مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حمید بادکوبه هزاوه
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، اراک، ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .