.
کلمات کلیدی : اسيد سيتريك، تخمير در بستر جامد، روش تاگوچی، كاه گندم، مخمر یارویا لیپولیتیکا

4
بررسی خواص پروبیوتیکیباکتری لاکتوباسیلوس برویس سویهPML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول­های اپیتلیال روده
( 1995 بازدید ) ( 98 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه افزایش بیماری های و پیدایش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک محققان را برآن داشته تا با روش های جدید و به کارگیری میکروارگانیسم های مفید از جمله پروبیوتیک ها بهذاشت غذایی جامعه را افزایش دهند. بنابراین جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های مفید با خصوصیات پروبیوتیکی برای افزایش سلامت در انسان اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. از مهمترین باکتری­های پروبیوتیک، جنس لاکتوباسیلوس[1]­ها هستند. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری  لاکتوباسیلوس برویس[2]سویهPML1 می باشد. زنده­مانی در شرایط شبیه ­سازی شده معده و روده، مقاومت به نمک­های صفراوی، مقاومت بهآنتي­بيوتيك،بررسی خاصیت ضدمیکروبی و همچنین پتانسیل آب­گریزی سویه مورد نظربررسي شد. سپسدرآزمايشتكميلي،قابليتچسبندگيبه سلولهای سرطانی و شبیه سازی شده روده انسان، Caco-2، موردارزيابيقرارگرفت. نتایج نشان داد سویه مورد نظر پتانسیل بالایی برای زنده­مانی در شرایط اسیدی معده، روده و همچنین نمک صفراوی برخوردار است.بیشترین اثر بازدارندگی سویه روی پاتوژن سالمونلا تایفیموریوم[3] بوده که عامل مسمومیت­های غذایی می­باشد. درصد آب گریزی سویه لاکتوباسیلوس برویس 33/18 درصد بود. درصد چسبندگی به سلول­های Caco-2نیز 7/8 درصد محاسبه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده باکتریلاکتوباسیلوس برویس  سویهPML1از پتانسیل پروبیوتیکی مطلوبی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، بعد از انجام تست­های تاییدی بیشتر از این سویه به عنوان مکمل پروبیوتیکی در کشت­های تخمیری و یا به عنوان کشت همراه در فرایند تخمیر مواد غذایی مختلف استفاده گردد[1]Lactobacillus[2]Lactobacillusbrevis3Salmonella typhimurium
کلمات کلیدی :
پتانسیل پروبیوتیکی، چسبندگی، لاکتوباسیلوس برویسCaco-2

5
بهینه‌‌‌سازی شرایط و ارزیابی خصوصیات کیفی نوشیدنی تخمیری شیر ‌بادامسویا با استفاده از آغازگر‌کفیر
( 2001 بازدید ) ( 89 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
شیر بادام و سویا به­دلیل داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع،  فیتوسترول‌ها و ترکیبات آنتی­اکسیدانی اهمیت ویژه­ای در میان نوشینی­های فراسودمند دارند. تخمیر این محصولات با استفاده از میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک نیز می­­تواند سبب افزایش خواص فراسودمندی آن­ها شود. لذا دراین تحقیق، به بررسی خصوصیات فیزیکو­‌شیمیایی(اسیدیته، قدرت آنتی­اکسیدانی و ویسکوزیته)، میکروبی(تعداد باکتری­های اسید لاکتیک و مخمر­ها) و حسی نوشیدنی تخمیری شیربادام-سویا با استفاده از آغازگر کفیر  پرداخته شد. برای این منظور شرایط مختلف فرایند تخمیر از جمله غلظت قند (5-1 درصد)، مقدار مایه تلقیح (1/0-04/0 درصد) و دمای فرایند تخمیر (°C30-20) با استفاده از روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی ارزیابی شد. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت قند و مایه تلقیح، قدرت آنتی­اکسیدانیو اسیدیته افزایش یافت. اثر غلظت قند، مایه­تلقیح و زمان تخمیر برتعداد باکتری‌های لاکتیکی و مخمرها نیز معنی­دار بود (01/0>p). همچنین نتایج ارزیابی حسی حاکی از آن بود با افزایش درصد مایه­تلقیح، مطلوبیت کلی محصول افزایش یافته است. بر اساس نتایج به­دست آمده شرايط بهینه تهیه نوشیدنی تخمیری شیر  بادام-سویا، استفاده از غلظت قند 51/3 درصد، مایه تلقیح 1/0 درصد و دمای تخمیر°C 5/23 بود. در این شرايط مقدار بیشینه قدرت  آنتی­اکسیدانی، تعداد  باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمرها و ویسکوزیته به‌ ترتیب برابر 19/47 درصد،  cfu/ml106×48 و  cfu/ml106×28 و  CP17/165 با بیشینه امتیاز کلی ارزیابی حسی بود.
کلمات کلیدی :
آغازگر کفیر، بهینه سازی شرایط تخمیر، خواص کیفی، نوشیدنی تخمیری شیر بادام - سویا

6
بررسی مقایسه ­فعالیتحفاظتی سویه پروبیوتیک باسیلوس تکوئی­لنسیس بومی ایران در برابر سالمونلوزیس در زنجیره غذایی
( 1986 بازدید ) ( 41 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در صنعت پرورش ماکیان از افزودنی‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها به‌منظور افزایش عملکرد و کاهش تلفات استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر پروبیوتیک­ها به خاطر اثرات مفیدتر بر  ویژگی­های تولیدی و ماندگاری کم‌تر در لاشه، جایگاه ویژه‌ای را در تغذیه طیور به خود اختصاص داده است. در صنعت طیور از گونه­های باسیلوس پروبیوتیک برای کمک به افزایش جذب مواد مغذی و کاهش ابتلا به عفونت­های سالمونلایی استفاده می شود. هدف از این مطالعه جداسازی سویه­های باسیلوس پروبیوتیک بومی با توانایی­های بیان شده می­باشد . در اینپژوهش25نمونهازفضولاتتازهاز7مرغداريو 16 نمونه از 3 منطقه حاصلخیز شهرستان گلستانجمعآوريشد.بعد از خالص سازیگونه­های باسیلوس  در محیط نوترینت آگار، ویژگی­های پروبیوتیکی سویه­ها شامل توانایی تولید آنزیم، مقاومت به نمک صفراوی، مقاومت به اسید، پپسین و تریپسین، مقاومت آنتی بیوتیکی، توانایی اتصال و مقابله با سالمونلا انتریکا سرووار تایفی موریوم در سلول­های اپی­تلیال روده بررسی شدند. سویه منتخب توسط توالی یابی 16S rDNAشناسایی شد. سویه­ برتربه­عنوان باسیلوس تکوئی­لنسیس شناسایی شدکه بیشترین اتصال به سلول­های اپی­تلیال روده را نشان داد و توانست از اتصال سالمونلا انتریکا سرووار تایفی موریوم جلوگیری کند. این سویه­ می تواند­ در جیره غذایی طیور، کیفیت تولید را بهبود دهد و بروز عفونت سالمونلایی را در جوجهها و انسان کاهش دهد كه در صورت تحقق اين موضوع، گام مفیدی در جهت سلامت مصرف‌کنندگان برداشته خواهد شد. با توجه به نتايج به‌دست‌آمده در اين پژوهش می‌توان اميدوار به توليد پروبيوتيكی بر پايه بومي برای پیشگیری از عفونت سالمونلوزیس در ايران بود.
کلمات کلیدی : باسیلوس، پروبیوتیک، سالمونلا انتریکا سرووار تایفی موریومفلور طیور

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .