English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره1،شماره1 (پاییز 1394/1394)
 
1
ترمیم فراموشی القا شده با اتانول توسط لاکتوباسیلوس برویس، پروبیوتیک بومی ایران، در رت های نر نژاد ویستار
( 3654 بازدید ) ( 189 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در بسیاری از مطالعات مشخص‌شده است که اتانول در تمام مدل‌های آزمون حافظه ازجمله حافظه اجتنابی مهاری منجر به فراموشی می‌شود. پروبیوتیک‌ها مکمل‌های غذایی و دارویی تهیه‌شده از میکروارگانیسم‌های زنده می‌باشند که با بهبود تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر روی میزبان (انسان یا حیوان) اعمال می‌کنند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر، لاکتوباسیلوس برویس، پروبیوتیک بومی جداشده از لبنیات سنتی ایران بر یادگیری احترازی غیرفعال موش صحرایی بود. در این تحقیق از 96 موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 200 تا gr250 استفاده شد. برای القاء فراموشی از اتانول به‌صورت تزریق زیر جلدی قبل از آزمون استفاده شد و همچنین گاواژ موش‌ها، ml0/1 بافرفسفات حاوی به‌تنهایی یا همراه با لاکتوباسیلوس برویس به مدت یک ماه صورت گرفت. آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیرفعال انجام شد. نتایج این تحقیق مشخص کرد که تزریق زیر جلدی قبل از آزمون اتانول منجر به فراموشی می‌شود. این فراموشی در گروه مصرف‌کننده پروبیوتیک بازگردانده می‌شود. یافته‌های این تحقیق نشانگر اثر افزایشی لاکتوباسیلوس برویس پروبیوتیک بومی جداشده از دوغ ترخینه، در یادگیری شرطی احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد که تزریق زیر جلدی از اتانول را دریافت کردند. این امر نشان‌دهنده اثر بهبوددهنده پروبیوتیک‌های خوراکی بر حافظه و یادگیری است.
کلمات کلیدی :
فراموشی، پروبیوتیک، اتانول، رت

2
مقایسه پروبیوتیک باکتریایی، مخمری و اثرات هم‌کوشی آن‌ها بر شاخص‌های خونی، مصرف خوراک و وزن گوساله‌های ماده شیرخوار هلشتاین
( 3594 بازدید ) ( 65 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
تعداد 16 رأس گوساله ماده تازه متولدشده در 4 تیمار 4 تکراری موردبررسی قرار گرفتند، تیمار 1 به‌عنوان شاهد، به تیمار دو پروبیوتیک باکتریایی بر پایه لاکتوباسیلوس به مقدار gr1 در روز، به تیمار سه پروبیوتیک مخمری بر پایه ساکارومیسس سرویسیه به مقدارgr2 در روز و به تیمار چهار مخلوط هر دو پروبیوتیک (gr2 پروبیوتیک مخمری + gr1 پروبیوتیک باکتریایی) از روز سوم تا هفتادم پس از تولد همراه با شیر به ازای هر رأس گوساله خورانده شد. جهت تعیین شاخص‌های خونی از قبیل گلوکز، پروتئین، تری گلیسیرید، کلسترول، کلسیم، فسفر و بتا هیدروکسی بوتیریک اسید از تمام گوساله‌ها در سه نوبت (بدو تولد، 40 و 70 روزگی) از سیاهرگ گردن نمونه خون گرفته و اندازه‌گیری شد. از نظر شاخص‌های خونی میزان کلسترول پایان دوره تیمار چهار کمتر و میزان βHBAو کلسیم میان‌دوره در تیمارهای سه و چهار بیشتر از سایر تیمارها مشاهده شد (P>0/05). مصرف خوراک و افزایش وزن در تیمارهای سه و چهار در هفته‌های چهارم و پنجم به میزان معنی‌داری بیشتر از سایر تیمارهامشاهده شد (P>0/05) سه مورد اسهال در گروه شاهد و یک مورد در تیمار دو دیده شد اما در تیمارهای دیگر هیچ موردی از اسهال مشاهده نگردید. نتایج نشان می‌دهد هم‌کوشی پروبیوتیک باکتریایی و مخمری تا سن 40 روزگی بیشترین اثربخشی را دارد و کاهش تاثیر بعد از این زمان می‌تواند به نحوه مصرف و تغییر جایگاه اثر پروبیوتیک‌ها همزمان با توسعه شکمبه مربوط باشد.
کلمات کلیدی :
پروبیوتیک، گوساله، شاخص‌های خونی، مصرف خوراک، افزایش وزن

3
تنظیم پاسخ استرسی توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس LX-108 در رت نر نژاد ویستار تحت استرس بی‌حرکتی مزمن
( 3661 بازدید ) ( 96 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
یکی از مهم‌ترین مشکلات بشر در کشورهایپیشرفته، استرس و نقش آن در افزایش علائم انواع بیماری‌ها است. با شناخت عملکرد میکروفلور در کنترل فرایندهای مغزی، به نظر می‌رسد که شاید بتوان از پروبیوتیک‌ها برای کنترل و بهبود عملکرد واکنش‌های مغزی ازجمله کنترل استرس بهره برد. ازاین‌رو در این پژوهش، تأثیر باکتری پروبیوتیکلاکتوباسیلوس رامنوسوسLX-108 برکنترل ترشح میزان هورمون آدرنوکورتیکوتروپین در رت نر نژاد ویستار، تحت شرایط استرسی بی‌حرکتی مزمن موردمطالعه قرار گرفت. برای انجام این تحقیق 24 رت صحرایی نر نژاد ویستار به وزن تقریبی gr200- 180 به‌صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند شامل: گروه کنترل منفی، کنترل مثبت (دریافت‌کننده استرس بی‌حرکتی مزمن ) و گروه تجربی (دریافت‌کننده ml1 سوسپانسیون خوراکی پروبیوتیک تحت شرایط استرس). وزن رت‌ها هر هفته اندازه‌گیری شد و پس از 3 هفته، حیوانات توسط اتر بی‌هوش و خون‌گیری مستقیم از قلب آن‌ها به عمل آمد. پس از جداسازی سرم خون، غلظت هورمون آدرنوکورتیکوتروپین با کیت اختصاصی و با روش الایزا تعیین شد. همچنین با نمونه‌گیری از مدفوع، الگوی میکروفلور روده نیز تعیین گشت. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که مصرف پروبیوتیک LX-108 می‌تواند از افزایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپین القاشده با استرس بی‌حرکتی مزمن ممانعت نماید. همچنین این پروبیوتیک می‌تواند تعداد باکتری‌های اسیدلاکتیک روده را افزایش داده و از افزایش تعداد انتروباکترهای القاء شونده با استرس ممانعت می کند. از سوی دیگر این پروبیوتیک از کاهش وزن شدید ایجاد با استرس نیز ممانعت می‌نماید. باکتری پروبیوتیکلاکتوباسیلوس رامنوسوسLX-108 و محصولات تولیدی با آن می‌توانند پس از انجام آزمون‌های کلینیکی به‌عنوان عوامل مؤثر در کاهش استرس و اثرات مخرب آن به کار گرفته شوند.
کلمات کلیدی :
استرس، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس رامنوسوس LX-108، میکروفلور و آدرنوکورتیکوتروپیین

4
شناسایی و جداسازی اسیدلاکتیک باکتری‌ها از شیر مادر به روش مولکولی
( 3846 بازدید ) ( 138 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
شیر مادر به‌عنوان تنها منبع تغذیه در ماه‌هاي اول پس از تولد، می‌تواند عامل مهمی در و توسعه میکروارگانیسم‌هاي موجود در روده نوزاد باشد. بنا به اهميت باکتری‌های اسیدلاکتیک به خصوص لاکتوباسیل‌ها در سلامت انسان، شناسايي مولکولی اين باكتري‌ها می‌تواند گامی مؤثر در به‌کارگیری آن‌ها در محصولات فرا ویژه باشد. هدف از این تحقیق، تشخیص و شناسایی سویه‌های لاکتوباسیلوس موجود در شیر مادر است. در این مطالعه پس از غنی‌سازی نمونه‌های شیر در محیط ام آر اس براث، جداسازی و خالص‌سازی سویه‌ها در همان محیط کشت صورت گرفت. پس از بررسی‌های میکروسکوپی با آزمون‌های بیوشیمیایی ازجمله تخمیر قند، تولید گاز و آزمون آنتی‌بیوگرام ، خصوصیات اولیه باکتری‌ها تعیین شد.در نهایت شناسایی مولکولی بر اساس توالی‌های16sRNA و سپس انگشت‌نگاری ژنومی از طریق REP-PCR انجام شد. باسیل‌ها و کوکسی‌های گرم مثبت و کاتالاز منفی شناسایی و بر اساس نمونه و مورفولوژی کلنی کدگذاری گردیدند.BLASTموردبررسی قرار در مرحله بعد باکتری‌هایی که در آزمون‌های آنتی‌بیوگرام، تخمیر قند و تولید گاز تفاوت‌هایی از خود نشان داده بودند برای شناسایی مولکولی انتخاب شدند. در نهایت محصولاتPCR توالی یابی شدند و توالی‌ها در نرم‌افزار BLAST موردبررسی قرار گرفتند.نتایج توالی یابی با استفاده از سرور EZ TAXONآنالیز شد. نتایج نشان داد که سویه های جداشده از نوع پدیوکوکوس لولی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس فرمنتوم بودند .شیر مادران می تواند به عنوان منبعی از اسیدلاکتیک باکتری های پروبیوتیکی مورد توجه باشد که ممکن است نقش مهمی در پیشگیری ابتلا نوزادان به بیماری های عفونی داشته باشد . از طرفی تحقیق حاضر نشان دهنده کارایی انگشت نگاری ژنومی REP-PCR با کمک نشانگر 5GTG در بررسی روابط فیلوژنیک و تنوع باکتری ها می باشد .
کلمات کلیدی :
شیرمادر، لاکتوباسیلوس ،16sRNA، REP-PCR

5
بررسی اثر مصرف مکمل پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس  (Takgen BC)بر غلظت لاکتات وتوان روحی و جسمی ورزشکاران
( 3897 بازدید ) ( 208 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پروبیوتیک میکروارگانیسم‌هایی هستند که با کاهش خستگی، بهبود عملکرد ایمنی و حفظ عملکرد سالم دستگاه گوارش باعث تأثیر مثبت بر عملکرد افراد می‌شوددر این مطالعه اثر مصرف مکمل پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس بر توان جسمی  ورزشکاران موردبررسی قرار گرفت.این مطالعه بر روی 40  ورزشکار داوطلب انجام شد. افراد به 2 گروه تقسیم شدند.یک گروه آب‌میوه پروبیوتیک حاوی 109×2 کلنی مکمل پروبیوتیک باسیلوس  کواگولانس و گروه کنترل ماده پایه پروبیوتیک (دارونما)،دریافت کردند. در طی 8 هفته و هر 15 روز یک‌بار در زمان قبل و بعد از انجام دو 100 متر از افراد خون‌گیری انجام و میزان لاکتات اندازه‌گیری شد و همچنین شرایط روحی افراد در طی مصرف پروبیوتیک با استفاده از پرسشنامه Profile of Mood States ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان داد مصرف مکمل پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس با کاهش میزان لاکتات باعث افزایش چشمگیری در فعالیت بدنی ورزشکاران  گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل شد. همچنین افراد مورد آزمون شرایط روانی  مناسب‌تری در مقایسه با گروه کنترل داشتند.با توجه به نتایج این مطالعه مصرف پروبیوتیک بر بهبود شرایط جسمی و روانی افراد تأثیرگذار است.
کلمات کلیدی :
 پروبیوتیک، باسیلوس کواگولانس، خستگی، لاکتات، POMS

6
مقایسه دو روش کوانتوم دات کادمیوم تلوریوم و هسته –پوسته مگنت –سیلیکا جهت تشخیص آفلاتوکسین B1
( 3643 بازدید ) ( 106 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
هدف از این مطالعه، مقایسه دو روش کوانتوم دات، کادمیوم تلوریوم و هسته –پوسته مگنت –سیلیکا جهت سنجش آفلاتوکسین B1 بر اساس انتقال انرژی رزونانس فلورسانساز کوانتوم دات به رودامین 123 می‌باشد. کوانتوم دات کادمیوم تلوریوم از طریق روش رفلاکس در فاز آبی، دمای بالا، pHقلیایی و تحت جریان گاز ازت سنتز شد. از تایوگلیکولیک اسید به‌عنوان پایدارکننده و پوشش‌دار کننده استفاده‌شده است. پس از سنتز کوانتوم دات، ایموبیلیزاسیون آنتی‌بادی ضد آفلاتوکسین B1 خریداری‌شده روی آن انجام شد. متعاقباً هسته –پوسته مگنت –سیلیکا با استفاده از کلرید آهن سه‌ظرفیتی و سولفات آهن تحت جریان گاز ازت و pHقلیایی و افزودن محلول TEOSسنتز شد. بیوکونژوگه آفلاتوکسین B1 –آلبومین نیز پس از تهیه با رودامین 123 نشان‌دار شده است. واکنش ایمونولوژیک اختصاصی بین آنتی‌بادی ضد آفلاتوکسین B1 موجود در سطح کوانتوم دات و آفلاتوکسین B1 نشان‌دار شده سبب می‌شود که فلوروفور رودامین 123 (پذیرنده) و کوانتوم دات (دهنده) در مجاورت فضایی موجب ایجاد پدیده انتقال انرژی رزونانس فلورسانس  به‌محض تهییج نوری کوانتوم دات شوند. در غیاب آفلاتوکسین B1 نشان‌دار نشده، کمپلکس آنتی‌ژن –آنتی‌بادی پایدار بوده و نشر قوی کوانتوم دات مشاهده می‌شود.در حضور آفلاتوکسین B1 آزاد، این آفلاتوکسین با آفلاتوکسین –آلبومین نشان‌دار شده جهت باند شدن به آنتی‌بادی کونژوگه شده با کوانتوم دات رقابت نموده به‌نحوی‌که پدیده انتقال انرژی رزونانس فلورسانس به‌طور فزاینده‌ای مهار می‌شود. یک ارتباط خطی بین کاهش شدت فلورسانس رودامین با افزایش غلظت آفلاتوکسین B1 در نمونه در محدوده 0/01 تا M/mlµ0/06  وجود دارد. استفاده از هسته - پوسته مگنت –سیلیکا به‌عنوان تشدیدکننده سیگنال سبب می‌شود حساسیت سیستم از 11-10×2 به M/mlµ12-10×2 افزایش پیدا کند.
کلمات کلیدی :
کوانتوم دات کادمیوم تلوریوم، آفلاتوکسین B1، هسته –پوسته مگنت –سیلیکا، انتقال انرژی رزونانس فلورسانس

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .