English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2342 بازدید ) ( 118 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 3
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : بررسی خواص پروبیوتیکی انتروکوکوسفاسیومو لاکتوباسیلوسکانکئی جدا شده از عسل و امکان اضافه نمودن آن‌ها به آب سیب و انگور
خلاصه مقاله : در این پژوهش پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوسکانکئی و انتروکوکوسفاسیوم جداسازی شده از عسل مورد آزمونهای تشخیصی شامل مقاومت به اسید، مقاومت به نمک‌هایصفراوی (بایل)، مقاومت به شیره معده (پپسین و تریپسین)، عدم فعالیت همولیتیک، هیدرولیزال –آرژنین قرار گرفت و در نهایت جمعیت آنها شمارش شد. سپس آب سیب طبیعی با درجه بریکس 22 و آب انگور با درجه بریکس 15 توسط باکتریهای پروبیوتیک با مقادیر cfu/ml810 به‌صورت 100 درصد از هریک از باکتریها و همچنین مخلوط 50 درصد از هرکدام از باکتریها تلقیح گردید. ارزیابی pH، ارزیابی درصد مواد جامد محلول (بریکس)و ارزیابی قابلیت زنده‌مانی باکتریهای پروبیوتیک، در بازههای زمانی روز صفرم، روز هفتم،روز چهاردهم ، روز بیست و یکم انجام شد. نتایج نشان داد اختلافات معنی‌داری بین خصوصیات اسیدیته و pHتیمارها وجود دارد. با افزایش مدت‌زمان نگهداری و افزایش جمعیت پروبیوتیک، سطح pHو بریکس به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0>p). میزان بقای پروبیوتیک در طی زمان نگهداری در تیمار آب سیب دارای مخلوط 50 درصد لاکتوباسیلوس کانکئی و 50 درصدانتروکوکوس فاسیوم در انتهای روز بیست و یکم نگهداری دارای بالاترین میزان جمعیت در بین تیمارها بود. تیمار آب انگور دارای سویه‌های 100 درصد از هریک از باکتری‌ها نیز دارای حداقل جمعیت باکتری‌های پروبیوتیک بود (05/0>p). بر اساس نتایج به‌دست‌آمده تیمار دارای جمعیت cfu/ml108از مخلوط 50 درصد لاکتوباسیلوس کانکئی و انتروکوکوسفاسیوم به‌عنوان تیمار بهینه با کاهش دو سیکل لگاریتمی در انتهای دوره نگهداری بیست‌ویک روز انتخاب شد (05/0>p
کلمات کلیدی : آب انگور پروبیوتیک، آب سیب پروبیوتیک، انتروکوکوسفاسیوم، زنبور عسل،عسل، لاکتوباسیلوس کانکئی
منابع : 1.    Lillydm S.R. Probiotics; Growth promoting factors producedby microorganisms 1965; 147: 747-8 2.    Klaenhammer TR. Probiotic bacteria: today and tomorrow. Journal of Nutrition 2000;130: 415-416. 3.    MosaviM.R. Probiotics and its benefits. Journal Livestock farming and industry 2009;112:48 -50. 4.    Masoudi H,Tabatabaeifard SA,Borghei AM,Shahbeik M.Determination and comparison of physical and mechanical properties of three export varieties of apples. Iranian Journal of Agricultural Sciences 2005;11:215-231. 5.    Mesbah B,Pirmoradianm M. Feeding of Fruit Trees. Tehran University press 2001 6.    Lachance P.A,NakatZ,Jeong W.S. Antioxidants: an integrative approach.Nutrition2001;17:835-838. 7.    Falahi E, Hassani Moghadam E,Roosta S. Physical statues & nutritional values of Golden and Red delicious apple in Lorestan2012;14:71-79. 8.    Spanos GA,Wrolstad RE,Heatherbell DA. Influence of processing and storage of the phenolic composition of apple juice. Journal Agriculturl Food Chemical1990;38:1572-1579. 9.    Tafazoli A,Hekmati J,Firouzeh P.Grape. Shiraz: Shiraz university publication center1991; 343. 10.ZhouK,Raffoul J. J. Potential Anticancer Properties of Grape Antioxidants. Journal Oncology 2012; 8. 11.   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،1389.آب انگور-ویژگی­ها.استاندارد ملی ایران به شماره 1634. 12.Pereira A.L.F, Maciel T.C, Rodrigues S. Probiotic beverage from cashew apple juice fermented with Lactobacillus casei. Food Research International 2011; 44: 1276–1283. 13.Kumar M, Kaleta P, OCallaghan J. Genome Sequence of Lactobacillus Helveticus an Organism Distinguished by Selective Gene Loss and Insertion Sequence element Expansion. Journal Bacteriol 2014;190:727-735. 14.Dimitrovski D, Velickova E, Langerholc T, Winkelhausen E. Apple juice as a medium for fermentation by the probiotic Lactobacillus plantarum PCS 26 strain. Annals of Microbiology, In press.robiotic Bacteria in Orange and Apple Juices.International Food Research Journal  2015;15:219-232. 15.Champagne C. P, Gardner N. J. Effect of storage in a fruit drink on subsequent survival of probiotic lactobacilli to gastro-intestinal stresses. Journal Food Research International  2008;41: 539-543. 16.   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.میکروارگانیسم­های پروبیوتیک ویژگیها و روشهای آزمون.استاندارد ملی ایران1392؛شماره 19459. 17.   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.اندازه­گیری pHدر فرآورده­های میوه و سبزی.استاندارد ملی ایران 1376 ؛شماره 4404. 18.   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.فرآورده­های میوه و سبزی تعیین اسیدیته-روش آزمون. استاندارد ملی ایران 1380؛ شماره 373. 19.   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران . آبمیوه-روش­های آزمون.استاندارد ملی ایران 1386؛ شماره 2685. 20.Tamminen M, Salminen S,C.Ouwehand A. Fermentation of Carrot Juice by Probiotics: Viability and Preservation of Adhesion. Journal of Biotechnology for Wellness Industries2013; 2:10-15. 21.Yoon K.Y,Woodams E.E,Hang Y.D. Production of Probiotic Cabbages Juice bye Lactic Acide Bacteria. Bionsource technology2013; 97:1427-1430. 22.Shah N P, Ding W K, Fallourd M J,Leyer G.Improving the stability of probiotic bacteria in modelfruit juices using vitamins and antioxidants. Journal of Food Science  2010;75: M278-82. 23.رضایی­مکرم ر،مرتضوی ع،حبیبی نجفی م.ب،شهیدی ف،خمیری م. اثر میکروانکپسولاسیون آژینات کلسیم در قابلیت زنده­مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شرایط شبیه‌سازی‌شده معده و روده انسان.هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران،مشهد138893- 24.WangY.C.Y.U.R.C,Yong H.Y,Chou C.C. Suger and Acid Contents in Soymilk Fermented Will Lactic Acid Bacteria alone or Simultaneously with Bifidobacteria Food Microbiol2003; 20:333-338.
شماره صفحه :
از 53 تا 64


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مهرناز شانه چیان 1     
ناصر تاج آبادی
(نویسنده مسئول)
2     
لیلا ناطقی 3     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .