مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : پریسا مجیبی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : MSc student, Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .