English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 3605 بازدید ) ( 142 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : اثر سایتوتوکسیک باکتری پروبیوتیک بومی بر رده سلولی سرطان کلون
خلاصه مقاله : لاکتوباسیلوس ها ازنظر ژنتیکی شامل گروه متنوعی از باکتری‌های تولیدکننده اسیدلاکتیک هستند که به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند اثرات ضد توموری،کمک به تعادل فلور میکروبی روده، تولید ترکیبات ضد میکروبی، تحریک سیستم ایمنی میزبان و غیره تحت عنوان پروبیوتیک ها معرفی‌شده‌اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سایتوتوکسیک باکتری لاکتوباسیلوس پاراکازییبر روی رده سلولی 29HT-سرطان کلون می‌باشد.سلول‌های سرطانی کلون رده 29HT-در محیط کشت DMEMکشت داده شدند. رده 29HT-تحت تأثیر غلظت‌های متفاوت عصاره اگزوپلیساکارید باکتری لاکتوباسیلوس پاراکازییmg/ml2/0, 2, 20, 40) در زمان‌های 24، 48 و  h72 قرار گرفت. درصد زیستایی سلول‌ها، توسط آزمون MTTسنجیده شد. نتایج سنجشMTT  بیانگر آن بود که لاکتوباسیلوس پاراکازییدر الگوی وابسته به زمان و دوز، بقا و تکثیر سلول‌های سرطانی کلون رده 29HT-را کاهش می‌دهد که بیشترین اثر سایتوتوکسیتی مربوط به غلظت mg/ml40 در زمان  h72 بود که نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بود. نتایج تحقیق نشان داد که عصاره لاکتوباسیلوس پاراکازییاثر سایتوتوکسیتی بر روی سلول‌های سرطانی کلون 29HT-دارد که می‌تواند با انجام مطالعات بیشتر به‌عنوان یک محصول بیولوژیک ضد سرطانی در درمان و پیشگیری مورداستفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی : لاکتوباسیل، عصاره اگزوپلیساکارید، سرطان کلون، رده سلولی 29HT
منابع : 1. Lilly DM, StillWell RH. Probiotics: Growth-Promoting Factors Produced by Microorganisms. Science1965;147 (3659),747-748. 2. Ouwehand AC, Tölkkö S, Kulmala J, Salminen S. Adhesion of inactivated probiotic strains to intestinal mucus. Letter of Applied Microbiol. 2000, 31(1):p 82-86. 3. Raman MAmbalam PKondepudi KKPithva SKothari CPatel ATPurama RKDaveJMVyas BR. Potential of probiotics, prebiotics and synbiotics for management of colorectal cancer. Journal of Gut Microbes2013; 4(3),p 181-92. doi: 10.4161/gmic.23919. 4. فاتح ش، امینی م. اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال در شهرستان اراک در طی سال‌های 73-1383. نشريه جراحي ايران. ۱۳۸۷؛ دوره ۱۶، شماره ۲، ص11-17. 5. فاخری ح، جانبابی ق، باری ز، عشقی ف. شاخص های اپیدمیولوژیک و کلینیکوپاتولوژیک سرطان های کلون در ساری1386-1378. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 1387؛ دوره 18، شماره 67، ص 58-66. 6. Rowland IR, Grasso P. Degradation of N-nitrosamines by intestinal bacteria. Journal of Applied Microbiol 1975; 29(1), p 7–12. 7. Meance S, Chantal C, Turchet P, Raimondi A, Lucas C, Antoine JM. A Fermented Milk with a Bifidobacterium Probiotic Strain DN-173 010 Shortened Oro-Fecal Gut Transit Time in Elderly.Journal of Microb Ecol Health. 2001; 13(4),p 217-222. 8. Lahtinen SJ. Probiotic viability – does it matter. Journal of Microb Ecol Health. 2012; 18(23),p10-14. 9. Kim JY, Woo HJ, Kim YS, Kim KH, Lee HJ. Cell cycle dysregulation induced by cytoplasm of Lactococcus lactis ssp. lactis in SNUC2A, a colon cancer cell line. Journal of Nutr Cancer. 2003; 46(2),p197–201. 10. Manjunath N, Ranganathan B. A cytotoxic substance produced by a wild culture of Lactobacillus casei D-34 against tumor cells. Journal of  Exp Biol;1989. 27(2): p141–145. 11. تاج آبادي ابراهيمي م بهرامي ه زياري ز. ترخينه منبع باکتري هاي اسيد لاکتيک پروبيوتيک. فيزيولوژي و تكوين جانوري1389 ؛ دوره  4،  شماره1، پياپي 12 ، ص 1 -8. 12. Tallon R, Bressollier P, Urdaci M. Isolation and characterization of two exopolysaccharides produced by lactobacillus plantarum EP56. Journal of Res Microbiol .2003;p 154(10),p705-712. 13. Moghimi-Dehkordi B, Safaee A, Zali MR. Prognostic factors in 1,138 Iranian colorectal cancer patients. Journal of colorectal disease. 2010;23(7),p 683-688. 14. Singh J, Rivenson A, Tomita M, Shimamura S, Ishibashi N, Reddy BS. Bifidobacterium longum, a lactic acid-producing intestinal bacterium inhibits colon cancer and modulates the intermediate biomarkers of colon carcinogenesis. Journal of Cacinogenesis 1997; 18 (4):p 833-841. 15. Taverniti V, Guglielmetti S. The immunomodulatory properties of probiotic microorganisms beyond their viability (ghost probiotics: proposal of paraprobiotic concept). Journal of  Genes Nutr. 2011; 6(3),p 261–274. 16. Isolauri EJuntunen MRautanen TSillanaukee PKoivula T. A human Lactobacillus strain (Lactobacillus casei sp strain GG) promotes recovery from acute diarrhea in children. Journal of Pediatrics. 1991; 88 (1),p 90-97. 17. Ma ELChoi YJChoi JPothoulakis CRhee SH. The anticancer effect of probiotic Bacillus polyfermenticus on human colon cancer cells is mediated through ErbB2 and ErbB3 inhibition. Journal of Cancer. 2010;127(4),p780-790. 18. Sevda ER, Kopara AT, Kivance M. Cytotoxic effects of various lactic acid bacteria on Caco-2 cells. Journal of  Biol. 2015; 39 (1),p 23-30. doi:10.3906/biy-1402-62. 19. Montalto M, Maggiano N, Ricci R, Curigliano V, Santoro L, Di Nicuolo F, Vecchio FMGasbarrini, GasbarriniA Lactobacillus acidophilus protects tight junctions from aspirin damage in HT-29 cells. Journal of Digestion. 2004; 69(4),p 225-228. 20. Yan F, Polk DB. Probiotic bacterium prevents cytokine-induced apoptosis in intestinal epithelial cells. Journal of  Biol Chem. 2002; 277 (52), p 50959-50965. 21. Baricault L, Denariaz G, Houri JJ, Bouley C, Sapin C, Trugnan G. Use of HT-29, a cultured human colon cancer cell line, to study the effect of fermented milks on colon cancer cell growth and differentiation. Journal of Carcinogenesis.1995; 16 (2),p 245-252. 22. Ohkawara SFuruya HNagashima KAsanuma NHino T. Oral administration of butyrivibrio fibrisolvens, a butyrate-producing bacterium, decreases the formation of aberrant crypt foci in the colon and rectum of mice. Journal of Nutr. 2005;135(12),p 2878-83. 23. Kim YOh SYun HSOh SKim SH. Cell-bound exopolysaccharide from probiotic bacteria induces autophagic cell death of tumour cells. Letter of Applied Microbiol; 2010; 51(2),p 123-130. 24.  Ku S, You HJ, Ji GE. Enhancement of Anti-tumorigenic Polysaccharide Production, Adhesion, and Branch Formation of Bifidobacterium bifidum BGN4 by Phytic Acid. Journal of Food Science Biotechnol 2009; 18(3),p 743-754.       25. Manjunath N, Ranganathan B. A cytotoxic substance produced by a wild culture of                       Lactobacillus casei D-34 against tumor cells. Journal of  Exp Biol. 1989; 27(2),p 141–145.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
فرزانه تفویضی
(نویسنده مسئول)
1 گروه زيست شناسي، دانشکده علوم زيستي، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامي، پرند، ايران Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran   
پریسا مجیبی 2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایرانMSc student, Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran   
مریم بی خوف تربتی 3استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانDepartment of Biology, College of science, Yadegar - e- Imam Khomeini (RAH) shahre-rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran   
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .