مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : امیرحسین حدیدی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : b_pakpour@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .