مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : آراسب دباغ مقدم
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : عضو هیئت علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Public Health and Community medicine and infectiuos disease research center, College of Medicin, AJA University Medical Science
سمت :
پست الکترونیکی : milad.jazayeri@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .