English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2831 بازدید ) ( 45 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : اثر ضد تکثیری باکتری­ بومی پروبیوتیک کشته‌شده با حرارت در رده سلولی AGS
خلاصه مقاله : القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطانی یکی از روش‌های مناسب برای درمان سرطان بوده و یافتن ترکیبات ضد سرطان به‌ویژه القاکننده آپوپتوز دارای اهمیت خاصی می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر سایتوتوکسیک باکتری‌های پروبیوتیک کشته­شده توسط حرارت و القا آپوپتوز بر رده سلولی AGSسرطان معده و مقایسه آن با رده سلولی نرمال HEK293می‌باشد. در این تحقیق از سویه لاکتوباسیلوس پاراکازئی در رقت‌های μg/ml1000،100،10،1،01/0،1/0 در زمان‌های h24، 48 و 72 استفاده شد. درصد زیستایی سلول‌ها توسط آزمون MTTسنجیده شد. جهت بررسی آپوپتوز از رقت‌های IC50در زمان‌های   h48 از کیت Annexin Vاستفاده گردید. نتایج MTTبیانگر آن بود که باکتری‌های کشته‌شده توسط حرارت در الگوی وابسته به زمان، دوز و سویه، بقا و تکثیر سلول‌های سرطانی معده رده AGSرا کاهش داد. بیشترین اثر سایتوتوکسیک مربوط به رقت μg/ml1000 در زمانh  72 بود. در القاء آپوپتوز هم‌وابستگی به دوز، زمان و سویه تائید شد. باکتری پروبیوتیک کشته‌شده توسط حرارت، اثر سایتوتوکسیک و القا آپوپتوز بر روی رده سلولی AGSسرطان معده دارد و اثر سایتوتوکسیک کمتری در رده سلولی HEK293نسبت به رده AGSمشاهده شد. به‌طوری‌که با انجام مطالعات بیشتر می‌توان از این باکتری‌ها به‌عنوان یک محصول بیولوژیک ضد سرطانی در درمان و پیشگیری بهره برد.
کلمات کلیدی : باکتری پروبیوتیک کشته‌شده توسط حرارت، سایتوتوکسیک، سرطان معده
منابع : 1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2011; 61(2): 69-90. 2. Zabaleta J. Multifactorial etiology of gastric cancer. Methods Mol Biol. 2012; 863: 411-35. 3. Huang JQ, Sridhar S, Chen Y, Hunt RH. Meta-analysis of the relationship between Helicobacter pylori seropositivity and gastric cancer. Gastroenterology. 1998; 114 (6): 1169-79 4. Fock KM. Review article: the epidemiology and prevention of gastric cancer. Aliment Pharmacol Ther. 2014;40(3):250-60. 5. Kushi LH, Doyle C. American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin. 2006;56(5):254-81. 6. Carl-Mcgrath S, Ebert M, Röcken C, Gastric adenocarcinoma: epidemiology, pathology and pathogenesis.Cancer Therapy. 2007; 5:879–896. 7. Kim JY, Woo HJ, Kim YS, Kim KH, Lee HJ.  Cell cycle dysregulation induced by cytoplasm of Lactococcus lactis ssp. lactis in SNUC2A, a colon cancer cell line. Nutr Cancer. 2003;46(2):197-201. 8. Manjunath N, Ranganathan B. A cytotoxic substance produced by a wild culture of Lactobacillus casei D-34 against tumor cells. Indian J Exp Biol.1989; 27(2): 141–145. 9. Tajabadi Ebrahimi M, Bahrami H, Ziary Z.Tarkhineh source of probiotic lactic acid bacteria. Iran Quart J Biol Sci. 2011; 4(12): 1-9. 10. Alberts SR, Cervantes A, Van de Velde CJ. Gastric cancer: epidemiology, pathology and treatment. Ann Oncol, 2003;14Suppl 2:ii31-6. 11. Katzung BG, Masters SB, Terevor AJ. Basic and clinical pharmacology. New York: Norwalk. 1997; 409. 12. Szymanski MS, Porter RA. Preparation and quality control of silver nanoparticle-antibody conjugate for use in electrochemical immunoassays. J Immunol Methods. 2013; 387(1-2):262-9. 13- Reid G, Jass J, Sebulsky MT, McCormick JK. Potential uses of probiotics in clinical practice. Clin Microbiol Rev. 2003; 16, 658–672. 14. Sousae Silva JP, Freitas AC. Probiotic Bacteria-Fundamentals, Therapy and Technological Aspects. 2014;Pan Stanford. Taylor & Francis group. CRC Press.  DOI: 10.4032/9789814411639 15. Cousin FJ, Jouan-Lanhouet S, Dimanche-Boitrel MT, Corcos L, Jan G. Milk fermented by propionibacterium freudenreichii induces apoptosis of HGT- 1 human gastric cancer cells. PLos One. 2012; 7(3): e31892. 16. KarimiArdestani S, Tafvizi F , Tajabadi Ebrahimi M.Molecular detection of heat-killed probiotic bacteria and study of apoptosis induction on colon cancer HT-29 cell lineIran J Med Microbiol. 2016; 10(2): 42-52. 17. Ghoneum M, Felo N. Selective induction of apoptosis in human gastric cancer cells by Lactobacillus kefiri (PFT), a novel kefir product. Oncol Rep. 2015;34(4):1659-66. 18. Di Luccia B, Manzo N, Baccigalupi L, Calabrò V, Crescenzi E, Ricca E, Pollice A. Lactobacillus gasseri SF1183 Affects Intestinal Epithelial Cell Survival and growth. PLos One. 2013; 23;8(7):e69102. 19. Russo F, Orlando A, Linsalata M, Cavallini A, Messa C. Effects of Lactobacillus rhamnosus GG on the cell growth and polyamine metabolism in HGC-27 human gastric cancer cells. Nutr Cancer. 2007; 59, 106–114. 20. Haghshenas B, Abdullah N, Nami Y, Radiah D, Rosli R, Khosroushahi AY. Different effects of two newly-isolated probiotic Lactobacillus plantarum 15HN and Lactococcus lactis subsp. Lactis 44Lac strains from traditional dairy products on cancer cell lines. Anaerobe. 2014; 30:51-9. 21. Orlando A, Refolo MG, Messa C, Amati L, Lavermicocca P, Guerra V, Russo F.  Antiproliferative and proapoptotic effects of viable or heat-killed Lactobacillus paracasei IMPC2.1 and Lactobacillus rhamnosus GG in HGC-27 gastric and DLD-1 colon cell lines. Nutr Cancer. 2012. 64 (7): 1103–1111
شماره صفحه :
از 42 تا 52


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
الناز رسولی 1     
فرزانه تفویضی
(نویسنده مسئول)
2     
مریم تاج آبادی ابراهیمی 3     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .