مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : پروانه جعفری
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : 4- Department of Microbiology, Arak branch, Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : b_pakpour@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .