مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مژگان خسروبیگی
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of microbiology, Science and Research branch , Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : p-jafari@iau-arak.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .