مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مریم بی خوف تربتی
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Biology, College of science, Yadegar - e- Imam Khomeini (RAH) shahre-rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .