مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : ودود رضویلر
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Food Higiene, Science and Research Branch, Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : dr_mansour_bayat@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .