مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حمیدرضا ریاضی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : 1- Department of Animal Science, Pishva Branch,Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : hamidreza_riyazi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .