English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 3335 بازدید ) ( 65 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : مقایسه پروبیوتیک باکتریایی، مخمری و اثرات هم‌کوشی آن‌ها بر شاخص‌های خونی، مصرف خوراک و وزن گوساله‌های ماده شیرخوار هلشتاین
خلاصه مقاله : تعداد 16 رأس گوساله ماده تازه متولدشده در 4 تیمار 4 تکراری موردبررسی قرار گرفتند، تیمار 1 به‌عنوان شاهد، به تیمار دو پروبیوتیک باکتریایی بر پایه لاکتوباسیلوس به مقدار gr1 در روز، به تیمار سه پروبیوتیک مخمری بر پایه ساکارومیسس سرویسیه به مقدارgr2 در روز و به تیمار چهار مخلوط هر دو پروبیوتیک (gr2 پروبیوتیک مخمری + gr1 پروبیوتیک باکتریایی) از روز سوم تا هفتادم پس از تولد همراه با شیر به ازای هر رأس گوساله خورانده شد. جهت تعیین شاخص‌های خونی از قبیل گلوکز، پروتئین، تری گلیسیرید، کلسترول، کلسیم، فسفر و بتا هیدروکسی بوتیریک اسید از تمام گوساله‌ها در سه نوبت (بدو تولد، 40 و 70 روزگی) از سیاهرگ گردن نمونه خون گرفته و اندازه‌گیری شد. از نظر شاخص‌های خونی میزان کلسترول پایان دوره تیمار چهار کمتر و میزان βHBAو کلسیم میان‌دوره در تیمارهای سه و چهار بیشتر از سایر تیمارها مشاهده شد (P>0/05). مصرف خوراک و افزایش وزن در تیمارهای سه و چهار در هفته‌های چهارم و پنجم به میزان معنی‌داری بیشتر از سایر تیمارهامشاهده شد (P>0/05) سه مورد اسهال در گروه شاهد و یک مورد در تیمار دو دیده شد اما در تیمارهای دیگر هیچ موردی از اسهال مشاهده نگردید. نتایج نشان می‌دهد هم‌کوشی پروبیوتیک باکتریایی و مخمری تا سن 40 روزگی بیشترین اثربخشی را دارد و کاهش تاثیر بعد از این زمان می‌تواند به نحوه مصرف و تغییر جایگاه اثر پروبیوتیک‌ها همزمان با توسعه شکمبه مربوط باشد.
کلمات کلیدی : پروبیوتیک، گوساله، شاخص‌های خونی، مصرف خوراک، افزایش وزن
منابع : Macfarlane S, Macfarlane G, Cummings Jt. Review article: prebiotics in the gastrointestinal tract. Alimentary pharmacology and therapeutics. 2006;24(5): p. 701-719*Quigley J, Wolfe T, Elsasser T. Effects of additional milk replacer feeding on calf health, growth, and selected blood metabolites in calves. Journal of dairy science. 2006;89(1): p. 207-215*Sandine WE. Roles of Lactobacillus in the intestinal tract. Journal of Food Protection®. 1979;42(3) : p. 259-265*Kung L, Kreck E, Tung R, Hession A, Sheperd A, Cohen M, Swain H, Leedle J. Effects of a live yeast culture and enzymes on in vitro ruminal fermentation and milk production of dairy cows. Journal of dairy science. 1997;80(9) : p. 2045-2055*Rezaei M, Rezaeian M, Moradi, Mirhadi S, Jamaeii P. The Effects of Strain and Doses of Saccharomyces Cerevisiae Supplementation on Performance, Total Rumen Bacterial Population and Blood Serum Metabolites in Male Holstein Calves. 2006;50(12): p. 823-838*Lesmeister K, Heinrichs A, Gabler M. Effects of supplemental yeast (Saccharomyces cerevisiae) culture on rumen development, growth characteristics, and blood parameters in neonatal dairy calves. Journal of dairy science. 2004;87(6) : p. 1832-1839*Alsayadi M, Al Jawfi Y, Belarbi M, Soualem-Mami Z, Merzouk H, Sari DC, Sabri F, Ghalim M. Evaluation of Anti-Hyperglycemic and Anti-Hyperlipidemic Activities of Water Kefir as Probiotic on Streptozotocin-Induced Diabetic Wistar Rats. Journal of Diabetes Mellitus. 2014;28(12): p. 440-463*Grunewald K. Serum cholesterol levels in rats fed skim milk fermented by Lactobacillus acidophilus. Journal of Food Science. 1982;47(6) : p. 2078-2102*Gilliland S. Acidophilus milk products: a review of potential benefits to consumers. Journal of dairy science. 1989;72(10) : p. 2483-2497*Hood S, Zoitola E. Effect of low pH on the ability of Lactobacillus acidophilus to survive and adhere to human intestinal cells. Journal of Food Science. 1988;53(5): p. 1514-1520*Quigley J, Wallis L, Dowlen H, Heitmann R. Sodium bicarbonate and yeast culture effects on ruminal fermentation, growth, and intake in dairy calves. Journal of dairy science. 1992;75(12) : p. 3531-3548*Fox S. Probiotics: intestinal inoculants for production animals. Veterinary medicine (USA). 1988;45(8): p. 28-69*Krehbiel C, Rust S, Zhang G, Gilliland S. Bacterial direct-fed microbials in ruminant diets: Performance response and mode of action. Journal of Animal Science. 2003;81(14_suppl_2):E120*Abdala A, Zimmerman G, Calvinho L, Gianre V, Vottero D, Andreo N, Quaino O, Fernández F. Efficacy of a probiotic added to whole milk and to a milk substitute. Revista de Medicina Veterinaria (Buenos Aires). 2002;83: p. 196-210*Wallace R. The mode of action of yeast culture in modifying rumen fermentation. Biotechnology in feed  Industry Anais Nottingham: Alltech Inc, University Press. 1996: p. 217-230*Williams P, Frost A. Feeding the young ruminant. Occasional Publication-British Society of Animal Production (United Kingdom). 1992:65(11): p. 145-158*Mokhber-Dezfouli M, Tajik P, Bolourchi M, Mahmoudzadeh H. Effects of probiotics supplementation in daily milk intake of newborn calves on body weight gain, body height, diarrhea occurrence and health condition. Pak J Biol Sci. 2007;10(18) : p. 3136-3152*Newman K, editor. Mannan-oligosaccharides: Natural polymers with significant impact on the gastrointestinal microflora and the immune system. Biotechnolofrv in the Feed Industry-Proceedings of*Alltech's Tenth Annual Symposium TP Lyons and KA Jacques (Eds) Nottingham University Press, Nottingham, UK; 1994;28(15) : p. 723-740*Heinrichs A, Jones C, Heinrichs B. Effects of mannan oligosaccharide or antibiotics in neonatal diets on health and growth of dairy calves. Journal of dairy science. 2003;86(12) : p. 4064-4082
شماره صفحه :
از 12 تا 20


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
حمیدرضا ریاضی
(نویسنده مسئول)
1گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین1- Department of Animal Science, Pishva Branch,Islamic Azad University hamidreza_riyazi@yahoo.com 
ناصر کریمی 2گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامینDepartment of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University hamidreza_riyazi@yahoo.com 
قباد عسگری جعفرآبادی 3گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، تهرانDepartment of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University hamidreza_riyazi@yahoo.com 
الهام غفوری 4گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانDepartment of Animal Science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman hamidreza_riyazi@yahoo.com 
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .