مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فرزانه تفویضی
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : 2. گروه زيست شناسي، دانشکده علوم زيستي، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامي، پرند، ايران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Biology, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand
سمت :
پست الکترونیکی : Farzanehtafvizi54@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .