مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فرزانه تفویضی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه زيست شناسي، دانشکده علوم زيستي، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامي، پرند، ايران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .