English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 3149 بازدید ) ( 90 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : ارزیابی همبستگی بین حضور ژن‌های کدکنندهانتروتوکسین (SEASEBو SECدر استافیلوکوکوس اورئوس با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلات
خلاصه مقاله : محصولات لبنی سنتی یکی از مهم‌ترین منابع جهت رشد و تولید انتروتوکسین[1] توسط گونه‌های باکتری استافیلوکوکوس[2]می‌باشد. هدف از این تحقیق جداسازی باکتری استافیلوکوکوسو شناسایی مولکولی ژن‌های کد کنندۀ انتروتوکسین[3]SEASEBو SECاستافیلوکوکوس اورئوس[4]و همچنین ارزیابی همبستگی احتمالی بین حضور ژن‌های کد کنندۀ انتروتوکسین با پارامترهای[5]میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلات بود. بدین منظور 30 نمونه پنیر سنتی از شهرستان کلات تحت شرایط استریل[6] جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه‌ها بر روی محیط کشت اختصاصی برد پارکر آگار[7] کشت داده شد و با استفاده از تست کوآگولاز[8]، شناسایی سرولوژیک[9] انجام شد. به‌منظور شناسایی گونۀ باکتری‌های جداشده، واکنش زنجیرهای پلی‌مراز (PCR[10] بر اساس ژنSrRNA16 انجام شد. همچنین ژن‌های انتروتوکسین سروتیپ[11]SEدر هر باکتری موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 100 درصد نمونه‌ها به باکتری استافیلوکوکوس اورئوسآلودهمی‌باشند. بررسی نتایج واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR)نشان داد که 70 درصد از نمونه‌های استافیلوکوکوس ائوروس جداشده، کد کنندۀ یکی از انتروتوکسین‌ها هستند. درصد فراوانی ژن‌های SEASEBو SECدر استافیلوکوکوس اورئوس‌های جداشدهبه ترتیب 6/36 درصد، 6/36 درصد و صفر درصد بود. همچنین فقط 3 درصد از باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، حاوی هر دو ژن SEAوSEBبودند. ضریب همبستگی حضور ژن‌های SEAو SEBبا دامنۀ pHبه ترتیب 733/0 و 505/0، دامنۀ نمک 536/0 و 690/0، دامنۀ اسیدیته[12] 797/0 و 924/0، دامنۀ رطوبت 632/0 و 788/0، دامنۀ شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها[13] 932/0 و 935/0 و دامنۀ شمارش استافیلوکوکوس 427/0 و 629/0 بود.
کلمات کلیدی : استافیلوکوکوس اورئوس،پارامترهای میکروبی و شیمیایی،پنیر محلی، ژن‌های کد کنندۀ انتروتوکسین، همبستگی.
منابع : 1-Devriese LA, De Keyser H. Prevalence of different species of coagulase-negative staphylococci on teats and in milk samples from dairy cows. Journal of Dairy Research 1980; 47, 151-158. 2-De Oliveira AP, Watts JL, Salmon SA and Aarestrup FM. Antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureusisolated from mastitis in Europe and the United States.  Journal of Dairy Science 2000; 83, 855-862. 3-Pantucecek R, Cotz F, Dosker J and Rosypal S. Genomic variability of Staphylococcus aureus and other coagulase-positive Staphylococcus species estimated by macrorestriction analysis using pulsed-field gel electrophoresis. International Journal of Systematic Bacteriology 1996; 46, 216-222. 4-Osteras O, Martin SW and Edge VL. Possible risk factors associated with penicillin-resistant strains of Staphylococcusaureus from bovine subclinical mastitis in early lactation. Journal of Dairy Science 1999; 82, 927-938. 5-Balaban N and Rasooly A. Staphylococcal enterotoxins. International Journal of Food Microbiology 2000; 61, 1–10. 6-Smith JL, Buchanan RL and Palumbo SA. Effect of food environment on staphylocaccal enterotoxin synthesis: a review. Journal of Food Protection 1982; 46, 545-555. 7-Hesari J, Ehsani MR, Khosroshahi A. and McSweeney PLH. Contribution of rennet and starter to proteolysis in Iranian UF white cheese. Le Lait 2006; 86, 291-302. 8-هاشمی مجيد، طباطبائی یزدی فريده، ياورمنش مسعود، ميلانی الناز و پاسبان آتنا. تاثير نوع رنت، ظرف نگهداری و زمان رسيدن بر ويژگی­های ميكروبی و فيزيكوشيميايی پنير حلی كردی فصلنامه علوم و صنايع غذایی 1391؛ 37(9)، 147-135. 9-میلانی الناز، شهیدي فخري، مرتضوي سید علی، وکیلی سید علیرضا. تأثیر مدت‌زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهاي چرب و آمینواسید آزاد پنیر محلی کردي. نشریۀ پژوهش­هاي علوم و صنایع غذایی ایران 1393؛ 3 (10)، صفحات 195-188.  10-اثنی‌عشری مهرداد، شایق جلال، نصرالهی عمران آیت‌ا... . مطالعه ميزان شيوع ژن‌هاي انتروتوكسين‌هاي معمول در استافيلوكوكوس اورئوس‌های جداشده از شير گاوميش‌هاي شهرستان تبريز به روش PCRMultiplex. بهداشت مواد غذايي 1391؛ 2 (2)، 68-61. 11-Paciorek ML, Kochman M, Piekarska K, Grochowska A, Windyg B. The distribution of enterotoxinandenterotoxin-like genes in Staphylococcus aureusstrains isolated from nasal carriers and food samples. International Journal of Food Microbiology 2007; 117, 319-323. 12-سعادتی مجتبی، براتی بابک، شیرازی مهدی. شناسایی ژن‌های sec, seaو seqاستافیلوکوکوس از نمونه‌های ناقلین سالم. دوفصل‌نامۀ طب جنوب 1388؛ 1 (12)، 16-8 13-Kluytmans JAJW and Wertheim HFL. Nasal carriage of Staphylococcus aureus and prevention of nosocomial infections. Journal of Infection 2005; 33, 3-7. 14-Eshraghi S, Salehipour Z, Pourmand MR, Rahimi Forushani A, Zahraei Salehi MT, Agha Amiri S, Bakhtyari R, Abedi Mohtasab TP, Mardani N, Seyed Amiri S and Soltan Dallal MM. Prevalence of tst, entC, entA and, entA/Cgenes in Staphylococcus aureus strains isolated from different foods. Tehran University Medical Journal 2009; 7, 470-476. 15-Murray PR, Rosenthal KS and Pfaller MA. Microbiologia Médica. Rio de Janeiro. Elsevier 2006; 979. 16-Kuźma K, Malinowski E, Lassa H and Kłossowska A. Specific Detection of Staphylococcus aureus by PCR in Intramammary Infection. Jornal of Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2003; 47, 183-190. 17-Bhatia A and Zahoor S. Staphylococcus aureus Enterotoxins: a review. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2007; 2, 188-197. 18-شیر و فرآورده‏های آن–روش شمارش کلی پرگنه‏های میکروارگانیسم‏ها در 30 درجۀ سلسیوس/ 5484/ استاندارد ملی ایران/ چاپ اول/1381. http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/5484.htm 19-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام–روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و سایر گونه‌ها)–قسمت سوم، جستجو، شناسایی و شمارش به شیوۀ محتمل‌ترین تعداد (MPN)برای تعداد کم میکروارگانیسم/ 3-6806/ استاندارد ملی ایران/ چاپ اول/1385.  http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/6806-3.PDF 20-پنیر و پنیرهای فرآیندشده،تعیین مقدار ماده خشک کل (روش مرجع )/1753/استاندارد ملی ایران/ تجدیدنظر اول/1381.  http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/1753.doc 21-شیر و فراورده‌های آن- تعیین اسیدیته و pH- روش آزمون/2852/ استاندارد ملی ایرن/ تجدیدنظر اول/ 1385. http://isiri.org/Portal/file/?74305/2852.pdf 22-تعیین مقدار کلرور پنیر (روش مرجع)/1809/ استاندارد ملی ایرن/ چاپ اول/ 1356. http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/1809.htm 23-Alegría A, Alvarez-Martín P, Sacristán N, Fernández E, Delgado S, Mayo B.Diversity and evolution of the microbial populations during manufacture and ripening of Casín, a traditional Spanish, starter-free cheese made from cow's milk.International Journal of Food Microbiology 2009136(1), 44-51. 24-Martineau F, Picard F J, Roy P H, Ouellette M, and Bergeron M G. Species Specific and Ubiquitous-DNA-Based Assays for Rapid Identification of Staphylococcus aureus. Journal of Clinical Microbiology 1997; 36, 618-623. 25-Johnson W M, Tyler S D, Ewan E P, Ashton F E, Pollard D R, and Rozee K R. Detection of Genes for Enterotoxins, Exfoliative Toxins, and Toxic Shock Syndrome Toxin 1 in Staphylococcus aureus by the Polymerase Chain Reaction. Journal of Clinical Microbiology 1990; 29, 426-430. 26-Gücükoğlu A, OnurKevenk T, Uyanik T, Çadirci Ö, Terzi G. and Alişarli M. Detection of Enterotoxigenic Staphylococcus aureus in Raw Milk and Dairy Products by Multiplex PCR. Journal of Food Science 2012; 77, 620–623. 27-Alomar J, Lebert A. and Montel MC. Effect of Temperature and pH on Growth of Staphylococcus aureus in Co-Culture with Lactococcusgarvieae. Current Microbiology 2008; 56, 408-412. 28-Choobkar N, Soltani M, EbrahimzadehMousavi HA, AkhonzadehBasti A. and Matinfar A. Effect of ZatariamultifloraBoissessential oil on the growth of Staphylococcus aureus in the light salted fillets of silver carp (Hypophthalmichthysmolitrix). Iranian Journal of Fisheries Science 2010; 9, 352-359.
شماره صفحه :
از 30 تا 41


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
شیما فرهی 1     
مسعود یاورمنش
(نویسنده مسئول)
2     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .