English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 343 بازدید ) ( 44 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : معرفی باکتری‌های اسید لاکتیک کاهش دهنده کلسترول جدا شده از کره سنتی ایرانمعرفی باکتری‌های اسید لاکتیک کاهش دهنده کلسترول جدا شده از کره سنتی ایران
خلاصه مقاله : تولید کره از ماست یک روش سنتی ایرانی است و در بسیاری از مناطق روستایی کشور تولید می‌شود. هدف از این تحقیق جداسازی سویه‌های بومی پروبیوتیک با توانایی کاهش کلسترول از کره‌های سنتی برای کاربرد به عنوان آغازگر به منظور افزایش سطح سلامت و بهبود ویژگی‌ها در فرآورده لبنی کره صنعتی می‌باشد.ده نمونه کره محلی از نقاط مختلف کشور تهیه شد. براساس نتايج آزمون­های کاتالاز، همولیز و رنگ‌آمیزی گرم، سویه‌های جداسازی شده از محیط‌های MRSM17و MRSحاوی ال- سیستئین وموپیروسینبه­عنوان باكتري‌هاي اسيدلاكتيك جداسازی شدند. سویه‌هایی که توانایی بالایی در کاهش کلسترول داشتند و در مقابل صفرا و اسید مقاوم بودند با روش‌های مولکولی شناسایی شدنددر نهایت، سویه‌های منتخب در فرمولاسیون کره صنعتی به‌کار برده شدند.با توجه به نتایج آزمایشات خاصیت پروبیوتیکی، 10 سویه انتخاب شدنتایج شناسایی مولکولی سویه‌های منتخب نشان داد که از 10 سویه مورد آزمایش، 4 سویه متعلق به انتروکوکوس دورانس، 4 سویه متعلق به لاکتوباسیلوس، یک سویه پدیوکوکوس و یک سویه نئواسکاردوویا می‌‌باشدلاکتوباسیلوسبرویسIBRC-M 11044پدیوکوکوسپنتوساسئوسIBRC-M 11045نئواسکاردوویاآربسنسIBRC- M 4391  و لاکتوباسیلوسپنتوسوسIBRC-M 11043 از بین 10 سویه مورد آزمایش جهت فرمولاسیون در تهیه کره صنعتی استفاده شدند. سویه‌های مورد استفاده منجر به تغییرات معنادار 05/0>(pدر محتوی کلسترول نمونه‌ها گردید و در تمامی نمونه‌ها، کلسترول پایین‌تر از نمونه شاهد بود. بیشترین میزان کاهش کلسترول در نمونه کره تهیه شده با  لاکتوباسیلوسپنتوسوسIBRC-M 11043 بود که حدود 37 درصد کاهش نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد.
کلمات کلیدی : پروبیوتیک، کره سنتی، کلسترول، غذاهای فراسودمند
منابع : . قیامتی یزدی فریبا، مقصودلو یحیی و یاور منش مسعود. ت‍ن‍وع‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ای‌ اس‍ی‍د لاک‍ت‍ی‍ک‌ در ک‍ره‌ م‍حل‍ی‌ م‍س‍ک‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌، ای‍ران‌. 1391پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان Pariza MW, Ashoor SH, Ghu FS, Lund DB. Effects of temperature and time on mutagen formation in pan-fried hamburger. Cancer letters. 1979; 7: 63-69. Bising W, Eberhard P, Collomb M, Rehberger B. Influence of processing on the fatty acid composition and the content of conjugated linoleic acid in organic and conventional dairy products- a Review. Le  Lait. 2007; 87: 1-19. Mortensen BK. Butter and other milk fat| The product and its manufacture. Encyclopedia of dairy sciences (Second Edition), 2011; 492–499.IshimweNEB, DaliriBH, LeeF, FangG. The perspective on cholesterol‐lowering mechanisms of probiotics. Molecular nutrition and food research. 2015; 59(1): 94-105.  Liong MT and Shah NP. Acid and bile tolerance and cholesterol removal ability of lactobacilli strains. Journal of dairy science. 2005; 88: 55–66. Albano C, Morandi S, Silvetti T, Casiraghi MC, Manini F, Brasca M. Lactic acid bacteria with cholesterol-lowering properties for dairy applications: In vitro and in situ activity. Journal of dairy science. 2018; 101:10807–10818. Ding W, Shi C, Chen M, Zhou J, Long R, Guo X. Screening for lactic acid bacteria in traditional fermented Tibetan yak milk and evaluating their probiotic and cholesterol-lowering potentials in rats fed a high-cholesterol diet. Journal of Functional Foods. 2017; 32: 324-332. Edalatian MR, Habibi Najafi MB, Mortazavi A, Mayo B. The biodiversity and evolution of lactic flora during ripening of the Iranian semisoft Lighvan cheese. International Journal of Dairy Technology. 2012; 65(1): 81-89. 10. میلانی الناز، شهیدی فخری، مرتضوی علی. ارزیابی تنوع زیستی پنیر سنتی کردی، گزینش سویه پروبیوتیک و تعیین پروفایل اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه آزاد در طول دوره رسیدگی. 1391رساله دکتری رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد Anon. ISO 707-2008, Milk and milk Products – Guidance on samplin. 2008. Jay MJ, Loessner MJ, Golden DA. Modern food microbiology. Springer Science & Business Media, Seventh edition. 2006; 39-45. Goderska K, Czarnecki Z. Characterization of selected strains from Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum. African Journal of Microbiology Research.2007; 1(6): 065-078. Pereira DIA, Gibson GR. Cholesterol assimilation by lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from the human gut. Applied and environmental microbiology. 2002; 68: 4689–4693. Huang Y, Wang X, Wang J, Wu F, Sui Y, Yang L, Wang Z. Lactobacillus plantarum strains as potential probiotic cultures with cholesterol-lowering activity. Journal of dairy science. 2013; 96: 2746–2753. Fletouris DJ, Letouris NA, Botsoglou NA, Psomas E. Rapid Determination of Cholesterol in Milk and Milk Products by Direct Saponification and Capillary Gas Chromatography. Journal of dairy science. 1998; 81: 2833-2840. Fozo EM, Kajfasz JK, Quivey RG. Low pH-induced membrane fatty acid alterations in oral bacteria. FEMS Microbiology Letters. 2004; 238: 291–295. Lv LX, Yan R, Shi HY, Shi D, Fang DQ, Jiang HY, et al. Integrated transcriptomic and proteomic analysis of the bile stress response in probiotic Lactobacillus salivarius LI01. Journal of proteomics.2017; 150: 216-229Kumar RSBrannigan JAPrabhune  AAPundle AVDodson GGDodson EJSuresh CG. Structural and functional analysis of a conjugated bile salt hydrolase from Bifidobacterium longum reveals an evolutionary relationship with penicillin V acylase. Journal of biological chemistry.2006; 281(43): 32516-25.Pfeiler EAKlaenhammer TR. Role of transporter proteins in bile tolerance of Lactobacillus acidophilus. Applied and Environmental Microbiology. 2009; 75(18): 6013-6. Li G. Intestinal Probiotics: Interactions with bile salts and reduction of cholesterol. Procedia Environmental Sciences.2012; 12: 1180 – 1186. Suskovic J, Kos B, Matosffic S, Besendorfer V. The effect of bile salts on survival and morphology of a potential probiotic strain Lactobacillus acidophilus M92. World Journal of Microbiology and Biotechnology.2000; 16: 673-678. Mozzi F, Raya RR, Vignolo GM. Biotechnology of lactic acid bacteria novel applications.  John Wiley & Sons, Ltd. 2016; 260-262. Burns P, Sanchez B, Vinderola G, Ruas-Madiedo P, Ruiz L, Margolles A, Reinheimer J, delos Reyes-Gavilan CG. Inside the adaptation process of Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis to bile. International Journal of Food Microbiology. 2010; 142: 132–141.Kaur IPChopra KSaini A. Probiotics: potential pharmaceutical applications. European Journal of Pharmaceutical Sciences.2002; 15: 1–9. Min-Tze L. Probiotics, Biology, Genetics and Health Aspects. Springer Heidelberg Dordrecht London New York. 2011; 172-178Naruszewicz MJohansson MLZapolska-Downar DBukowska H. Effect of Lactobacillus plantarum 299v on cardiovascular disease risk factors in smokers. American Journal of Clinical Nutrition. 2002; 76(6):1249-55. Erdogrul O, Erbilir F. Isolation and characterization of Lactobacillus bulgaricus and Lactobacillus casei from various foods. Turkish Journal of Biology.2006; 30: 39-44. Graham K, Rea R,Simpson P,StackH. Enterococcus faecalis milk fermentates display antioxidant properties and inhibitory activity towards key enzymes linked to hypertension and hyperglycaemia. Journal of Functional Foods. 2019; 58: 292-300. Sagdic O, Arici M, Simsek O. Selection of starters for a traditional Turkish yayik butter made fromyoghurt. Food microbiology. 2002; 19: 303-312. Idoui T, Karam NE. Lactic acid bacteria from Jijel’s traditional butter: Isolation, identification and major technological traits. Grasas y Aceites. 2008; 59, 4, 361-367. Idoui T, Boudjerda J, Leghouchi E, Karam NE. Lactic acid bacteria from “Sheep’s Dhan”, a traditional butter from sheep’s milk: Isolation, identification and major technological traits. Grasas y Aceites. 2009; 60 (2): 177-183. Yilmaz SO. Identification of microflora in butter samples from Turkey by using the microbial identification system. Asian Journal of Chemistry.2009; 21(4): 3257-3262. Rasic JL, Vujicic IF, krinjar MS, Vulic M. Assimilation of cholesterol by some cultures of lactic acid bacteria and bifidobacteria. Biotechnology Letters. 1992; 14:39–44 Aloglu H, Oner Z. Assimilation of cholesterol in broth, cream, and butter by probiotic bacteria. Eurpean Journal of Lipid Science Technology.2006; 108: 709–713.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
محبوبه استاد زاده 1     
محمد باقر حبیبی نجفی
(نویسنده مسئول)
2     
محمدرضا احسانی 3     
مریم تاج آبادی ابراهیمی 4     
محبت محبی 5     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .