English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره4،شماره1 (بهار 1397/1397)
 
1
ارزیابی خواص ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از چال
( 2657 بازدید ) ( 169 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
گسترش فزاينده مصرف محصولات تخمیری صنعتي به جاي فرآورده های سنّتي منجر به ازدست رفتن بسياري از باکتري‌هاي اسید لاکتیک خصوصاً نژادهای تولید کننده باکتریوسین می­گردد. چال (محصول تخمیری حاصل از شیر شتر) يکي از مهمترین منابع سنتی شناخته شده­ ایرانی براي جداسازی باکتري­هاي اسيد لاکتيک تولید کننده باکتریوسین می­باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی خواص ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از چال بود. برای تائيد شناسايي جدايه­ لاکتیکی از واکنش­ زنجیره­ای پلیمراز مبتنی بر پرایمر اختصاصی جایگاه مولّد باکتریوسین استفاده شد. سپس ویژگی­های ضد میکروبی روماند­های[1] خام، خنثی و عمل­آوری شده فازهای رشد لگاریتمی و سکون جدایه لاکتیکی در برابر برخی از شاخص­های باکتریایی غذازاد و کپک­های توکسین­زا به ترتیب با روش­های میکرودایلوشن و لکه گذاری اسپور کپک مورد ارزیابی قرار گرفت. توالي­يابي محصولات واکنش­ زنجیره­ای پلیمراز، منجر به شناسايي لاکتوباسیلوس فرمنتوم تولید کننده باکتریوسین شد. اثر آنتاگونیستی این جدایه لاکتیکی از بین شاخص­های باکتریایی مورد مطالعه، به طور معني­داري (05/0>p) بر باکتری­های گرم مثبت به ویژه لیستریا مونوسیتوژنز بیشتر بود. علاوه بر این، روماند­های خام فازهای رشد لگاریتمی و سکون لاکتوباسیلوس فرمنتوم به ترتیب دارای اثر بازدارندگی بیشتری بر رشد شاخص­های باکتریایی و کپک­های توکسین­زا بودند. ترکیبات شبه باکتریوسینی تولیدی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از چال (فرآورده تخمیری سنّتی شیر شتر) با کاهش رشد شاخص­های میکروبی غذازاد از قابلیت بالایی برای استفاده به عنوان یک نگهدارنده زیستی در صنایع غذایی و دارویی برخوردار می­باشد.[1]supernatant
کلمات کلیدی :
ترکیبات شبه باکتریوسینی، چال،  لاکتوباسیلوسفرمنتوملیستریامنوسیتوژنز

2
اثر باسیلوس کوآگولانس و عصاره حاصل از کشت آن بر سمیت سلولی باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ Aبر رده سلولی HT29
( 2629 بازدید ) ( 105 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس و عصاره بدست آمده از کشت آن با غلظت‌های مختلف، بر میزان سمیت سلولی ایجاد شده توسط فرم رویشی باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ Aبر رده سلولی HT-29صورت پذیرفت. به این منظور، عصاره حاصل از کشت باکتری باسیلوس کوآگولانس در محیط NYSMبا غلظت­های 2، 4، 6 و 8 درصد تهیه شد و همراه با فرم رویشی باکتری بیماری زای  کلستریدیوم پرفرینجنس تیپAبه کشت سلول های گوارشی HT29اضافه گردید. برای ارزیابی سمیت سلولی از دو روش MTT  و رنگ آمیزی با تریپان بلو استفاده شد. نتایج نشان داد که کشت همزمان باسیلوس کوآگولانس و عصاره حاصل از کشت آن با غلظت­های 2، 4 و 6 درصد همراه با فرم رویشی کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A،به طور معنیداری باعث کاهش سمیت سلولی این باکتری بیماری زا شدند. به طوری که بیشترین کاهش سمیت سلولی مربوط به عصاره ۴ درصد بود.
کلمات کلیدی :
باسیلوس کوآگولانس، پروبیوتیک، سمیت سلولی، کشت سلول،  کلستریدیوم پرفرینجنس

3
ارزیابی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلهای فلور شیرمادر به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
( 2479 بازدید ) ( 66 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
شیرمادر حاوی عناصری مغذی نظیر کربوهیدراتها، اسیدهای چرب ضروری، پروتئین، ویتامین، املاح معدنی و منبعی از باکتری‌های کومنسال با پتانسیل پروبیوتیکی می‌باشد که در ارتقای میکروبیوم گوارشی و پیشگیری و درمان عفونت‌های نوزاد بسیار مؤثر است. هدف از این بررسی شناسایی انواع لاکتوباسیل‌‌های فلور شیرمادر و ارزیابی خواص پروبیوتیکی آنها به منظور بهره‌وری بیشتر از این مایع بیولوژیک می‌باشد. در یک مطالعه توصیفی-مقطعی، طی10 ماه، 100 نمونه شیر مادر با مراجعه به مراکز بهداشت جمع‌آوری گردید. باکتریهای اسید لاکتیک  بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیکی، تست کاتالاز و رنگ‌آمیزی گرم شناسایی گردید. آزمون های توانایی بقا در شرایط اسیدی و تحمل نمک‌های صفراوی، به منظور ارزیابی ویژگی‌های پروبیوتیکی مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی مولکولی این سویه‌ها با ژن SrDNA16 و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز صورت گرفت. 122 جدایه از 100 نمونه شیرمادر با روش‌های فتوتیپی شناسایی شد و این یافته‌ها با روش‌های مولکولی توسط شناسایی ژن SrDNA16 تأیید شدند. گونه غالب متعلق به لاکتوباسیلوس کازئی و سایر لاکتوباسیل‌‌ها به ترتیب فرمنتومپلانتاروم و گاسری گزارش شدندکه از آن میان 19 سویه (57/15 درصد) با تست‌های پروبیوتیکی تأیید شدند. شیرمادر منبعی غنی ازباکتریهای خانواده اسید لاکتیک با توان پروبیوتیکی است. از آنجاییکه این سویه‌ها ایمن با منشاء انسانی می‌باشند، می‌توانند به عنوان افزودنی در صنعت تولید غذاهای فراسودمند و زمینه‌های دارویی مورد استفاده واقع شوند. همچنین امید است بکارگیری این سویه‌ها در شیرخشک نوزادانی که از تغذیه با شیرمادر محروم می‌باشند، به منظور پیشگیری از عفونت‌های نوزادان مفید واقع گردد.
کلمات کلیدی :
پروبیوتیک، شیر مادر،  لاکتوباسیلوس، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

4
مدل­سازی تخمینی زنده­ مانی باکتری­های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در نوشیدنی تخمیری فراسودمندبرپايه کینوا
( 2535 بازدید ) ( 111 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به منظور ارزیابی زنده­­مانی باکتری­های پروبیوتیک درنوشیدنی تخمیری فراسودمندبرپايه کینوا، نوشیدنی تخمیری حاوی عسل(5درصد وزنی/حجمی)با استفاده ازباکتری­هایلاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوساسیدوفیلوس با نسبت ترکیبی50: 50 و به میزان 108 سلول در هر میلی­لیتر تهیه گردید. سپس جهت بهبود عطر و طعم نوشیدنی، به آن 3 درصد (حجمی/حجمی) عرق نعناع افزوده شد. به منظور پیش­بینی روند زنده­مانی باکتری­های پروبیوتیک از شمارش در محیط کشت MRSآگار و مدل­سازی تخمینی استفاده گردید. نتایج بررسی مدل­های مختلف نشان داد که مدلهای اشنوت اصلاح شده و خطی درجه صفر، بالاترین دقت را در پیش­بینی روند زندهمانی باکتری­ها دارند. همچنین مشخص شد که باکتری­های پروبیوتیک در طی 15 روز نگهداری در دمای یخچال، زنده­­مانی خود را در حد میزان پیشنهاد شدهبرای فرآورده­های پروبیوتیکی (حداقل108-106 سلول در هر میلی­لیتر) حفظ کردند.
کلمات کلیدی :
باکتری­های پروبیوتیک، زندهمانی، کینوا، مدل­سازی تخمینی نوشیدنی فراسودمند

5
اثرات استفاده از پروتئین کنجاله کانولا هیدرولیز شده بر برخی فاکتورهای رشد و خونی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان
( 2432 بازدید ) ( 60 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این مطالعه با هدف تاثیر تغذیه­ای ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی از پپتیدهای حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین کنجاله کانولا در  یک  طرح کاملا تصادفی به مقدار صفر (شاهد)،mg  100،mg 200 وmg 300 پروتئین هیدرولیز شده در کیلوگرم جیره غذایی، هر یک با سه  تکرار  به مدت هشت هفته استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش میزان این پروتئین هیدرولیز شده درجیره، نرخ  رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی درگروه چهار  بطور معنی­داری به ترتیب  افزایش 04/0 71/2)و کاهش (01/0 ±04/1) یافتند (05/0˂p). همچنین در بررسی تاثیرات پارامترهای خونی ماهی مشخص گردید که میزان کورتیزول و گلوکز خون در گروه دوم  نسبت به گروه شاهد کاهش داشته ولی با افزایش پپتید جیره مقدار آن مجدد افزایش یافت. براساس نتایج بیشترین میزان ایمنوگلوبین نوع M، کورتیزول و گلوکز در سرم خون گروه چهارم مشاهده شد (05/0˂p).لذا به منظور بهبود شرایط رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان استفاده از mg300پپتید حاصل از هیدرولیزآنزیمی کنجاله کانولا در کیلو گرم جیره غذای پرورشی پیشنهاد می­گردد.
کلمات کلیدی :
پارامترهای خونی، پروتئین هیدرولیز شده، قزل آلا، کنجاله کانولا 

6
ارزیابی تاثیر آغازگر  لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده در تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس گندم بر خصوصیات کیفی نان حجیم خمیرترشی به روش سطح پاسخ
( 2350 بازدید ) ( 123 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
کنترل تخمیر با عملکرد بالقوه خميرترش سبوس گندم در تکنولوژی‌های نوين تخميری به منظور ايجاد جايگزين‌های مناسب برای افزودنی‌های نانوايي، روز به روز در حال افزايش است. در این پژوهش پس از جداسازی آغازگر غالب موجود در خمیرترش سنّتی حاصل از آرد سبوس گندم و تائید شناسایی آن با استفاده از PCRدارای پرایمر اختصاصی، از آغازگر مذکور جهت­ تولید خمیرترش سنتّی و بررسی خصوصیات کیفی نان حجیم خمیرترشی به روش RSMتحت تاثیر زمان تخمیر (h8، h16 و h24)، دمای تخمیر (°C26، °C32 و °C38) و محتوی شکر (5/1درصد، 3 درصد و 5/4 درصد) استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش با ارزیابی تناسب مدل­های برازش شده نشان داد که با افزایش دما و زمان تخمیر به ازای محتوی شکر ثابت، اسیدیته قابل تیتر، پایش جمعیت میکروبی، حجم مخصوص، تخلخل، شاخص اختلاف کلّی رنگ پوسته نان و قابلیت جوندگینیز به­ طور معنی­داری افزایش نشان داد. در مقابل آن،سفتی بافت نانروند کاهشی داشت (05/0p). علاوه بر این در یک دمای تخمیر ثابت،تاثیر زمان تخمیر و محتوی شکر سبب بهبود خصوصیات کیفی نان حجیم در سطح 5 درصد گردید در حالی­که اثر متقابل دمای تخمیر و مقدار شکر با زمان تخمیر ثابت در مدل درجه دوم برازش شده، کاهش سفتی و بهبود سایر ویژگی­های کیفی نان را به دنبال داشت (05/0p>).براساس نتایج حاصل از این پژوهش برای هر متغیر وابسته، مدلی تعریف گردید و سپس به منظور ارزیابی صحت مدل­های برازش یافته، آزمون ضعف برازش (Lack of fit) انجام و مقادیر ضریب تغییراتتعیین شدند.
کلمات کلیدی :
تخمیر کنترل شده، خمیرترش سبوس گندم، خصوصیات کیفی نان خمیرترشی، روش سطح پاسخ لاکتوباسیلوس پلانتاروم

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .