مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : پروانه جعفری
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه ميکروبيولوژی، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of microbiology, Arak branch, Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : p-jafari@iau-arak.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .