مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سعیده سادات فاطمی زاده
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه :
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .