English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 317 بازدید ) ( 56 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : بررسی خواص پروبیوتیکیباکتری لاکتوباسیلوس برویس سویهPML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول­های اپیتلیال روده
خلاصه مقاله : امروزه افزایش بیماری های و پیدایش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک محققان را برآن داشته تا با روش های جدید و به کارگیری میکروارگانیسم های مفید از جمله پروبیوتیک ها بهذاشت غذایی جامعه را افزایش دهند. بنابراین جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های مفید با خصوصیات پروبیوتیکی برای افزایش سلامت در انسان اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. از مهمترین باکتری­های پروبیوتیک، جنس لاکتوباسیلوس[1]­ها هستند. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری  لاکتوباسیلوس برویس[2]سویهPML1 می باشد. زنده­مانی در شرایط شبیه ­سازی شده معده و روده، مقاومت به نمک­های صفراوی، مقاومت بهآنتي­بيوتيك،بررسی خاصیت ضدمیکروبی و همچنین پتانسیل آب­گریزی سویه مورد نظربررسي شد. سپسدرآزمايشتكميلي،قابليتچسبندگيبه سلولهای سرطانی و شبیه سازی شده روده انسان، Caco-2، موردارزيابيقرارگرفت. نتایج نشان داد سویه مورد نظر پتانسیل بالایی برای زنده­مانی در شرایط اسیدی معده، روده و همچنین نمک صفراوی برخوردار است.بیشترین اثر بازدارندگی سویه روی پاتوژن سالمونلا تایفیموریوم[3] بوده که عامل مسمومیت­های غذایی می­باشد. درصد آب گریزی سویه لاکتوباسیلوس برویس 33/18 درصد بود. درصد چسبندگی به سلول­های Caco-2نیز 7/8 درصد محاسبه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده باکتریلاکتوباسیلوس برویس  سویهPML1از پتانسیل پروبیوتیکی مطلوبی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، بعد از انجام تست­های تاییدی بیشتر از این سویه به عنوان مکمل پروبیوتیکی در کشت­های تخمیری و یا به عنوان کشت همراه در فرایند تخمیر مواد غذایی مختلف استفاده گردد[1]Lactobacillus[2]Lactobacillusbrevis3Salmonella typhimurium
کلمات کلیدی : پتانسیل پروبیوتیکی، چسبندگی، لاکتوباسیلوس برویسCaco-2
منابع : Axelsson L, Ahrné S. Lactic acid bacteria. InApplied microbial systematics 2000 (pp. 367-388). Springer, Dordrecht Argyri AA, Zoumpopoulou G, Karatzas KA, Tsakalidou E, Nychas GJ, Panagou EZ, Tassou CC. Selection of potential probiotic lactic acid bacteria from fermented olives by in vitro tests. Food microbiology. 2013 Apr 1;33(2):282-91. Pan DD, Zeng XQ, Yan YT. Characterisation of Lactobacillus fermentum SM‐7 isolated from koumiss, a potential probiotic bacterium with cholesterol‐lowering effects. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2011 Feb;91(3):512-8. D'souza AL, Rajkumar C, Cooke J, Bulpitt CJ. Probiotics in prevention of antibiotic associated diarrhoea: meta-analysis. Bmj. 2002 Jun 8;324(7350):1361. 5. سلطان دلال م.م, مبیه ه, میرک س. فعالیت ضد میکروبی سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری بر اسینتوباکتر بومانی جدا شده از عفونت های بیمارستانی. مجله علوم پزشکی شهرکرد، 1395. LiPuma J, Spilker T, inventors; University of Michigan, assignee. Method for Bacterial Species Identification and Typing. United States patent application US 14/752,391. 2015 Dec 31. Bao Y, Zhang Y, Zhang Y, Liu Y, Wang S, Dong X, Wang Y, Zhang H. Screening of potential probiotic properties of Lactobacillus fermentum isolated from traditional dairy products. Food Control. 2010 May 1;21(5):695-701. Naidu AS, Bidlack WR, Clemens RA. Probiotic spectra of lactic acid bacteria (LAB). Critical reviews in food science and nutrition. 1999 Jan 1;39(1):13-26. 9. وسیعی ع، طباطبایی ف، مرتضوی ع. جداسازی و شناسائی باکتری‌های اسید لاکتیک "ترخینه‌" با روش‌های مبتنی بر کشت و مولکولی و افتراق آنها با کمک تکنیکrep-PCRپایان نامه کارشناسی ارشد. 1392 10. طباطبايي يزدي ف, وسيعي ع, عليزاده بهبهاني ب, مرتضوي س.ع. بررسي پتانسيل پروبيوتيکي باکتري هاي اسيد لاکتيک جداشده از کيمچي توليد شده در ايران. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم مرداد1394. Vasiee A, Behbahani BA, Yazdi FT, Mortazavi SA, Noorbakhsh H. Diversity and probiotic potential of lactic acid bacteria isolated from horreh, a traditional Iranian fermented food. Probiotics and antimicrobial proteins. 2018 Jun 1;10(2):258-68. Yakabe T, Moore EL, Yokota S, Sui H, Nobuta Y, Fukao M, Palmer H, Yajima N. Safety assessment of Lactobacillus brevis KB290 as a probiotic strain. Food and chemical toxicology. 2009 Oct 1;47(10):2450-3. Takeda S, Yamasaki K, Takeshita M, Kikuchi Y, TSEND‐AYUSH C, Dashnyam B, Ahhmed AM, Kawahara S, Muguruma M. The investigation of probiotic potential of lactic acid bacteria isolated from traditional Mongolian dairy products. Animal Science Journal. 2011 Aug 1;82(4):571-9. Prasad J, Gill H, Smart J, Gopal PK. Selection and characterisation of Lactobacillus and Bifidobacterium strains for use as probiotics. International Dairy Journal. 1998 Dec 1;8(12):993-1002. Kirjavainen PV, Ouwehand AC, Isolauri E, Salminen SJ. The ability of probiotic bacteria to bind to human intestinal mucus. FEMS Microbiology Letters. 1998 Oct 1;167(2):185-9. Holzapfel WH, Haberer P, Geisen R, Björkroth J, Schillinger U. Taxonomy and important features of probiotic microorganisms in food and nutrition. The American journal of clinical nutrition. 2001 Feb 1;73(2):365s-73s. García-Ruiz A, de Llano DG, Esteban-Fernández A, Requena T, Bartolomé B, Moreno-Arribas MV. Assessment of probiotic properties in lactic acid bacteria isolated from wine. Food microbiology. 2014 Dec 1;44:220-5. Gopal PK, Prasad J, Smart J, Gill HS. In vitro adherence properties of Lactobacillus rhamnosus DR20 and Bifidobacterium lactis DR10 سویهs and their antagonistic activity against an enterotoxigenic Escherichia coli. International journal of food microbiology. 2001 Aug 5;67(3):207-16. Collado MC, Jalonen L, Meriluoto J, Salminen S. Protection mechanism of probiotic combination against human pathogens: in vitro adhesion to human intestinal mucus. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2006 Dec 1;15(4). Leroy F, De Vuyst L. Lactic acid bacteria as functional starter cultures for the food fermentation industry. Trends in Food Science & Technology. 2004 Feb 1;15(2):67-78. Son SH, Jeon HL, Yang SJ, Lee NK, Paik HD. In vitro characterization of Lactobacillus brevis KU15006, an isolate from kimchi, reveals anti-adhesion activity against foodborne pathogens and antidiabetic properties. Microbial pathogenesis. 2017 Nov 1;112:135-41.  Hyronimus B, Le Marrec C, Sassi AH, Deschamps A. Acid and bile tolerance of spore-forming lactic acid bacteria. International journal of food microbiology. 2000 Nov 1;61(2-3):193-7. Aarti C, Khusro A, Varghese R, Arasu MV, Agastian P, Al-Dhabi NA, Ilavenil S, Choi KC. In vitro studies on probiotic and antioxidant properties of Lactobacillus brevis سویهLAP2 isolated from Hentak, a fermented fish product of North-East India. LWT. 2017 Dec 1;86:438-46. Manenzhe NJ, Potgieter N, van Ree T. Composition and antimicrobial activities of volatile components of Lippia javanica. Phytochemistry. 2004 Aug 1;65(16):2333-6. Georgieva R, Yocheva L, Tserovska L, Zhelezova G, Stefanova N, Atanasova A, Danguleva A, Ivanova G, Karapetkov N, Rumyan N, Karaivanova E. Antimicrobial activity and antibiotic susceptibility of Lactobacillus and Bifidobacterium spp. intended for use as starter and probiotic cultures. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2015 Jan 2;29(1):84-91. Ouwehand AC, Kirjavainen PV, Grönlund MM, Isolauri E, Salminen SJ. Adhesion of probiotic micro-organisms to intestinal mucus. International Dairy Journal. 1999 Sep 1;9(9):623-30. Charteris WP, Kelly PM, Morelli L, Collins JK. Gradient diffusion antibiotic susceptibility testing of potentially probiotic lactobacilli. Journal of Food Protection. 2001 Dec;64(12):2007-14. Mathur S, Singh R. Antibiotic resistance in food lactic acid bacteria—a review. International journal of food microbiology. 2005 Dec 15;105(3):281-95. Zahari, W.I.Y.W., 2015, November. Antimicrobial activities and antibiotic sensitivity of lactic acid bacteria (LAB) from fermented durian flesh. In 2015 Innovation & Commercialization of Medical Electronic Technology Conference (ICMET) (pp. 105-110). IEEE. Vinderola CG, Reinheimer JA. Lactic acid starter and probiotic bacteria: a comparative “in vitro” study of probiotic characteristics and biological barrier resistance. Food Research International. 2003 Jan 1;36(9-10):895-904. Sookkhee S, Chulasiri M, Prachyabrued W. Lactic acid bacteria from healthy oral cavity of Thai volunteers: inhibition of oral pathogens. Journal of Applied Microbiology. 2001 Feb 5;90(2):172-9. Fontana L, Bermudez-Brito M, Plaza-Diaz J, Munoz-Quezada S, Gil A. Sources, isolation, characterisation and evaluation of probiotics. British journal of nutrition. 2013 Jan;109(S2):S35-50. Rönkä E, Malinen E, Saarela M, Rinta-Koski M, Aarnikunnas J, Palva A. Probiotic and milk technological properties of Lactobacillus brevis. International journal of food microbiology. 2003 May 25;83(1):63-74. Rönkä E, Malinen E, Saarela M, Rinta-Koski M, Aarnikunnas J, Palva A. Probiotic and milk technological properties of Lactobacillus brevis. International journal of food microbiology. 2003 May 25;83(1):63-74. Vidhyasagar V, Jeevaratnam K. Evaluation of Pediococcus pentosaceus strains isolated from Idly batter for probiotic properties in vitro. Journal of Functional Foods. 2013 Jan 1;5(1):235-43. Handa S, Sharma N. In vitro study of probiotic properties of Lactobacillus plantarum F22 isolated from chhang–A traditional fermented beverage of Himachal Pradesh, India. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2016 Jun 1;14(1):91-7. Li XJ, Yue LY, Guan XF, Qiao SY. The adhesion of putative probiotic lactobacilli to cultured epithelial cells and porcine intestinal mucus. Journal of Applied microbiology. 2008 Apr;104(4):1082-91. Leahy SC, Higgins DG, Fitzgerald GF, Van Sinderen D. Getting better with bifidobacteria. Journal of applied microbiology. 2005 Jun;98(6):1303-15.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
فرشته فلاح 1     
سیدعلی مرتضوی
(نویسنده مسئول)
2     
فریده طباطبایی یزدی 3     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .