فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی- قوانین و مقررات
اصول اخلاقی انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی:
http://amfi.ir/find-1.42.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب