مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مسعود یاورمنش
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .