مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : منصور بیات
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Pathobiology, Science and Research Branch, Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : dr_mansour_bayat@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .