English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده مقالات شماره
 دوره2،شماره4 (زمستان 1395/1395)
 
1
ارزیابی تاثیر درصد نمک،pHو دمای نگهداری بر زنده­مانی باکتری­های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم و ویژگی­های کیفی زیتون تخمیری به روش سطح پاسخ
( 3307 بازدید ) ( 278 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
این پژوهش با هدف بررسی زنده­مانی باکتری­های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم و همچنین بررسی خصوصیات کیفی زیتون تخمیری تولیدی،تحت تیمارهای نمک (2 تا % 10)، pH(3 تا 5/4) و دمای نگهداری (4 تا C37) با استفاده از روش سطح پاسخ به اجرا درآمد تا با تعیین سطوح بهینه این تیمارها بتوان زیتون تخمیری پروبیوتیک با پذیرش کیفی مناسب تولید نمود. پس از اعمال تیمارهای مذکور، معنی­داری تاثیر درصد نمک بر زنده­مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با افزایشدمای نگهداری و افزایش pHو همچنین معنی­داری اثر متقابل افزایش دمای نگهداری با کاهش درصد نمک بر میزان زنده­مانی لاکتوباسیلوس برویس در زیتون تخمیری در سطح 5 تایید گردید. اثر متقابل افزایش درصد نمک با کاهش دمای نگهداری نیز بر میزان شاخص­های رنگی زیتون تخمیری به شکل درجه دوم و در سطح 5 معنی­دار بود. بر این اساس، رابطه زنده­مانی باکتری­های پروبیوتیک با تیمارهای فرآوری زیتون تخمیری و همچنین رابطه خصوصیات کیفی زیتون تولیدی با زنده­مانی باکتری­های پروبیوتیک تلقیح شده تحت تاثیر متغیرهای فرایند، محرز شد. لذا کنترل و ارزیابی اثرات متقابل این متغیرها در طی فرآوری زیتون تخمیری پروبیوتیک به منظور تولید محصول با کیفیت بالا ضروری به نظر می­رسد. 
کلمات کلیدی : زیتون تخمیری، باکتری­های پروبیوتیک، روش سطح پاسخ

2
ارزیابی روش Real Timeدر اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی
( 3152 بازدید ) ( 129 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این تحقیق از روش مولکولی Real Time PCRبرای اندازه گیری کپک رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی استفاده شد. به دلیل مشکلات روش شمارش کپک­ها به روش شماره نسبی کپک­ها از قبیل احتمال خطای آزمون کننده، دقت کم و عدم تکرار پذیری، تبیین یک روش استاندارد که بتواند با دقت و تکرار پذیری بالا تشخیص و شمارش کپک­ها را امکان پذیر سازد ضروری به نظر می­رسد. روش مولکولی Real Time PCRمی­تواند به عنوان یک روش مناسب برای شناسایی و اندازه­گیری کمی دقیق کپک­ها مطرح باشد که بر مبنای اندازه­گیری مطلق و نسبی ژن­های کپک­های موجود می­باشد. نمونه های رب گوجه فرنگی با مقادیر مختلف اسپور کپک (101، 103 و 105) در هر گرم آلوده شد. پس از گرمخانه گذاری و رشد اسپور کپک و ایجاد میسیلیوم استخراج DNAاز هر نمونه با استفاده از روش السامرایی انجام شد. سپس با استفاده از واکنش PCRتعداد کپی DNAکپک با استفاده از شناساگر سایبرگرین و پرایمرهای مربوط به جنس رایزوپوس اوریزا تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار DNAکپک در نمونههای شاهد و تلقیح شده منحنی Real Time PCRدر مقادیر CTکمتری به فاز لگاریتمی وارد می شوند. ضریب همبستگی خطی منحنی استاندارد در آزمونPCR Real Time(943/0=R2)بود که نشان دهنده­یدقت تعیین کمی این آزمون میباشد. اختصاصی بودن واکنش با استفاده از منحنی ذوب پرایمرها تعیین شد و نشان داد که واکنش به طور کاملا اختصاصی انجام شده است. 
کلمات کلیدی :
کپک، مقدار کمی، سایبرگرین 

3
بررسی اثر ضدقارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط ساکارومیسس سرویسیه  بر کاندیدا آلبیکنس
( 4196 بازدید ) ( 117 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه روش‏های مختلفی برای تولید نانوذرات نقره مورد استفاده قرار میگیرد اما هر یک ازآنها دارای معایب زیادی هستند. روش‏های شیمیایی اکثرا سمی و ناپایدارند و روش‏های فیزیکی گران و کم‏بازده هستنداخیرا محققین با استفاده از سیستم‏های بیولوژیکی مانندگیاهان و میکروارگانیسم‏ها نانوذرات نقره تولید کردهاند. این روش ارزان،بی خطر و پایدار است. در این تحقیق از ساکارومیسس سرویسیه به عنوان یک بیوراکتور استفاده شد و اثرات ضد قارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده برعلیه کاندیدا البیکنس بررسی شد. سوپرناتانت مخمر به محلول  M3 10 نیترات نقره اضافه شد و در انکوباتور C°30 و دورrpm250 قرار داده شد. تغییرات رنگ آن مورد بررسی قرار گرفت، سپس توسط دستگاههایطیف سنج مرئی-فرابنفش(UV-VIS[1])، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM[2])، پراش اشعه ایکس(XRD[3]) و طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR[4])،بیوسنتز نانوذرات نقره اثبات شد. نانوذرات حاصل به روش دیسک و چاهک گذاری و محاسبه قطر هاله عدم رشد بر علیه کاندیداالبیکنسMIC[5]و MFC[6]آن بررسی شد و با داروهای موثره مقایسه گردید. نتایج نشان دادکه ساکارومیسس سرویسیه تونایی بیوسنتز نانوذرات نقره با سایز 27 نانومتر را داشته و این نانوذرات نقره با غلظت g/mlµ29/0 ±37 اثر کشندگی بر کاندیدا البیکنس دارد.این پژوهش در واقع گزارشی است از امکان بیوسنتز نانوذرات نقره توسط یکی از میکروارگانیسمهای ایمن وغیر پاتوژن که نانوذرات بیوسنتز شده آن میتواند مورد استفاده در پزشکی و داروسازی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
نانوذرات نقره، بیوسنتز، ساکارومیسس سرویسیه، کاندیدا البیکنس

4
ردیا­بی ژن­های ساختاری کدکنندهیانتروسیندرانتروکوکوسهای ایزوله شده از پنیر سنتی کردی
( 2936 بازدید ) ( 78 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
انتروسین­ها، باکتریوسین­هایی هستند که توسط سویه­های انتروکوکوستولید می­شوند. انتروسین­ها تنوع زیادی داشته و هرگو­نه­ی انتروکوکوس با توجه به محتوای ژنتیکی و محیط رشد، نوع یا انواع مختلفی از انتروسین را می­تواند تولید کند.در این پژوهش15 سویه باکتریایی (جنس انتروکوکوس) که توسط روش های مبتنی برکشت و مولکولی از پنیر سنتی کردی جدا شده بودند، انتخاب گردیدند.جهت استخراج DNAجدایه‌ها از کیت استخراج Genomic DNA isolation VIکهمخصوص باکتري­هاي گرم مثبت با ديواره­ سخت بود، استفاده شد. به منظور ردیابی ژن­های ساختاری کد کننده انتروسین واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR[1]) انجام گردید. نتایج نشان داد که ژن انتروسین A، با حضور در 10 مورد از 15 مورد ایزوله بیشترین فراونی را داشت و بعداز آن بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به ژن­های انتروسین Pبا 9 مورد وBبا 8 مورد بود. اکثرجدایه­های انتروکوکوس مورد بررسی در این مطالعه دارای ژنهای تولید کننده انتروسین بودند.انتروکوکوس فکالیسNRIC0112و انتروکوکوس فکالیسSK13 دارای 5 ژن مختلف، انتروسین A، انتروسین B، انتروسین P، انتروسین31 و انتروسین Xبودند. ژن انتروسین­های 1071L50AS48و KSدر هیچ یک از جدایه­ها یافت نشد. با این وجود به کارگیری این جدایه­ها در فراورده­های لبنی و صنعتی مطالعات بیشتری را طلب می­کند. ­
کلمات کلیدی : انتروکوکوس، پنیر سنتی کردی، ژن­های کد کننده انتروسین

5
شناسایی مولکولی جدایه ­های لاکتیکی بدست آمده از چال در استان گلستان و بررسی فعالیت ضد قارچی لاکتوباسیلوس برویس وانتروکوکوس فاسیومایزوله شده علیهپنی سیلیوم کرایسوژنوم 
( 3007 بازدید ) ( 106 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مولکولی لاکتوباسیلوس­های جدا شده از چال (شیر تخمیری شتر) و بررسی فعالیت ضدقارچی لاکتوباسیلوس برویس وانتروکوکوس فاسیوم جدا شده به عنوان نگهدارنده­ای زیستی علیه کپک پنی­سیلیوم کرایسوژنومبود.در این پژوهشپس از انجامPCR با جفت پرایمر­های عمومی باکتریهای اسید لاکتیک، نتایج توالی­یابی با توالی­های موجود در پایگاه اطلاعاتی NCBIمقایسه شد. از بین جدایه­های شناسایی شده، اثر ضدقارچی جدایه­های 6C،8Cو 17Cبه عنوان نگهدارنده بیولوژیکی با استفاده از روش دولایهمورد بررسی قرار گرفت.براساس شناسایی آنالیز ناحیه ژنی S rDNA16باکتری­های جدا شده 2 نژاد از لاکتوباسیلوس برویس (کدهای6Cو 17C) ،  یک نژاد انتروکوکوس هیرایی (کد 7C) و یک نژاد انتروکوکوس فاسیوم (کد 8C) بودند. نتایج نشان داد که هر دو جدایه لاکتوباسیلوس برویس و جدایهانتروکوکوس فاسیوم دارای اثر بازدارندگی قوی­ای بر رشد پنی­سیلیوم کرایسوژنوم می­باشند. این بازدارندگی بعد از 48 ساعت برای سویه لاکتوباسیلوس برویس بیشتر از دیگر سویه­ها بود. اثر همه تیمارها­ با نمونه شاهد (بدون باکتری­های لاکتیکی) دارای اختلاف معنی­داری (P)، ولی با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند (P>0.05). نتایج مربوط به درصد بازدارندگی بعد از 72 ساعت نیز نشان داد که هر دو جدایه لاکتوباسیلوس برویس (6Cو17C) نسبت به انتروکوکوس فاسیوم (8C)، اثر بازدارندگی قوی­تری را علیه پنی­سیلیوم کرایسوژنوماز خود نشان دادند و اثر همه تیمارها با نمونه شاهد دارای اختلاف معنی­دار ولی با یکدیگر اختلاف معنی­داری نداشتند. با توجه به نتایج، می­توان بیان داشت باکتری­های آزمون شده، پتانسیل جلوگیری از فساد میکروبی مواد غذایی مستعد فساد با کپک پنی­سیلیوم کرایسوژنومبه­ویژه پنیر  را به عنوان نگهدارنده­ای طبیعی و ایمن دارا می­باشند.
کلمات کلیدی : چال، باکتریهای اسید لاکتیک، اثر ضد قارچی، پنی­سیلیوم کرایسوژنوم، شناسایی مولکولی

6
مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و رئولوژیکی ماست معمولی با ماست حاوی لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس پاراکازئی
( 3124 بازدید ) ( 221 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
نگهداری زیستی مواد غذایی، یکی از روش‌های جدیدی است که در آن با استفاده از باکتری‌های لاکتیکی، بدون افزودن نگه‌دارنده‌های شیمیایی، عمر نگهداری محصول افزایش یافته و حداقل فرآیند حرارتی اعمال می‌شود. نمونه‌های ماست در این تحقیق شامل نمونه ماست شاهد (حاوی لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس) و نمونه‌های ماست حاوی لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس پاراکازئی بودند. نمونه‌های حاصل ازنظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، محتوای اسیدلاکتیک باکتری‌ها و ویسکوزیته در روزهای اول، دهم و بیست و یکم انبارداری بررسی و مقایسه شدند. شمارش و تشخیص باکتری‌های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس پاراکازئی و استرپتوکوکوس ترموفیلوس نیز انجام شد. برای تشخیص و شمارش لاکتوباسیلوسها از محیط کشت MRSو برای استرپتوکوکوس ترموفیلوس از محیط کشت M17استفاده شد. با توجه به نتایج، تغییرات چربی، ماده خشک و pHقابل‌ملاحظه نبود اما ویسکوزیته نمونه حاوی لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس پاراکازئی به‌طور معناداری افزایش و در مقابل سینرزیس آن کاهش‌یافته، همچنین تعداد استرپتوکوکسی های آن کاهش و لاکتوباسیلوسها افزایش یافت (05/0P
کلمات کلیدی : سینرزیس، لاکتوباسیلوس رامنوسوسلاکتوباسیلوس پاراکازئی، ماست، ویسکوزیته

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .