مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : پروانه جعفری
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Microbiology, Arak Branch Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : Farzanehtafvizi54@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .