مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : ناصر کریمی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : hamidreza_riyazi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .