English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2584 بازدید ) ( 165 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 3
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال
خلاصه مقاله : در این پژوهش فعالیت ضد میکروبی اسانس­ گلپر بر استافیلوکوکوس اورئوساشرشیا کلیسودوموناسائروژینوزا و کاندیدا آلبیکانس به روش­های دیسک دیفیوژن، انتشار در چاهک، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی و فنل کل اسانس به ترتیب با روش­های میزان مهار رادیکال­هاي آزادو ﻓـﻮﻟﯿﻦ ﺳـﯿﻮﮐﺎﻟﭽﻮاندازه‌گیری شدند. پوشش ضد میکروبی موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر همراه با غلظت‌های صفر، 1، 5/1 و 2 درصد اسانس­ گلپر ایرانی تولید شد. آزمون­های میکروبی ) شمارش کل باکتری­های زنده، سرمادوست‌ها، کپک و مخمر، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس)، آزمون­های شیمیایی ) تیوباربیوتیک اسید،عدد پراکسیدو pH) و ارزیابی حسی (رنگ، بو، پذیرش کلی) بر نمونه­های گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال (C4) در روزهای (صفر، 3، 6، 9، 12 و 15) انجام پذیرفت. دامنه حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس گلپر بر میکروارگانیسم‌های موردمطالعه بین mg/ml5/0 تا 4 بود. فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی (IC50) اسانس گلپر به ترتیبmg GAE/g 50/9و mg/ml20/110/8بود. براساس آزمون­های میکروبیولوژی زمان ماندگاری نمونه پوشش داده‌شده با موسیلاژ بارهنگ کبیر (فاقد اسانس) و نمونه­های حاوی غلظت­های 1، 5/1 و 2 درصد اسانس گلپر نسبت به نمونه کنترل به ترتیب 3، 3، 6 و 9 افزایش یافت. به‌طورکلی پوشش ضد میکروبی موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر حاوی اسانس گلپر به‌خوبی توانست زمان ماندگاری گوشت گاو را در دمای یخچال افزایش دهد.
کلمات کلیدی : بارهنگ کبیر، پوشش خوراکی، فعالیت ضد میکروبی، گلپر
منابع : منابع 1-    Maizura M, Fazilah A, Norziah M, Karim A. Antibacterial activity and mechanical properties of partially hydrolyzed sago starch–alginate edible film containing lemongrass oil. Journal of Food Science.2017; 72 (6); 324-330. 2-    JirovetzL, Buchbauer G, Stoyanova A.S, Georgiev E.V, Damianova S.T. Composition, quality control and antimicrobial activity of the essential oil of long-time stored dill (Anethum graveolens L.) seeds from Bulgaria. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2003; 51:3854-3857. 3-    Alizadeh Behbahani B, Shahidi F, Tabatabaei Yazdi F, Mortazavi S.A, Mohebbi M. Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage. International Journal of Biological Macromolecules 2017; 94:515-526. 4-    Cao L, Si J.Y., Liu Y, Sun H, Jin W, Li Z, Zhao X.H, Le Pan R. Essential oil composition, antimicrobial and antioxidant properties of Mosla chinensis Maxim. Food Chemistry 2009; 115:801-805. 5-    Shen X.L, Wu J.M, Chen Y, Zhao G. Antimicrobial and physical properties of sweet potato starch films incorporated with potassium sorbate or chitosan. Food Hydrocolloids 2010; 24: 285-290. 6-    Bourtoom T. Edible films and coatings: characteristics and properties. International Food Research Journal 2008; 15: 237-248. 7-    Chiang L, Chiang W, Chang M, Ng L, Lin C. Antiviral activity of Plantago major extracts and related compounds in vitro. Antiviral Research 2002; 55: 53-62. 8-    Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Shahidi F, Hesarinejad M.A, Mortazavi S.A, Mohebbi M. Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects. Carbohydrate Polymers 2017; 155: 68-77. 9-    Reina E, Al-Shibani N, Allam E, Gregson K.S, Kowolik M, Windsor L.J. The effects of plantago major on the activation of the neutrophil respiratory burst. Journal of Traditional and Complementary Medicine 2013; 3:268-272. 10-              علیزاده بهبهانی ب، شهیدی ف، طباطبایی یزدی ف، مرتضوی ع، محبی م.اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره‌های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر(Plantago major) بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی. بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران 1395؛ 21(75):8-1 11-              جهانفر ش، بیک محکدی م، شریفان ا. اثر اسانس گلپر بر پایداری باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم در دوغ پروبیوتیک. فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 1395؛2(3)، 84-75. 12-Alizadeh Behbahani B, Shahidi F, Tabatabaei Yazdi F, Mortazavi S.A, Mohebbi M. Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil. Journal of Food Measurement and Characterization 2017; 11:847-863. 13-Alizadeh Behbahani, B., Tabatabaei Yazdi, F., Shahidi, F., Riazi, F., 2016. Antifungal Effect of the Aqueous and Ethanolic Avicennia marina Extracts on Alternaria citri and Penicillium digitatum. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 18 (2), 1-6. 14-Brand-Williams, W., Cuvelier, M.-E., Berset, C., 1995. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT-Food Science and Technology, 28, 25-30. 15-Bauer, A., Kirby, W., Sherris, J.C., Turck, M. 1966. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. American Journal of Clinical Pathology, 45(4), 493-496. 16-              علیزاده بهبهانی ب، طباطبایی یزدی ف، شهیدی ف، مرتضوی ع، محبی مبررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری‌های بیماری‌زا در شرایط برون تنیمجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1396 17-Jouki  M, Yazdi FT, Mortazavi SA, Koocheki A, Khazaei N. Effect of quince seed mucilage edible films incorporated with oregano or thyme essential oil on shelf life extension of refrigerated rainbow trout fillets. International Journal of Food Microbiology 2014; 174: 88-97 18-SallamKI, Samejima K. Microbiological and chemical quality of ground beef treated with sodium lactate and sodium chloride during refrigerated storage. LWT-Food Science and Technology 2004; 37: 865-871 19-AOACOfficial methods of analysis. Association of Official Analytical Chemistry Arlington 1999; 16th edn 20-HansenLT, Gill T, Hussa HH. Effects of salt and storage temperature on chemical microbiological and sensory changes in cold-smoked salmon. Food Research International 1995;28 :123-130 21-              نادری غ، جعفری دینانی ن، جعفریان دهکردی ع، عسگری ص، شامی رآنالیز ترکیبات موجود در اسانس چهار چاشنی غذایی و بررسی فعالیت فیبرینولیتیک این ترکیبات در محیط in vitroفیزیولوژی و فارماکولوژی1388؛13(4):429-423 22-              رضائیان ا، احسانی ع. ترکیبات شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس حاصل از بخش‌های هوایی گلپر ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1394؛ 17(6): 32-26 23-  بزرگی پویا، مح، کامیاب مقدس ب. بررسی آزمایشگاهی استخراج اسانس از گیاه گلپر با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی. اولین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین در علوم مهندسی 1395؛ بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندhttps://wwwcivilicacom/paper-fanavari01-fanavari01_024html 24-     صداقت بروجنی ل، حجت‌الاسلامی م، کرامت ج، قاسمی پیر بلوطی. اثر آنتی‌اکسیدانی میوه گلپر ایرانی بر خواص شیمیایی چیپس سیب‌زمینی فصلنامه داروهای گیاهی. 1392؛ 3(4): 256-249 25-FiruziO, Asadollahi M, Gholami M, Javidnia KComposition and biological activities of essential oils from four Heracleum speciesFood Chemistry 2010;122 :117-122 26-DafereraDJ, Ziogas BN, Polissiou MG. GC-MS analysis of essential oils from some Greek aromatic plants and their fungitoxicity on Penicillium digitatum. Journal of Agricultural and Food Chemistry2000; 48: 2576-2581 27-AfrishamR, Aberomand M, Ghaffari MA, Siahpoosh A, Jamalan M. Inhibitory effect of Heracleum persicum and Ziziphus jujuba on activity of alpha-amylase. Journal of Botany 2015; 1-8 28-Cao G, Prior RL.Comparison of different analytical methods for assessing total antioxidant capacity of human serum. Clinical chemistry 1998; 44: 1309-1315 29-Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Shahidi F, Mortazavi SA, Mohebbi M. Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil. Microbial Pathogenesis 2017 Dec; 105: 37-50 30-Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B. Antimicrobial effect of the aqueous and ethanolic Teucrium polium L extracts on gram positive and gram-negative bacteria “in vitro”. Journal of Paramedical Sciences 2013;4(4):55-61 31-Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B, Vasiee A, Mortazavi SA, Yazdi FT. An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro. Journal of Paramedical Sciences 2015;6(1): 58-64 32-Heidari-Sureshjani M, Tabatabaei-Yazdi F, Alizadeh-Behbahani B, Mortazavi A. Antimicrobial effect of aqueous and ethanolic extracts of Satureja bachtiarica on some pathogenic bacteria in vitro Zahedan. Journal of Research in Medical Sciences 2015; 17(7): 1-5 33-CavanaghH. Antifungal activity of the volatile phase of essential oils: a brief review Natural Product Communications. 2007; 2: 1297-1302 34-Dholwani K, Saluja A, Gupta A, Shah D. A review on plant-derived natural products and their analogs with anti-tumor activity. Indian journal of pharmacology 2008; 40: 49-58 35-Pirbalouti A. Medicinal plants used in Chaharmahal and Bakhtyari districts of Iran Herba Polonica. 2009;55: 69-77 36-Dadfar Sh, Ghasemi Pirbalouti A, Mirlohi M, Hojjatoleslami M, Hamedi B. Antibacterial activity of the essential oils of endemic plants. Journal of Herbal Drugs 2012;3(1):35-40 37-ICMSF, “International Commission on Microbiological Specification for Foods” Microorganisms in Foods 2 Sampling for Microbiological Analysis: Principles and Specific Applications. University of Toronto Press, Toronto, Canada 1986; 2nd ed 38-Bazargani-GilaniB, Aliakbarlu J, Tajik H. Effect of pomegranate juice dipping and chitosan coating enriched with Zataria multiflora Boiss essential oil on the shelf-life of chicken meat during refrigerated storage Innovative. Food Science & Emerging Technologies 2015; 29: 280-287 39-McMillin KW. Where is MAP going? A review and future potential of modified atmosphere packaging for meat Meat Science 2008; 80: 43-65 40-KimS-J, Cho AR, Han J. Antioxidant and antimicrobial activities of leafy green vegetable extracts and their applications to meat product preservation. Food Control 2013; 29: 112-120 41-OjaghSM, Rezaei M, Razavi SH, Hosseini SMH. Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry 2010; 120: 193-198 42-              صداقت ن، حسینی م، خشنودی نیا س، حبیبی نجفی مب، و کوچکی آبررسیخواصضدمیکروبیفیلمکربوکسیمتیلسلولزحاوياسانسگشنیزوپوست لیموترشوتأثیرآنبرافزایشزمانماندگاريگوشتگوسفنددردمايیخچالمجلهعلومتغذیهوصنایعغذاییایران1393؛9 (4) :62-53 43-BifaniV, Ramírez C, Ihl M, Rubilar M, García A, Zaritzky N. Effects of murta (Ugni molinae Turcz) extract on gas and water vapor permeability of carboxymethylcellulose-based edible films. LWT-Food Science and Technology2007; 40: 1473-1481 44-Kykkidou S, Giatrakou V, Papavergou A, Kontominas M, Savvaidis I. Effect of thyme essential oil and packaging treatments on fresh Mediterranean swordfish fillets during storage at 4 C. Food Chemistry 2009;115: 169-175
شماره صفحه :
از 1 تا 21


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
فریده طباطبایی یزدی
(نویسنده مسئول)
1     
بهروز بهبهانی 2     
علیرضا وسیعی 3     
سحر روشنک 4     
علی مرتضوی 5     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .