English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 3404 بازدید ) ( 106 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : مقایسه دو روش کوانتوم دات کادمیوم تلوریوم و هسته –پوسته مگنت –سیلیکا جهت تشخیص آفلاتوکسین B1
خلاصه مقاله : هدف از این مطالعه، مقایسه دو روش کوانتوم دات، کادمیوم تلوریوم و هسته –پوسته مگنت –سیلیکا جهت سنجش آفلاتوکسین B1 بر اساس انتقال انرژی رزونانس فلورسانساز کوانتوم دات به رودامین 123 می‌باشد. کوانتوم دات کادمیوم تلوریوم از طریق روش رفلاکس در فاز آبی، دمای بالا، pHقلیایی و تحت جریان گاز ازت سنتز شد. از تایوگلیکولیک اسید به‌عنوان پایدارکننده و پوشش‌دار کننده استفاده‌شده است. پس از سنتز کوانتوم دات، ایموبیلیزاسیون آنتی‌بادی ضد آفلاتوکسین B1 خریداری‌شده روی آن انجام شد. متعاقباً هسته –پوسته مگنت –سیلیکا با استفاده از کلرید آهن سه‌ظرفیتی و سولفات آهن تحت جریان گاز ازت و pHقلیایی و افزودن محلول TEOSسنتز شد. بیوکونژوگه آفلاتوکسین B1 –آلبومین نیز پس از تهیه با رودامین 123 نشان‌دار شده است. واکنش ایمونولوژیک اختصاصی بین آنتی‌بادی ضد آفلاتوکسین B1 موجود در سطح کوانتوم دات و آفلاتوکسین B1 نشان‌دار شده سبب می‌شود که فلوروفور رودامین 123 (پذیرنده) و کوانتوم دات (دهنده) در مجاورت فضایی موجب ایجاد پدیده انتقال انرژی رزونانس فلورسانس  به‌محض تهییج نوری کوانتوم دات شوند. در غیاب آفلاتوکسین B1 نشان‌دار نشده، کمپلکس آنتی‌ژن –آنتی‌بادی پایدار بوده و نشر قوی کوانتوم دات مشاهده می‌شود.در حضور آفلاتوکسین B1 آزاد، این آفلاتوکسین با آفلاتوکسین –آلبومین نشان‌دار شده جهت باند شدن به آنتی‌بادی کونژوگه شده با کوانتوم دات رقابت نموده به‌نحوی‌که پدیده انتقال انرژی رزونانس فلورسانس به‌طور فزاینده‌ای مهار می‌شود. یک ارتباط خطی بین کاهش شدت فلورسانس رودامین با افزایش غلظت آفلاتوکسین B1 در نمونه در محدوده 0/01 تا M/mlµ0/06  وجود دارد. استفاده از هسته - پوسته مگنت –سیلیکا به‌عنوان تشدیدکننده سیگنال سبب می‌شود حساسیت سیستم از 11-10×2 به M/mlµ12-10×2 افزایش پیدا کند.
کلمات کلیدی : کوانتوم دات کادمیوم تلوریوم، آفلاتوکسین B1، هسته –پوسته مگنت –سیلیکا، انتقال انرژی رزونانس فلورسانس
منابع : Khodadadi M, Khosravi R, Allahresani A, Khaksar Y, Rafati L, Barikbin B. Occurrence of aflatoxin M1 in pasteurized and traditional cheese marketed in southern Khorasan, Iran. مجله کیفیت و کنترل مخاطرات مواد . غذایی. 77:(3)1;2014: p. 68-74*Zheng Z, Hanneken J, Houchins D, King RS, Lee P, Richard JL. Validation of an ELISA test kit for the detection of ochratoxin A in several food commodities by comparison with HPLC. Mycopathologia. 2005;159(2): p. 165-175*Iqbal J, Asghar MA, Ahmed A, Khan MA, Jamil K. Aflatoxins contamination in Pakistani brown rice: a comparison of TLC, HPLC, LC–MS/MS and ELISA techniques. Toxicology mechanisms and methods. 2014;24(8): p. 544-558*Nielsen KF, Thrane U. Fast methods for screening of trichothecenes in fungal cultures using gas chromatography–tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 2001;929(1): p. 75-88*Owino JH, Arotiba OA, Hendricks N, Songa EA, Jahed N, Waryo TT, Ngece RF, Baker PG, Iwuoha EI. Electrochemical immunosensor based on polythionine/gold nanoparticles for the determination of aflatoxin B1. Sensors. 2008;8(12): p. 82-98*Wacoo AP, Wendiro D, Vuzi PC, Hawumba JF. Methods for Detection of Aflatoxins in Agricultural Food Crops. Journal of Applied Chemistry. 2014;421(7): p. 129-148*El Zanaty K, El Maraghy S, Abd El Motelb T, Salem B. Effect of aflatoxins on Newcastle disease vaccination in broiler chickens [Egypt]. Assiut Veterinary Medical Journal. 1989;318(9): p. 211-221*Belli N, Marin S, Sanchis V, Ramos A. Review: ochratoxin A (OTA) in wines, musts and grape juices: occurrence, regulations and methods of analysis. Food Science and Technology International. 2002;8(6): p. 325-348*Cruz HJ, Rosa CC, Oliva AG. Immunosensors for diagnostic applications. Parasitology research. 2002;88(1): p. 185-198*Pirestani A, Tabatabaei SN, Fazeli MH, Antikchi M, Baabaei M. Comparison of HPLC and ELISA for determination of aflatoxin concentration in the milk and feeds of dairy cattle. Journal of Research in Agricultural Science. 2011;7(1): p. 71-88*Xiulan S, Xiaolian Z, Jian T, Zhou J, Chu F. Preparation of gold-labeled antibody probe and its use in immunochromatography assay for detection of aflatoxin B1. International journal of food microbiology. 2005;99(2): p. 185-193*Liao J-Y, Li H. Lateral flow immunodipstick for visual detection of aflatoxin B1 in food using immuno-nanoparticles composed of a silver core and a gold shell. Microchimica Acta. 2010;171(3-4): p. 289-297*Xiulan S, Xiaolian Z, Jian T, Xiaohong G, Jun Z, Chu F. Development of an immunochromatographic assay for detection of aflatoxin B 1 in foods. Food Control. 256:(4)17;2006;121(8): p. 224-265*Bacher G, Pal S, Kanungo L, Bhand S. A label-free silver wire based impedimetric immunosensor for   detection of aflatoxin M1 in milk. Sensors and Actuators B: Chemical. 2012;168(4): p. 456-463*Zekavati R, Safi S, Hashemi SJ, Rahmani-Cherati T, Tabatabaei M, Mohsenifar A, Bayat M. Highly sensitive FRET-based fluorescence immunoassay for aflatoxin B1 using cadmium telluride quantum dots. Microchimica Acta. 2013;180(13-14): p. 1217-1224.
شماره صفحه :
از 51 تا 62


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
علیرضا کلارستاقی 1گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامیDepartment of Pathobiology, Science and Research Branch, Islamic Azad University dr_mansour_bayat@yahoo.com 
منصور بیات
(نویسنده مسئول)
2گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامیDepartment of Pathobiology, Science and Research Branch, Islamic Azad University dr_mansour_bayat@yahoo.com 
سید جمال هاشمی 3مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران Food Microbiology Research center. Tehran University of Medical Sciences dr_mansour_bayat@yahoo.com 
ودود رضویلر 4گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامیDepartment of Food Higiene, Science and Research Branch, Islamic Azad University dr_mansour_bayat@yahoo.com 
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .