English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره4،شماره3 (پاییز 97/1397)
 
1
ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهی
( 2506 بازدید ) ( 134 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این پژوهش، کیتوزان از طریق واکنش قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی مایلارد با قندهای گلوکز، مالتوز و نشاسته در دمای ºC121 به مدت min15 گلیکوزیله شد. اثر وزن مولکولی ساکاریدها بر تغییرات pH، ترکیبات حد واسط و نهایی (ملانوئیدین‏ها) مایلارد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و همچنین اثر ضد میکروبی (دیسک دیفیوژن آگار، انتشار چاهک در آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی) کانژوگه‌های حاصله بررسی گردید. واکنش گلیکوزیلاسیون سبب کاهش معنی‌دار pHدر تمامی سامانه‌های کیتوزان-قند گردید (05/0>p) و کانژوگه‏ی کیتوزان-گلوکز کمترین مقدار را نشان داد. ترکیبات حد واسط و نهایی واکنش مایلارد بین کیتوازن-ساکاریدها به طور معنی‌داری افزایش یافتند و شدت این تغییرات در سامانه کیتوزان-گلوکز بیشتر از سایر سامانه‌های کانژوگه بود. اثر فعالیت ضد میکروبی کانژوگه‌های به دست آمده از سامانه‌های کیتوزان و قندهای با وزن مولکولی مختلف بعد از واکنش مایلارد بر سویه­های باسیلوس سوبتیلیساستافیلوکوکوس اورئوساشرشیا کلیسودوموناس آئروژینوزاکاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس نایجر بهبود یافت. نتایج فعالیت آنتی‌اکسیدانی بر پایه‌ی آزمون قدرت احیاکنندگی و مهار رادیکال DPPHبیانگر افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدانی نمونه‌ها بعد از فرایند حرارتی می‌باشد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که، کانژوگه‌های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد قابلیت استفاده به‌عنوان ترکیبات آنتی‌اکسیدان و ضدمیکروب با منشأ مواد غذایی برای بهبود عمر انبارمانی بسیاری از محصولات غذایی و همچنین برای طراحی غذاهای عملگرای جدید حاوی ترکیبات زیست فعال را دارا می‌باشند.
کلمات کلیدی :
افزودنی عملگرا، اثر ضد­میکروبی، کیتوزان، واکنش مایلارد

2
مقایسه دوروش ایمونوسنجی رقابتی برپایه FRETبا استفاده ازکوانتوم‌دات کادمیوم تلوریت و نانوذره مغناطیسی سیلیکایی جهت تشخیص آکراتوکسین
( 2273 بازدید ) ( 63 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
هدف از این مطالعه، مقایسه دو روش ایمونوسنجی رقابتی کوانتوم‌دات، کادمیوم تلوریت و نانوذره  مغناطیسی سیلیکایی جهت سنجش آکراتوکسین،  بر اساس انتقال انرژی فلورسانس [1]از کوانتوم‌دات به رودامین 123 می‌باشد. نانوذره مغناطیسی سیلیکایی با استفاده از کلرید آهن سه ظرفیتی  وسولفات آهن تحت جریان گاز ازت  وpH   قلیایی  وافزودن محلول[2]TEOSسنتز گردید.  برای عامل دار کردن آن از ترکیب [3]APTES   و افزایش عامل دار کردن وکارا شدن آن ،از ترکیب گلوتارآلدهید استفاده شد که کار جدیدی می‌باشد. واکنش ایمنی اختصاصی بین آنتی-‌آکراتوکسین آنتی بادی کوانتوم‌دات و آکراتوکسین نشاندار شده،  موجب فلوئوروفور Rho123(گیرنده) وکوانتوم‌دات (دهنده) درمجاورت فضایی یکدیگر شده و باعث رخداد پدیده انتقال انرژی رزونانس فلورسانس،  متعاقب تحریک نوری کوانتوم‌دات می‌شود. درصورت حضور آکراتوکسین آزاد،  با آکراتوکسین نشاندار شده با رودامین درنانوحسگر زیستی، جهت اتصال به آنتی بادی کونژوگه شده  با کوانتوم‌دات رقابت  نموده  به نحوی که پدیده انتقال انرژی رزونانس فلورسانس،  به طور فزاینده ای مهار می‌شود. یک ارتباط خطی بین کاهش شدت فلورسانس رودامین در nm580 با افزایش غلظت آکراتوکسین درنمونه درمحدوده 8 تاpg/ml  48  وجود دارد. استفاده از نانوذره  مغناطیسی سیلیکایی به عنوان  تشدید کننده سیگنال باعث می‌شود که حساسیت سیستم از22 بهpg/ml  8/0 افزایش یابد. شمای تشخیص رقابتی بسیار ساده، حساس، هموژن، سریع وکارا می‌باشد ونیازمند مراحل جداسازی وشستشوی زیاد نمی‌باشد.
کلمات کلیدی :
آکراتوکسین، انتقال انرژی رزونانسی فلورسانس، کوانتوم‌دات،  نانوحسگر زیستی، نانوذره مغناطیسی سیلیکایی

3
تأثیر اسانس­های گیاهیبر مهار رشد قارچ Aspergillus ochoraceusو کاهش آکراتوکسین Aدر جو
( 2505 بازدید ) ( 94 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
قارچکش­های شیمیایی در دسترس­ترین و راحت­ترین روش مبارزه با بیماری­های گیاهی هستند، اما نگرانی­هایی را بابت به مخاطره انداختن سلامت انسان و باقی ماندن در محیط­زیست ایجاد می­نمایند. جو یکی از مهم­ترین و پر مصرف­ترین غلات در دنیا به شمارمی­­رود. اسانس­های گیاهی ترکیبات فرار حاصل از گیاهان هستند که با داشتن اجزای فنلی وآنتی­اکسیدانی، از خاصیت ضدمیکروبی قوی برخوردارند. هدف از این پژوهش بررسی اسانس چهار گونۀ گیاهی شامل مرزه خوزستانی[1]، آویشن دنایی[2]، رزماری[3] و رازیانه[4] بر رشد ومیزان تولید آکراتوکسین در قارچ بیماری زای Aspergillusochraceusدر جو است.در این مطالعه تأثیر اسانس چهار گونۀ گیاهی در محیط­کشت بر روی رشد و میزان تولید آکراتوکسینAقارچ بیمارگر A. ocraceusمورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این آکراتوکسین به صورت آماده در محیط کشت در اختیار اسانس­های ذکر شده قرار گرفت و تأثیر این اسانس­ها بر روی آن بررسی شد. اندازه­گیری آکراتوکسین توسط دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس­ها به صورت معنی­داری قادر به کاهش رشد قارچ بیمارگر و تولید توکسین به وسیلۀ بیمارگر می­باشند.اسانس مرزه خوزستانی در غلظت µg250 در میلی لیتر با جلوگیری کامل از رشد قارچ در محیط مایع باعث عدم تولید آکراتوکسین قابل ردیابی در محیط شد. در غلظت­ µg/ml250 اسانس­های آویشن دنایی و رزماری به ترتیب باعث کاهش وزن خشک قارچ به میزان 1/79 و 2/53درصد شد و در نهایت مهار کامل تولید توکسین قارچ مشاهده شد.  اسانس رزماری در بالاترین غلظت کاربردی (µg/ml1000) از رشد قارچ به طور کامل ممانعت نکرد اما از تولید توکسین به طور کامل ممانعت کرد. اسانس گیاهان مرزه خوزستانی، آویشن دنایی، رزماری و رازیانه دارای خاصیت قارچکشی هستند. این اسانس ها در محیط کشت نیز بر آکراتوکسین تأثیر گذاشته و آن را تجزیه می­کنند.
کلمات کلیدی :
پروتئولیز، تخمیر، فعالیت ضدباکتریایی

4
­مقایسه زنده­مانی باکتری­های لاکتوباسیلوس پلانتارمA7و S2Gریزپوشانی شده با ماتریکس­های بیوپلیمری مختلف در شرایط شبیه­سازى معده و روده و در طول مدت ماندگاری
( 2209 بازدید ) ( 56 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
افزایش قابلیت زیستی باکتری­های پروبیوتیک که در معرض شرایط پرتنش فرایندهای غذایی و دستگاه گوارش هستند، همواره یکی از دغدغه­های دانشمندان علوم غذایی و دارویی است. از این رو ریزپوشانى پروبيوتيک­ها به عنوان  یک تکنیک نوین برای افزایش قابلیت تحمل سویه­های پروبیوتیکی در شرایط شبیه­سازى معده و روده ثابت شده است. به منظور افزایش زنده­مانی دو سویه لاکتوباسیلوس پلانتارومA7S2Gدر شرایط معده (پپسین، 2pH=)و روده (پانکراتین و نمک­های صفراوی، 8pH=) ریزپوشانی آن‌ها با ایجاد دیواره متشکل از سه نوع ماتریکس مختلف (M1M2وM3) با درصد زنده­مانی پس از ریز پوشانی به ترتیب (72/98، 16/90)، (29/95، 52/98) و (10/98، 07/93) انجام شد. ریزپوشینه­ها در شرایط شبیه­سازى شده دستگاه گوارش در بازه­هاى زمانى 10، 60 و120 minدر دماى°C  37 قرار گرفتند. همچنین زنده­مانی ریزپوشینه­ها در طول مدت ماندگاری در دو دمای °C  4 و °C  25 ارزیابی گردید. نتایج آناليز واريانس در شرایط شبیه­سازی شده معده (05/0p) در پایش جمعیت میکروبی(به صورت کاهش چرخه لگاریتمی) باکتری ریزپوشانی شده نسبت بهسلولآزاد در ماتریکس­های (M1A7M2A7) و (M3A7) به ترتیب (نسبت 2:7، 1:7 و 2:7) و در ماتریکس­های (M1S2GM2S2G) و (M3S2G) به ترتیب (نسبت 2:6، 1:6 و 2:6 Log Cfu/ml) حاصل شد، در حالی­که در شرایط بازی روده نسبت کاهش لگاریتمی در سویه A7به ترتیب (نسبت 2:6، 1:6 و 2:6) و در S2Gبه ترتیب (نسبت 2:5، 1:5 و 2:5 Log Cfu/ml) حاصل گردید. در نهایت اختلاف معنی­داری در نتایج روند پایش جمعیت میکروبی در طول مدت ماندگاری در دو دما و ماتریکس­های مختلف ملاحظه شد.
کلمات کلیدی :
باکتری پروبیوتیک، کارایی ریزپوشانی، ماتریکس بیوپلیمری، شرایط شبیه­سازی شده معده و روده

5
بررسی تاثیر سویه­های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم بر ویژگی­های شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداری
( 2213 بازدید ) ( 76 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این پژوهش تاثیر غلظت‌های مختلفتلقیحسویه­های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم روی برخی ویژگی­های شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی 60 روز ماندگاری در دماهای  4 و 25 مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه­های دوغ­ تلقیح شده با سویه انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم 1 و سویه انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم 2 در هر دو غلظت cfu/ml108 و  cfu/ml106 نسبت به نمونه دوغ شاهد،کاهش pHو افزایش اسیدیته بالاتری در هر دو دمای   4 و  25 در ماه اول نگهداری نشان دادند. نمونه­های دوغ­ تلقیح شده با سویه­های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم کاهش معنی­داری در رشد کپک و مخمر، کلیفرم و شمارش کلی میکروارگانیسم­ها در هر دو دمای  4 و  25 نشان دادند (05/0p˂)، که در این میان نمونه دوغ تلقیح شده با سویه انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم 2 با غلظت  cfu/ml108 در کاهش بار میکروبی تاثیر بیشتری داشت. مدت ماندگارینمونه‌های دوغ تیمار شده  با سویه­های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونهفاسیوم با غلظت cfu/ml108 در دمای  4 تا محدوده 50 روز افزایش یافت، درصورتی‌که این مدت برای نمونه دوغ شاهد تا محدوده 40 روز بود.همچنین ارزیابی حسی نشان داد،که نمونه­های دوغ­ تلقیح شده با سویه­های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونهفاسیوم پذیرش بیشتری نسبت به نمونه دوغ شاهد در دمای  4 داشتند. به طور کلی از سویه­های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم به دلیل کاهش  pHو افزایش اسیدیته، کاهش بار میکروبی و تاثیر مثبت بر ویژگی­های حسی، می­توان  به­عنوان کشت همراه در تولید فرآورده­های لبنی تخمیری استفاده کرد.
کلمات کلیدی : انتروکوکوس فاسیوم، دوغ، کشت همراه، ویژگی­های شیمیایی، ویژگی­های میکروبی، ویژگی­های حسی.

6
بررسی اثر لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر میزان انسولین و گلوکز خون و ارزیابی تغییرات بافت پانکراس در موش‌های دیابتی شده با آلوکسان
( 2169 بازدید ) ( 61 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پروبیوتیک‌ها گروهی از باکتری‌های مفید هستند که اثرات سودمندی در بدن میزبان دارند و به عنوان محرک جهت تحریک دستگاه ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها در انسان و دام به کار گرفته می‌شوند. دیابت شایع‌ترین بیماری غدد درون ریز بوده که به علت فقدان نسبی یا کامل انسولین ایجاد شده و در دراز مدت تأثیرات وسیعی بر روی همه اندام‌های بدن می‌گذارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر روی موش‌های دیابتی شده بود. به همین منظور 32 راس موش صحرایی نژاد رت انتخاب و در گروه‌های ۸ تایی تقسیم شدند: گروه اول شاهد سالم یا غیردیابتی، گروه دوم شاهد دیابتی، گروه سوم دیابتی تحت تیمار بالاکتوباسیلوس فرمنتوم، گروه چهارم دیابتی تحت تیمار با گلی‌بن‌کلامید. یافته‌ها نشان می‌دهد گروهی که لاکتوباسیلوس فرمنتوم را دریافت ‌کردند در مقایسه با گروه کنترل دیابتی، کاهش معنی‌داری (05/0 p ) در میزان گلوکز داشتند ولی افزایش معنی‌داری در میزان انسولین سرم وجود نداشت. همچنین مقاطع بافتی تهیه شده از پانکراس حاکی از تاثیر  این باکتری بر روند بهبودی بافت پانکراس دارد. بنابراین نتایج نشان می‌دهد که این باکتری ممکن است در کاهش عوارض وابسته به دیابت موثر باشد و می‌تواند در تحقیقات درمانی بیماری دیابت قندی مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی : آلوکسان، دیابت،لاکتوباسیلوس فرمنتوم، پروبیوتیک

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .