English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 435 بازدید ) ( 11 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 4
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : بررسی خواص بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی دیواره‌های مخمر
خلاصه مقاله : با توجه به نگرانی­های موجود در ارتباط با ایمنی و سلامت دستگاه گوارش حیوانات و همچنین باقیمانده­های آنتی­بیوتیکی در محصولات دام و طیور، نیاز به جایگزین­هایی است که بتوانند دام را در شرایط پر استرس فارمی در برابر هجوم باکتری­های نامطلوب و بیماری­زا حمایت نمایند. افزودنی­های غذایی ضد میکروبی پری­بیوتیک یکی از استراتژی­های ممکن برای افزایش سلامت و بهبود عملکرد حیوان در غیاب محرک­های رشد آنتی­بیوتیکی می­باشد. استفاده از کربوهیدرات­های دیواره به عنوان ترکیبات پری­بیوتیک­ در خوراک دام با قابلیت اتصال به سموم و باکتری­های بیماری­زا منجر به کنترل سمیت میکوتوکسین­ها و مهار رشد و تکثیر باکتری­های غیر مفیدمی­گردد. هدف مطالعه حاضر، مقایسه ویژگی­های بیوشیمایی و فیزیکی و همچنین خواص پری­بیوتیکی 3 محصول دیواره مخمر به منظور انتخاب محصولی مناسب در جهت بهبود ایمنی و سلامت حیوان می­باشد. در میان دیواره­های مورد بررسی، دیواره ساف مانان محتوای بتاگلوکان بالاتری (78/20 درصد) نسبت به سایر دیواره­ها نشان داد. همچنین دیواره کیمیاموس دارای درصد بالاتر پروتئین (24/34 درصد) و محتوای کمتر لیپید نسبت به سایر دیواره­ها می­باشد. محتوای خاکستر تکنوموس (28/8  درصد) نیز از سایر نمونه­ها بیشتر است. همچنین، دیواره کیمیاموس اثر قابل توجه­تری در اتصال به باکتری­های بیماری­زای سالمونلا و ایکلای در مقایسه با دو دیواره دیگر از خود نشان داد. عملکرد پری­بیوتیکی دیواره­ها تحت تاثیر عوامل بسیار متنوعی قرار می­گیرد. هر یک از محصولات قابلیت­های منحصر بفرد خود را داشته و به دلیل تفاوت­هایی که در ویژگی­های بیوشیمیایی و فیزیکی محصولات وجود دارد، نمی­توان با قاطعیت محصولی را یافت که تمام ظرفیت­های پری­بیوتیکی را در خود داشته باشد.
کلمات کلیدی : اتصال باکتری­های بیماری­زا، بتاگلوکان، پری­بیوتیک، دیواره سلولی مخمر، مانان الیگوساکارید
منابع : ADDIN ZOTERO_BIBL {"uncited":[],"omitted":[],"custom} CSL_BIBLIOGRAPHY 1.   Kurtzman C, J.W. Fell, Boekhout T. The yeasts: A taxonomic study. Amsterdam, Holland: Elsevier Biomedical Press. 1984. 2.   Shurson GC. Yeast and yeast derivatives in feed additives and ingredients: Sources, characteristics, animal responses, and quantification methods. Anim Feed Sci Technol. 2018 235:60–76. 3.   Peppler HJ. Fermented feeds and feed supplements. G. Reed (ed.). Weinheim, West Germany: VCH Publishing Co. 1983. (In Biotechnology; vol. 5). 4.   Wang J, Li M, Zheng F, Niu C, Liu C, Li Q, et al. Cell wall polysaccharides: before and after autolysis of brewer’s yeast. World J Microbiol Biotechnol. 2018 34(9):137. 5.   Huang GL. Extraction of two active polysaccharides from the yeast cell wall. Z Naturforschung C J Biosci. 2008 63(11–12):919–21. 6.   Zhang T, Lei J, Yang H, Xu K, Wang R, Zhang Z. An improved method for whole protein extraction from yeast Saccharomyces cerevisiae: Yeast protein extraction by LiAc/NaOH. Yeast. 2011 28(11):795–8. 7.   Morales-Lopez R, Auclair E, Garcia F, Esteve-Garcia E, Brufau J. Use of yeast cell walls; -1, 3/1, 6-glucans; and mannoproteins in broiler chicken diets. Poult Sci. 2009 88(3):601–7. 8.   Javmen A, Grigiškis S, Gliebutė R. β-glucan extraction from Saccharomyces cerevisiae yeast using Actinomyces rutgersensis 88 yeast lyzing enzymatic complex. Biologija [Internet]. 2012 58(2). 9.   Abdel-Wahhab MA, Kholif AM. Mycotoxins in Animal feeds and prevention strategies: A review. Asian J Anim Sci. 2008 2(1):7–25. 10. François JM. A simple method for quantitative determination of polysaccharides in fungal cell walls. Nat Protoc. 2006 1(6):2995–3000. 11. Gonçalves BL, Gonçalves C, Rosim RE, Oliveira CAF, Corassin CH. Evaluations of different sources of saccharomyces cerevisiae to binding capacity of aflatoxin b1 utilizing their adsorption isotherms. J Food Chem Nanotechnol [Internet]. 2017 03(04). 12. Joannis-Cassan C, Tozlovanu M, Hadjeba-Medjdoub K, Ballet N, Pfohl-Leszkowicz A. Binding of zearalenone, aflatoxin B 1 , and ochratoxin A by yeast-based products: A Method for quantification of adsorption performance. J Food Prot. 2011 74(7):1175–85. 13. Ganner A, Stoiber C, Uhlik J, Dohnal I, Schatzmayr G. Quantitative evaluation of E. coli F4 and SalmonellaTyphimurium binding capacity of yeast derivatives. AMB Express. 2013 3(1):62. 14. Ganner A, Stoiber C, Wieder D, Schatzmayr G. Quantitative in vitro assay to evaluate the capability of yeast cell wall fractions from Trichosporon mycotoxinivorans to selectively bind gram negative pathogens. J Microbiol Methods. 2010 83(2):168–74. 15. Flemming J, Freitas J, Fontoura P, Montanhini Neto R, Arruda J. Use of mannanoligosaccharides in broiler feeding. Rev Bras Ciênc Avícola. 2004 Sep;6(3):159–61. 16. Chacher MFA, Kamran Z, Ahsan U, Ahmad S, Koutoulis KC, Qutab Ud Din HG, et al. Use of mannan oligosaccharide in broiler diets: an overview of underlying mechanisms. Worlds Poult Sci J. 2017 73(4):831–44. 17. Saeed M, Ahmad F, Asif Arain M, Mohamed E. Abd El-Hack, Mohamed Emam, Zohaib, Ahmed Bhutto, Arman Moshaveri. Use of mannan-oligosaccharides (MOS) as a feed additive in poultry nutrition. J Worlds Poult Res. 7(3):94–103. 18. Tohid T, Hasan G, Alireza T. Efficacy of mannanoligosaccharides and humate on immune response to Avian Influenza (H9) disease vaccination in broiler chickens. Vet Res Commun. 2010 34(8):709–17. 19. Ferket P, Parks C, Grimes JL. Benefits of dietary antibiotic and mannanoligosaccharide supplementation for poultry. Multi-State Poult Meet. 2002 14–6. 20. Huang GL, Yang Q, Wang ZB. Extraction and deproteinization of mannan oligosaccharides. Z Naturforschung C J Biosci. 2010 65(5–6):387–90. 21. Wang W, Li Z, Han Q, Guo Y, Zhang B, D’inca R. Dietary live yeast and mannan-oligosaccharide supplementation attenuate intestinal inflammation and barrier dysfunction induced by Escherichia coli in broilers. Br J Nutr. 2016 116(11):1878–88. 22. Savage T, Zakrzewska E. The performance of male turkeys fed a starter diet containing a mannan oligosaccharide (Bio-Mos) from day old to eight weeks of age. Proc Alltech’s 12th Annu Symp Biotechnol Feed Ind. 1996 47–54. 23. Rakowska R. , SA. Spent yeast as natural source of functional food additives. Rocz Państw Zakładu Hig. 2017 68(2):115–21. 24. AOAC (1990). Association of Official Analytical chemists Official Methods of Analysis, 16 th  edn. Washington. DC. 25. AOAC. 2000. Official method of analysis, 17th  ed.) Association   of   Official   Anal ytical   Chemists,   Inc. Maryland, USA. 26. DuBois Michel, Gilles KA, Hamilton JK, Rebers PA, Smith Fred. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Anal Chem. 1956 28(3):350–6. 27. Tiago FCP, Martins FS, Souza ELS, Pimenta PFP, Araujo HRC, Castro IM, et al. Adhesion to the yeast cell surface as a mechanism for trapping pathogenic bacteria by Saccharomyces probiotics. J Med Microbiol. 2012 61(Pt_9):1194–207. 28. Fowler J, Kakani R, Haq A, Byrd JA, Bailey CA. Growth promoting effects of prebiotic yeast cell wall products in starter broilers under an immune stress and Clostridium perfringens challenge. J Appl Poult Res. 2015 24(1):66–72. 29. Gibson GR, Roberfroid MB. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J Nutr. 1995 125(6):1401–12. 30. Xu X, Qiao Y, Peng Q, Gao L, Shi B. Inhibitory effects of YCW and MOS from Saccharomycescerevisiae on Escherichia coli and Salmonella pullorum adhesion to Caco-2 cells. Front Biol. 2017 12(5):370–5. 31. Teng P-Y, Kim WK. Review: Roles of prebiotics in intestinal ecosystem of broilers. Front Vet Sci. 2018 5:245. 32. Fruhauf S, Schwartz H, Ottner F, Krska R, Vekiru E. Yeast cell based feed additives: studies on aflatoxin B 1 and zearalenone. Food Addit Contam Part A. 2012 29(2):217–31. 33. Bzducha-Wróbel A, Bryła M, Gientka I, Błażejak S, Janowicz M. Candida utilis ATCC 9950 cell walls and β(1,3)/(1,6)-glucan preparations produced using agro-waste as a mycotoxins trap. Toxins. 2019 11(4):192. 34. Waszkiewicz-Robak B. Spent brewer’s yeast and beta-glucans isolated from them as diet components modifying blood lipid metabolism disturbed by an atherogenic diet. In: Valenzuela Baez R, editor. Lipid Metabolism [Internet]. InTech; 2013. 35. Hoon Ha, C, Yun C-W, Hyun Dong Paik, Seung Wook Kim, Chang Won Kang, Han Joon Hwang, Hyo-Ihl Chang. Preparation and analysis of yeast cell wall mannoproteins, immune enhancing materials, from cell wall mutant Saccharomyces cerevisiae. J Microbiol Biotechnol. 2006 16(2):247–55. 36. Yiannikouris A, François J, Poughon L, Dussap CG, Bertin G, Jeminet G, et al. Adsorption of Zearalenone by beta-D-glucans in the Saccharomyces cerevisiae cell wall. J Food Prot. 2004 67(6):1195–200. 37. Piotrowska M, Masek A. Saccharomyces Cerevisiae cell wall components as Tools for Ochratoxin A decontamination. Toxins. 2015 7(4):1151–62. 38. Jouany J-P, Jouany J-P, A. Yiannikouris, G. Bertin. The chemical bonds between mycotoxins and cell wall components of Saccharomyces cerevisiae have been identified. Arch Zootech. 2005 8:26–50. 39. Bovo F, Franco LT, Rosim RE, Barbalho R, Oliveira CAF de. In vitro ability of beer fermentation residue and yeast-based products to bind aflatoxin B1. Braz J Microbiol. 2015 46(2):577–81. 40. De Oliva-Neto P, Oliveira SS, Zilioli E, Zilioli Bellini M. Yeasts as potential source for prebiotic β-glucan: Role in human nutrition and health. In: Rao V, Rao LG, editors. Probiotics and Prebiotics in Human Nutrition and Health [Internet]. InTech; 2016. 41. Varelas V, Liouni M, Calokerinos AC, Nerantzis ET. An evaluation study of different methods for the production of β -D-glucan from yeast biomass: An evaluation study of different methods for the production of β-D-glucan from yeast biomass. Drug Test Anal. 2016 8(1):46–55.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
زینب تکلو 1     
ربابه نعمتی 2     
محسن نیکخواه 3     
رضا حسن ساجدی
(نویسنده مسئول)
4     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .