English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره3،شماره3 (پاییز 1396/1396)
 
1
تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال
( 2865 بازدید ) ( 167 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این پژوهش فعالیت ضد میکروبی اسانس­ گلپر بر استافیلوکوکوس اورئوساشرشیا کلیسودوموناسائروژینوزا و کاندیدا آلبیکانس به روش­های دیسک دیفیوژن، انتشار در چاهک، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی و فنل کل اسانس به ترتیب با روش­های میزان مهار رادیکال­هاي آزادو ﻓـﻮﻟﯿﻦ ﺳـﯿﻮﮐﺎﻟﭽﻮاندازه‌گیری شدند. پوشش ضد میکروبی موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر همراه با غلظت‌های صفر، 1، 5/1 و 2 درصد اسانس­ گلپر ایرانی تولید شد. آزمون­های میکروبی ) شمارش کل باکتری­های زنده، سرمادوست‌ها، کپک و مخمر، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس)، آزمون­های شیمیایی ) تیوباربیوتیک اسید،عدد پراکسیدو pH) و ارزیابی حسی (رنگ، بو، پذیرش کلی) بر نمونه­های گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال (C4) در روزهای (صفر، 3، 6، 9، 12 و 15) انجام پذیرفت. دامنه حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس گلپر بر میکروارگانیسم‌های موردمطالعه بین mg/ml5/0 تا 4 بود. فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی (IC50) اسانس گلپر به ترتیبmg GAE/g 50/9و mg/ml20/110/8بود. براساس آزمون­های میکروبیولوژی زمان ماندگاری نمونه پوشش داده‌شده با موسیلاژ بارهنگ کبیر (فاقد اسانس) و نمونه­های حاوی غلظت­های 1، 5/1 و 2 درصد اسانس گلپر نسبت به نمونه کنترل به ترتیب 3، 3، 6 و 9 افزایش یافت. به‌طورکلی پوشش ضد میکروبی موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر حاوی اسانس گلپر به‌خوبی توانست زمان ماندگاری گوشت گاو را در دمای یخچال افزایش دهد.
کلمات کلیدی :
بارهنگ کبیر، پوشش خوراکی، فعالیت ضد میکروبی، گلپر

2
مقایسه روش‌های متفاوت استخراج DNAو ایجاد روش Simplex PCRبه‌منظور شناسایی باقی‌مانده DNAژنومی در فرآورده‌های رب گوجه‌فرنگی
( 2651 بازدید ) ( 88 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه با پيشرفت علم بیوتکنولوژی و روش‌های مولكولیبه‌منظور بررسي ارگانیسم‌های موجود در فرآورده‌های غذاییاز DNAماركرها و واكنش زنجيره‌اي پليمراز[1]PCR) استفاده مي‌شود.ازآنجایی‌که کیفیتDNAبرای تمامی آنالیزهای ژنتیکی که بر روی مارکرهای‌ مولکولی پایه‌ریزی شده باشد اهمیت زیادی دارد، روش استخراج DNAژنومی باکیفیت بالا حائز اهمیت است. در بيشتر روش‌های استخراجDNA ژنومی سه نكته اساسي مدنظر است كه شامل كيفيت DNAاستخراج‌شده، سرعت روش و ميزان محصول آن مي‌باشد.در این مطالعه6 روش براي استخراجDNAاز فرآورده‌های گوجه‌فرنگی به‌منظور مطالعه تقلبات غذایی و بررسی حضور گوجه‌فرنگی دست ورزی ‌ژنتیکی ‌شده (GMO)، استفاده شد و درنهایت پس از انتخاب مناسب‌‌‌ترین روش، نمونه DNAژنومی جهت بررسی توسط پرایمرهای اختصاصی ناحیه D-loopمیتوکندریایی مورد‌استفاده قرار گرفت.نتـایـج: در این مطالعه پس از بررسی‌های کمی و کیفی از طریق الکتروفورز و استفاده از دستگاه نانودراپ مشخص شد که از بین روش‌های استخراج DNAژنومی بررسی‌شده،روش Wizardبر پایه اتصال اختصاصیDNAبه غشاهای‌ سیلیکایی (ستون)برای استخراج DNAرب‌گوجه‌فرنگی مناسب‌ترین است. پس از استخراج DNAاز رب‌گوجه‌فرنگی، قطعه‌ مارکر 280 جفت ‌بازي از ناحيهD-Loop ميتوكندريایی‌گوجه‌فرنگیبا استفاده از جفت آغازگرهاي اختصاصي گوجه‌فرنگي طی واكنش زنجيره‌اي پليمراز   به طور اختصاصی تكثير شد و نتايج نشان داد کهDNA رب‌گوجه‌فرنگی قابل تکثیر با آغازگرهای اختصاصی گوجه‌فرنگی می‌باشدنتایج مطالعه انجام‌شده نشان داد می‌توان انواع نمونه‌های گوجه‌فرنگی را قبل و بعد از فرآوری از جهت بررسی تقلبات غذایی در رب‌گوجه‌فرنگی و حضور گوجه ترانس ژنتیک در مواد غذایی ترکیبی و فراوری‌شده موردبررسی قرارداد.
کلمات کلیدی :
استخراج DNAژنومی، فرآورده‌های گوجه‌فرنگی،DNA مارکرD-Loopمیتوکندریایی

3
شناسایی مولکولی سروتیپ O157و ژن‌های حدت hlyeae Aدر جدایه‌های اشریشیا کلیاز سبزیجات خشک به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز چندگانه
( 2540 بازدید ) ( 43 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
سویه‌های اشریشیاکلی انتروهموراژیک می‌توانند انسان را از طریق مصرف غذاهای حیوانی و گیاهی، آلوده نمایند و عامل ایجاد عفونت‌های غذایی همراه با اسهال، کولیت هموراژیک، سندروم اورمی همولیت، ترومبوساتوپنیک و حتی مرگ باشند. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی ژن‌های بیماری‌زای سویه‌های اشریشیاکلیO157از نمونه‌های سبزیجات خشک می‌باشد.این پژوهش به‌صورت مقطعی-تصادفی برروی 112 نمونه سبزی خشک گوناگون جمع‌آوری‌شده از فروشگاه‌های عرضه‌کننده و عطاری‌های شهرستان ساوه انجام شد.جهت تشخیص وجود اشریشیاکلیاز آزمون‌های بیوشیمیایی و محیط کشت‌های افتراقی، در 112 نمونه انجام شد. جهت تشخیص سروتیپ O157، از آنتی سرم اختصاصی O157استفاده و وجود ژن‌های بیماری‌زای hlyو eae Aبا استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز چندگانه بررسی شد.63  نمونه از 112 نمونه موردبررسی، دارایاشریشیاکلی و20نمونه حاوی سروتیپ O157بودند.درنهایت در 2 نمونه ژن حدت eae Aو در 1 نمونه ژن حدت hlyشناسایی شد.ازآنجایی‌که اشریشیاکلی انتروهموراژیک O157H7یکی از نگرانی‌های اساسی بهداشت مواد غذایی محسوب می‌گردد، بایستی موردتوجه دائمی قرار گیرد. مطالعات گسترده‌تر بر روی منابع، میزان شیوع، سرنوشت و انتقال اشریشیاکلی O157H7در نزدیکی محیط‌های تأمین سبزیجات، به‌منظور تعیین مکانیسم‌های آلودگی قبل از برداشت محصول و هم‌چنین پس از برداشت، خشک‌کردن و بسته‌بندی آن، توانایی انتقال آلودگی و بیماری‌زایی برای انسان ضروری است.
کلمات کلیدی :
اشریشیاکلی، سبزیجات خشکO157,hly,eae A

4
غربالگری کوکسی های بومیایران ازنظر تولیدLاسیدلاکتیک و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی سویه­ های برتر
( 2670 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
ازآنجایی‌که فرم ایزومری L(+)اسیدلاکتیک برخلاف ایزومر D(-)در بدن تجزیه میشود، در این تحقیق کوکسیهای بومی جداسازی شده از فرآوردههای لبنی سنتی استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و کردستان ازنظر میزان تولید L(+)اسیدلاکتیک غربالگری شدند. در مرحله اول، غربالگری 63 سویه کوکسی ازنظر میزان تولید اسیدلاکتیک به روش تیتراسیون انجام شد. در مرحله دوم از میان سویه­های برتر، سویه‌های برتر نهایی به روش آنزیمی انتخاب شدندکه مورد شناسایی بیوشیمیایی قرار گرفتند، سپس DNAسویه­های برترنهاییاستخراج‌شده و ژن srRNA16آن‌هاتکثیر شد و پس از تعیین توالی، در مقایسه با اطلاعات موجود در بانک ژنومی، هویت سویه­ها مشخص شد. تنوع میزان تولید اسیدلاکتیک در میان سویه­های کوکسی بومی موردبررسی به میزان قابل ‌ملاحظه‌ای مشاهده شد. در مرحله اول، 7 سویه با تولید mg/g 25/27-24 اسیدلاکتیکانتخاب شدند. میزان تولیدL(+)  اسیدلاکتیک در سویه‌های برتر انتخاب‌شده از روش آنزیمی به ترتیب mg/g 35/3، 05/3و 97/2 گزارش شد. دوسویه برتر، انتروکوکوس فسیوم[1]و دیگریاستافیلوکوکوس پاستوری[2]شناسایی شدند.ژن SrRNA16سویه‌های برتر در مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی آمریکا[3]به شماره‌های دسترسی508199KJو 508200KJ و 735653KFگزارش شد.سویه‌های انتخاب‌شده در تحقیق حاضر می‌توانند پس از بهینه‌سازی در صنایع مرتبط مورداستفاده قرار گیرند.
کلمات کلیدی :
اسیدلاکتیک )L+غربالگری، کوکسی، میکروبیولوژی، PCR

5
بررسی خواص پروبیوتیکی انتروکوکوسفاسیومو لاکتوباسیلوسکانکئی جدا شده از عسل و امکان اضافه نمودن آن‌ها به آب سیب و انگور
( 2614 بازدید ) ( 118 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این پژوهش پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوسکانکئی و انتروکوکوسفاسیوم جداسازی شده از عسل مورد آزمونهای تشخیصی شامل مقاومت به اسید، مقاومت به نمک‌هایصفراوی (بایل)، مقاومت به شیره معده (پپسین و تریپسین)، عدم فعالیت همولیتیک، هیدرولیزال –آرژنین قرار گرفت و در نهایت جمعیت آنها شمارش شد. سپس آب سیب طبیعی با درجه بریکس 22 و آب انگور با درجه بریکس 15 توسط باکتریهای پروبیوتیک با مقادیر cfu/ml810 به‌صورت 100 درصد از هریک از باکتریها و همچنین مخلوط 50 درصد از هرکدام از باکتریها تلقیح گردید. ارزیابی pH، ارزیابی درصد مواد جامد محلول (بریکس)و ارزیابی قابلیت زنده‌مانی باکتریهای پروبیوتیک، در بازههای زمانی روز صفرم، روز هفتم،روز چهاردهم ، روز بیست و یکم انجام شد. نتایج نشان داد اختلافات معنی‌داری بین خصوصیات اسیدیته و pHتیمارها وجود دارد. با افزایش مدت‌زمان نگهداری و افزایش جمعیت پروبیوتیک، سطح pHو بریکس به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0>p). میزان بقای پروبیوتیک در طی زمان نگهداری در تیمار آب سیب دارای مخلوط 50 درصد لاکتوباسیلوس کانکئی و 50 درصدانتروکوکوس فاسیوم در انتهای روز بیست و یکم نگهداری دارای بالاترین میزان جمعیت در بین تیمارها بود. تیمار آب انگور دارای سویه‌های 100 درصد از هریک از باکتری‌ها نیز دارای حداقل جمعیت باکتری‌های پروبیوتیک بود (05/0>p). بر اساس نتایج به‌دست‌آمده تیمار دارای جمعیت cfu/ml108از مخلوط 50 درصد لاکتوباسیلوس کانکئی و انتروکوکوسفاسیوم به‌عنوان تیمار بهینه با کاهش دو سیکل لگاریتمی در انتهای دوره نگهداری بیست‌ویک روز انتخاب شد (05/0>p
کلمات کلیدی :
آب انگور پروبیوتیک، آب سیب پروبیوتیک، انتروکوکوسفاسیوم، زنبور عسل،عسل، لاکتوباسیلوس کانکئی

6
بررسی خصوصیات ضد باکتریایی اسانس های گیاه کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) و آویشن دنایی (Thymus daenensis) علیه باکتری‌های بیماری‌زای غذازاد
( 2661 بازدید ) ( 203 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 3
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
با توجه به عوارض جانبی نگه‌دارنده‌های شیمیایی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از ترکیبات گیاهی و طبیعی امروزه استفاده از اسانس ها به‌عنوان نگه‌دارنده مواد غذایی موردپژوهش های فراوان قرارگرفته است.در این مطالعه به بررسی ترکیبات موجود در اسانس‌های کاکوتی کوهی و آویشن دنایی و خصوصیات ضد باکتریایی آن‌ها علیه باکتری‌های غذازاد پرداخته شد. شناساييتركيباتاسانس‌هایكاكوتي کوهی و آویشن دناییتوسطتزريق نمونه به دستگاه GC/MSانجام شد.جهت ارزیابی حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)اسانس ها، از روش میکرودایلوشن در پلیت های 96 خانه استفاده گردید. با توجه به نتایج حاصل از MIC، حداقل غلظت باکتری کشی (MBC)اسانس‌ها تعیین گردید. تمامی آزمایش‌ها 3 بار تکرار و میانگین داده‌ها به‌عنوان نتایج MBCو MICتعیین شدآنالیز آماری به‌وسیله نرم‌افزار SPSSویرایش 22 انجام گرفت. از بین ترکیبات شناسایی‌شده اسانس کاکوتی کوهی، تیمول (25/34 درصد)، پولگون (41/14 درصد)، کارواکرول (91/10 درصد)، و در اسانس آویشن دنایی کارواکرول (20/37 درصد)و اکتا دسنوئیک اسید متیل استر (67/21 درصد) بالاترین مقداررابه خود اختصاص دادند.نتایج این تحقیق نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی اسانس آویشن دنایی بین 61/0 تا mg/ml25/1 و در مورد اسانس کاکوتی کوهی بین 31/0 تا mg/ml25/1 می‌باشد. به‌طورکلی قدرت ضد باکتریایی اسانس آویشن دنایی بیشتر از اسانس کاکوتی کوهی بود وحساسیت باکتری‌های گرم مثبت در هر دو اسانس بیشتر از باکتری‌های گرم منفی ارزیابی شد (05/0P
کلمات کلیدی :
اسانس، کاکوتی کوهی، آویشن دنایی، حداقل غلظت بازدارندگی، خصوصیات ضد میکروبی

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .