مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : شیرین مال گنجی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : y of Food Science and Technology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .