مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : روح اله فردوسی
ترتیب نویسنده : 3 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه تحقیقات صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Food Science and Technology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .