English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 3653 بازدید ) ( 125 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : بررسی بهینه‌سازی کشت قارچ خوراکی ولواریلا بر روی بستری از پسماندهای لیگنوسلولزی کشاورزی
خلاصه مقاله : یکی از معضلات زیست‌محیطی، وجود پسماندهای کشاورزی آلی در محیط می‌باشد که یکی از بهترین روش‌ها برای به‌کارگیری مازاد کشاورزی، کشت قارچ‌های خوراکی می‌باشد. قارچ‌های خوراکی قادرند روی پسماندهای لیگنوسلولزی و کشاورزی ارزان رشد کنند. در این پژوهش از قارچولواریلا کهاز کلکسیون میکروارگانیسم‌های منطقه‌ای سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران تهیه شد بود استفاده شد. برای تولید بذر قارچ، از گندم و سبوس گندم استفاده گردید. پس از تهیه اسپان، قارچ فوق روی بستری از ضایعات لیگنوسلولزی با فرمولاسیون مختلف و پایه مانند: پوشال گندم، تفاله چای، سبوس گندم، پوست تخمه، چوب ذرت، چوب بلوط و خاک‌اره کشت داده شد. در محیطی که حاوی چوب بلوط و تفاله چای بود کلاهک‌ها در دمای C°3±34 ظاهرشدند. ضریب رشد این محیط  h2/6 بود و بیشترین میزان پروتئین را با میانگین جذب 6267/2 داشت که به‌عنوان بهترین محیط کشت برگزیده شد. در محیط حاوی خاک‌اره و چوب ذرت به علت مناسب نبودن فرمولاسیون جهت کشت این قارچ، هیچ رشدی مشاهده نشد. اهداف این پژوهش، رفع معضلات مازاد کشاورزی و بررسی بهترین محیط‌های کشت و شرایط محیطی جهت کشت قارچولواریلامی‌باشد. این قارچ گرمادوست که برای اولین بار در ایران بر روی آن تحقیق‌شده می‌تواند منبع بسیار غنی از مواد پروتئینی در مقایسه با قارچ‌هایی مانند قارچ‌های دکمه‌ای و سایر قارچ‌های صدفی  باشد که می‌تواند در مناطق گرمسیری  و نیمه گرمسیری ایران مانند شهرهای حوزه خلیج‌فارس پرورش یابد.
کلمات کلیدی : پسماندهای کشاورزی، قارچ خوراکیولواریلا، لیگنوسلولز، بذر
منابع : 1. Ebadi, A, H.A. Alikhani, M. Rashtbari, Effect of plant growth promoting bacteria (PGPR) on the morpho-physiological properties of button mushroom Agaricus bisporus in two different culturing beds. Journal of Basic and Applied Sciences,2012;11(3):p 203-212 2. Belewu, M , K. Belewu Cultivation of mushroom (Volvariella volvacea) on banana leaves. Journal of Biotechnology,2005;4(12):p 170-198. 3. Tripathy A, Yield Evaluation of Paddy Straw Mushrooms (Volvariella spp.) onVarious Lignocellulosic Wastes. Journal of Applied Agricultural Research,2010;5(3)p 158-249. 4. Chakravarty B , Trends in mushroom cultivation and breeding. Journal of Agricultural Engineering,2011;2(4):p 102-115. 5. Hibbett D.S, Donoghue MJ. Progress toward a phylogenetic classification of the Polyporaceae through parsimony analysis of mitochondrial ribosomal DNA sequences. Journal of Botany.1995, 73(S1):p853-861 6. Ahlawat O, Tewari R. Cultivation technologyof paddy straw mushroom (Volvariella volvacea). National Research Centre for Mushroom, Indian Council of Agricultural Research,2007;13(8):p 143-158 7. Dapeng G, Ming ZH, Mingjie Z, Liang. W, Hong J, Jianping. W, Lin Zhu Y. Zhu, Yan Li C, Shengyue T. Qi  Sequencing and comparative analysis of the straw mushroom (Volvariella volvacea) genome. Journal of Plos one,2013;18(6):p 119-220. 8. Onuoha C, Oyibo G,  Ebibila J. Cultivation of straw mushroom (Volvariella volvacea) using some agro-waste material. Journal of American Science.2009, 5(5):p 135-138 9. Wu JYChen CHChang WHChung KTLiu YWLu FJChen CH. Anti-cancer effects of protein extracts from Calvatia lilacinaPleurotus ostreatus and Volvariella volvacea. Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2011;22(8):p 196-212. 10. Rana, IS, Rana AS.  Lignocellulolytic Enzyme Profile of Agaricus and Pleurotus Species Cultured on used Tea Leaves Substrate. Lignocellulolytic Enzyme Profile of Agaricus and Pleurotus Species Cultured on used Tea Leaves Substrate. 2011,11(06): p 10-14 11. Postemsky P, Gonzalez Mature lR, FIigals D, Curvetto  N, Optimizing Grifola sordulenta and Grifola gargal growth in agar and liquid nutrient media. Journal of Micologia Aplicada International.2006, 18(1):p7-12 12. Rajapakse P. New cultivation technology for paddy straw mushroom (Volvariella volvacea). in Proceedings of the 7th Internationnal Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products (ICMBMP7). 2011;3(12):p 18-32. 13. Cavallazzi J, Brito RP, Oliveira MS, Villas SG, Kasayu MC.   Lignocellulolytic enzymes profile of three Lentinula edodes (Berk.) Pegler strains during cultivation on eucalyptus bark-based medium. Journal of food, agriculture and environment (JFAE). 2004;32(12):p 16-34. 14. Razak DA, Abdullah N, Khir Johari N, V  Comparative study of mycelia growth and sporophore yield of Auricularia polytricha (Mont.) Sacc on selected palm oil wastes as fruiting substrate. Journal of Applied microbiology and biotechnology. 2013,97(7): p 3207-3213 15. Philippoussis ADiamantopoulou P, Zervakis GMonitoring of mycelial growth and fructification of Lentinula edodes on several agricultural residuesin Proceedings of the Fourth International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. UAEM, México,2002;23(8):p 169-198 16. Zhao HHuang LXiao CLLiu JWei JGao X.  Influence of culture media and environmental factors on mycelial growth and conidial production of Diplocarpon mali. Journal of Applied Microbiology. 2010,50(6):p 639-644 17. Zbar NS, Al-Shaibani AWB,Jasim HM. Optimum Conditions for Glutaminase Production by Serratia marcescens N1,2014;3(9):p 340-364 18. Upadhyay RC, Vijay B, Verma  RN. Use of industrial tea leaf waste for cultivation of oyster mushrooms .in Proceedings of the Second International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products, Royse D. Pennsylvania State Univer-sity Press, University Park, PA, 1996;24(8):p 269-302. 19. Biswas  M, Layak M. Techniques for Increasing the Biological Efficiency of Paddy Straw Mushroom (Volvariella Volvacea) in Eastern IndiaJournal of Food Science and Technology. 2014,2(4): p 52-57 20. Darjania L, Curvetto NJ, Schapiro M, Figlas D, Curvetto  D. Sunflower seed hulls as a substrate for cultivation of Pleurotus ostreatus. Journal of Mushroom News Kennet Square. 1997, 45: p. 6-11 21. Akinyele  B , Adetuyi F. Effect of agrowastes, pH and temperature variation on the growth of Volvariella volvacea. Journal of Biotechnology. 2005;4(12):p 348-359. 22. Yang W, Guo F, Wan Z. Yield and size of oyster mushroom grown on rice/wheat straw basal substrate supplemented with cotton seed hull. journal of biological sciences. 2013,20(4):p 333-338


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مهناز مظاهری اسدی
(نویسنده مسئول)
1گروه زیست‌فناوری، گروه صنعت و محیط‌زیست، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Faculty of biotechnology .Iranian Research Organization for science and Technology   
نیلوفر احمدی 21. گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایرانFaculty of Oloom Payeh Department of biology. Azad Research and science branch of Tehran University. Tehran. Iran   
عباس فرازمند 3گروه زیست‌فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران Faculty of biotechnology, Iranian Research Organization for science and Technology.   
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .