English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 3588 بازدید ) ( 138 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : شناسایی و جداسازی اسیدلاکتیک باکتری‌ها از شیر مادر به روش مولکولی
خلاصه مقاله : شیر مادر به‌عنوان تنها منبع تغذیه در ماه‌هاي اول پس از تولد، می‌تواند عامل مهمی در و توسعه میکروارگانیسم‌هاي موجود در روده نوزاد باشد. بنا به اهميت باکتری‌های اسیدلاکتیک به خصوص لاکتوباسیل‌ها در سلامت انسان، شناسايي مولکولی اين باكتري‌ها می‌تواند گامی مؤثر در به‌کارگیری آن‌ها در محصولات فرا ویژه باشد. هدف از این تحقیق، تشخیص و شناسایی سویه‌های لاکتوباسیلوس موجود در شیر مادر است. در این مطالعه پس از غنی‌سازی نمونه‌های شیر در محیط ام آر اس براث، جداسازی و خالص‌سازی سویه‌ها در همان محیط کشت صورت گرفت. پس از بررسی‌های میکروسکوپی با آزمون‌های بیوشیمیایی ازجمله تخمیر قند، تولید گاز و آزمون آنتی‌بیوگرام ، خصوصیات اولیه باکتری‌ها تعیین شد.در نهایت شناسایی مولکولی بر اساس توالی‌های16sRNA و سپس انگشت‌نگاری ژنومی از طریق REP-PCR انجام شد. باسیل‌ها و کوکسی‌های گرم مثبت و کاتالاز منفی شناسایی و بر اساس نمونه و مورفولوژی کلنی کدگذاری گردیدند.BLASTموردبررسی قرار در مرحله بعد باکتری‌هایی که در آزمون‌های آنتی‌بیوگرام، تخمیر قند و تولید گاز تفاوت‌هایی از خود نشان داده بودند برای شناسایی مولکولی انتخاب شدند. در نهایت محصولاتPCR توالی یابی شدند و توالی‌ها در نرم‌افزار BLAST موردبررسی قرار گرفتند.نتایج توالی یابی با استفاده از سرور EZ TAXONآنالیز شد. نتایج نشان داد که سویه های جداشده از نوع پدیوکوکوس لولی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس فرمنتوم بودند .شیر مادران می تواند به عنوان منبعی از اسیدلاکتیک باکتری های پروبیوتیکی مورد توجه باشد که ممکن است نقش مهمی در پیشگیری ابتلا نوزادان به بیماری های عفونی داشته باشد . از طرفی تحقیق حاضر نشان دهنده کارایی انگشت نگاری ژنومی REP-PCR با کمک نشانگر 5GTG در بررسی روابط فیلوژنیک و تنوع باکتری ها می باشد .
کلمات کلیدی : شیرمادر، لاکتوباسیلوس ،16sRNA، REP-PCR
منابع : Martín R, Olivares M, Marín ML, Fernández L, Xaus J, Rodríguez JM. Probiotic potential of 3 lactobacilli strains isolated from breast milk. Journal of Human Lactation. 2005;21(1):p 8-17*Martín R, Langa S, Reviriego C, Jimínez E, Marín ML, Xaus J, Fernández L, Rodríguez JM. Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut. The Journal of pediatrics. 2003;143(6):p 754-758*Van den Hooven HW, Lagerwerf FM, Heerma W, Haverkamp J, Piard J-C, Hilbers CW, Siezen RJ, Kuipers OP, Rollema HS. The structure of the lantibiotic lacticin 481 produced by Lactococcus lactis: location of the thioether bridges. FEBS letters. 1996;391(3):p 317-322*Shortt C. The probiotic century: historical and current perspectives. Trends in food science and Technology. 1999;10(12):p 411-417*Heikkilä M, Saris P. Inhibition of Staphylococcus aureus by the commensal bacteria of human milk. Journal of Applied Microbiology. 2003;95(3):471-478*Lara-Villoslada F, Olivares M, Sierra S, Miguel Rodríguez J, Boza J, Xaus J. Beneficial effects of probiotic bacteria isolated from breast milk. British Journal of Nutrition. 2007;98(S1):S96-S100*Martı́n Ro, Langa S, Reviriego C, Jiménez E, Marı́n MaL, Olivares M, Boza J, Jiménez J, Fernández L, Xaus J. The commensal microflora of human milk: new perspectives for food bacteriotherapy and probiotics. Trends in food science and Technology. 2004;15(3):p 121-127*Gevers D, Huys G, Swings J. Applicability of rep-PCR fingerprinting for identification of Lactobacillus species. FEMS Microbiology Letters. 2001;205(1):p 31-36*Vauterin L, Vauterin P. Computer-aided objective comparison of electrophoresis patterns for grouping and identification of microorganisms. Eur Microbiol. 1992;1:p 37-41*Collins M, Rodrigues U, Ash C, Aguirre M, Farrow J, Martinez-Murcia A, Phillips B, Williams A, Wallbanks S. Phylogenetic analysis of the genus Lactobacillus and related lactic acid bacteria as determined by reverse transcriptase sequencing of 16S rRNA. FEMS Microbiology Letters. 1991;77(1):p 5-12; Vandamme P, Pot B, Gillis M, De Vos P, Kersters K, Swings J. Polyphasic taxonomy, a consensus approach to bacterial systematics. Microbiological reviews. 1996;60(2):p 407-438*Hunt BJ, Scully M, Benjamin S, Liesner R, Rose P, Peyvandi F, Cheung B, Machin SJ. Guidelines on the diagnosis and management of thrombotic thrombocytopenic purpura and other thrombotic microangiopathies. British journal of haematology. 2012;158(3):p 323-335*Hunt KM, Foster JA, Forney LJ, Schutte U, Beck DL, Abdo Z, Fox LK, Williams JE, McGuire MK, McGuire MA. Characterization of the diversity and temporal stability of bacterial communities in human milk. PLoS One. 2011;6(6):e21313*Arvidsson S, Arvidsson B, Fridlund B, Bergman S. Factors promoting health-related quality of life in people with rheumatic diseases: a 12 month longitudinal study. BMC musculoskeletal disorders. 2011;12(1) : p. 102-118*Arvidsson E. Survey of frequency of Lactobacillus reuteri in human breast milk. Journal of Natural science. 2002;118(9) : p. 823-838*Martín R, Heilig G, Zoetendal E, Smidt H, Rodríguez J. Diversity of the Lactobacillus group in breast milk and vagina of healthy women and potential role in the colonization of the infant gut. Journal of Applied Microbiology. 2007;103(6):p 2638-2644*Martín R, Heilig HG, Zoetendal EG, Jiménez E, Fernández L, Smidt H, Rodríguez JM. Cultivation-independent assessment of the bacterial diversity of breast milk among healthy women. Research in microbiology. 2007;158(1):p 31-37*Versalovic J, Koeuth T, Lupski R. Distribution of repetitive DNA sequences in eubacteria and application to finerpriting of bacterial enomes. Nucleic acids research. 1991;19(24):p 6823-6831*Švec P, Dráb V, Sedláček I. Ribotyping ofLactobacillus casei group strains isolated from dairy products. Folia microbiologica. 2005;50(3):p 223-228*Švec P, Sedláček I, Žáčková L, Nováková D, Kukletová M. Lactobacillus spp. associated with early childhood caries. Folia microbiologica. 2009;54(1):p 53-58*Švec P, Vancanneyt M, Seman M, Snauwaert C, Lefebvre K, Sedláček I, Swings J. Evaluation of (GTG) 5-PCR for identification of Enterococcus spp. FEMS Microbiology Letters. 2005;247(1):p 59-63*Scheirlinck I, Van der Meulen R, Van Schoor A, Vancanneyt M, De Vuyst L, Vandamme P, Huys G. Influence of geographical origin and flour type on diversity of lactic acid bacteria in traditional Belgian sourdoughs. Applied and environmental microbiology. 2007;73(19):p 6262-6269Van Hoorde K, Verstraete T, Vandamme P, Huys G. Diversity of lactic acid bacteria in two Flemish artisan raw milk Gouda-type cheeses. Food microbiology. 2008;25(7):p 929-935
شماره صفحه :
از 32 تا 42


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مازیار کرمی 1گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکDepartment of Biology, Arak Branch, Islamic Azad University Farzanehtafvizi54@gmail.com 
فرزانه تفویضی
(نویسنده مسئول)
22. گروه زيست شناسي، دانشکده علوم زيستي، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامي، پرند، ايران Department of Biology, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand Farzanehtafvizi54@gmail.com 
پروانه جعفری 3گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراکDepartment of Microbiology, Arak Branch Islamic Azad University Farzanehtafvizi54@gmail.com 
مریم تاج آبادی ابراهیمی 4گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهرانDepartment of Biology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University Farzanehtafvizi54@gmail.com 
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .