English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 780 بازدید ) ( 98 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : بررسی اثر ضد ‌میکروبی ده اسانس گیاهی بر عوامل باکتریایی و مخمر ایجاد کننده فساد میوه خرما در مرحله رطب
خلاصه مقاله : با توجه به اثرات سوء نگهدارنده‌های شیمیایی در مواد غذایی تازه، استفاده از ترکیبات ضد میکروبی بی‌خطر از جمله اسانس‌های گیاهی امری ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ده اسانس گیاهی بر عوامل فساد باکتریایی و مخمر میوه خرما بود. به این منظور ابتدا اثر ضد میکروبی ده اسانس مختلف شامل لیموترش، اسطوخدوس، مرزه، میخک، نعناع‌فلفلی، زیره، آویشن، ترخون، رزماری و اکالیپتوس بر عوامل فساد جداسازی شده از میوه خرما شامل باکتری‌های میکروکوکوس اس­پ. سویهN1[1]باسیلوس اس­پ. سویهN2[2]باسیلوس اس­پ. سویهN3[3]و باسیلوس سرئوس[4]، و مخمر زایگوساکارومایسسروکسی[5] با روش انشار دیسک بررسی گردید. سپس پنج اسانس برتر برای تعیین کمترین غلظت بازدارندگی و کشندگی برای باکتری و کمترین غلظت بازدارندگی برای مخمر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اسانس آویشن بیشترین اثر ضد میکروبی را بر باکتری‌ها و مخمر داشت (به ترتیب قطر هاله عدم رشد برابر mm49-30 و mm92). سپس به ترتیب مرزه، میخک، نعناع فلفلی و زیره برای باکتری و مرزه، زیره، میخک و ترخون برای مخمر بیشترین اثر ضد میکروبی را نشان دادند. در این میان رزماری و اسطوخدوس کم‌اثرترین اسانس‌ها بودند. کمترین غلظت بازدارنده رشد در باکتری‌ها و مخمر متعلق به دو اسانس مرزه و آویشن بود. به طوریکه در باکتری‌ها با غلظت µl/ml125/0 و در مخمر با غلظت µl/ml5/0 سبب مهار رشد گردیدند. کمترین غلظت باکتری‌کشی نیز متعلق به دو اسانس مرزه و آویشن در غلظت µl/ml5/0 در باکتری‌های میکروکوکوس اس­پ. سویهN1و باسیلوس اس­پ. سویهN3بود. اسانس آویشن در غلظت µl/ml8 در باکتری‌های باسیلوس اس­پ. سویهN2و باسیلوس سرئوس سبب مرگ سلول‌های باکتریایی شد.
کلمات کلیدی : اسانس، عوامل باکتریایی، فعالیت ضد میکروبی، مخمر، میوه خرما
منابع : . روشنی ف، مرتضوی س م ح، مستعان ا و صیاحی، ن. ارزیابی تأثیر روش ضدعفونی ونوع بسته بندی برشاخص های كیفی رطب رقم برحی. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع كشاورزی)، 1394. شماره مجله 1؛ صفحه 79 –86.. 2. Pattnaik S, Subramanyam VR, Kole C. Antibacterial and antifungal activity of ten essential oils in vitro. Microbios. 1996;86(349):237-46. 3. Zhang X, Yanjun G, Guo L, Jiang H, Ji Q. In Vitro evaluation of antioxidant and antimicrobial activities of Melaleuka alternifolia essential oil. BioMed Research International. 2018;1(1):1-8. 4. Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. In vitro antibacterial activity of some plant essential oils. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2006;6(1):1-8. 5.Saad NY, Muller CD, Lobstein A. Major bioactivities and mechanism of action of essential oils and their components. Flavour and Fragrance Journal. 2013;28(5):269-279. 6.Raut, JS, Karuppayil SM. A status review on the medicinal properties of essential oils. Industrial Crops and Products. 2014;62(1):250-264. 7.Swamy MK, Akhtar MS, Sinniah UR. Antimicrobial properties of plant essential oils against human pathogens and their mode of action: an updated review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2016; 2016:1-21. 8.Trombetta D, Castelli F, Sarpietro MG, Venuti V, Cristani M, Daniele C, Bisignano G. Mechanisms of antibacterial action of three monoterpenes. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2005;49(6):2474-2478. 9.Ultee A, Bennik MHJ, Moezelaar R. The phenolic hydroxyl group of carvacrol is essential for action against the food-borne pathogen Bacillus cereus. Applied and Environmental Microbiology. 2002;68(4):1561-1568. 10. محمدی،س.،آرویی،ح.،تهرانی‌فر و جهانبخش،و. 1391. بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه‌ای در کنترل پوسیدگی‌های پس از برداشت توت‌فرنگی تحت شرایط Invivoو Invitroپایانامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد. 11.Sellamuthu PS, Mafune M, Sivakumar D, Soundy P. Thyme oil vapour and modified atmosphere packaging reduce anthracnose incidence and maintain fruit quality in avocado. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2013;93(12):3024-3031. 12. Thosar N, Basak S, Bahadure RN, Rajurkar M. Antimicrobial efficacy of five essential oils against oral pathogens: An in vitrostudy. European Journal of Dentistry. 2013;7(1):71-77. 13. برومند ع، حامدی م، امام‌جمعه ز، رضوی س ه، گلمکانی م ت. بررسی خاصیت ضد میکروبی بذرهای شوید (Anethum graveolens) و گشنیز (Coriangrum sativum) بر روی استافیلوکوکوس اورئوساشرشیا کلیO157:H7سالمونلا تیفی‌موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع. پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران. 1387؛ 4 (1): 59-68. 14. Al-Turki AI, Abdel Magid HM. Bacterial contamination of date fruit during post harvest handling. Pakistan Journal of Biological Science. 2004;7(4):611-614. 15. Hamad SH, Saleh FA, Al-Otaibi MM. Microbial contamination of date rutab collected from the markets of Al-Hofuf city in Saudi Arabia. The Scientific World Journal. 2012;1(1):1-5. 16. Umar ZD, Bilkisu A, Bashir A. Bacteriological analysis of date palm fruits sold in Katsina Metropolis. International Journal of Environment. 2014;3(2):83-86. 17. Kader AA, Hussein AM. Harvesting and post harvest handling of dates. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. 2009;1-15. 18. منصوری جاجایی ش. شناسایی و جداسازی مخمرها و باکتری‌های عامل فساد خرما. پایان‌نامه کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری دانشگاه شیراز. 1376. 19.El- Naggar MAA, EL-Deeb HM. Safe methods to reduce the losses of postharvest wastage of some soft date fruits due to fungal infection during cold storage. Proceedings of the Fifth International Date Palm Conference. 2014;127-138. 20. Amin OA, El-Sharony TF, Abd-Allah ASE. The effectiveness of plant essential oils and Arabic gum on the postharvest treatments of Zaghloul dates fruit during cold storage. International Journal of ChemTech Research. 2015;8(4):1492-1501. 21. Aloui H, Khwaldia K, Licciardello F, Mazzaglia A, Muratore G, Hamdi M, Restuccia C. Efficacy of the combined application of chitosan and Locust Bean Gum with different citrus essential oils to control postharvest spoilage caused by Aspergillus flavus in dates. International Journal of Food Microbiology. 2014;170(1):21–28. 22. Patel JB. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Twenty-fourth informational supplement. Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI Document M100-S24, Wayne, PA 19087 USA, 2014;34(1). 23. Griffin SG, Markham JL, Leach DN. An Agar Dilution Method for the Determination of the Minimum Inhibitory Concentration of Essential Oils. Journal of Essential Oil Research. 2000; 12(2):249-255. 24. RotaMC, Herrera A, Martinez RM, Sotomayor JA, JordanMJ. Antimicrobial activity and chemical composition of Thymus vulgaris, Thymus zygis and Thymus hyemalis essential oilsFood Control.2008;19(7):681–687. 25. Moreira MR, Ponce AG, del Valle CE, Roura SI. Inhibitory parameters of essential oils to reduce a foodborne pathogen. LWT-Food Science and Technology. 2005;38(5):565-570. 26. de Souza EL, de Barros JC, de Oliveira CEV, da Conceicao ML.Influence of Origanum vulgare L. essential oil on enterotoxin production, membrane permeability and surface characteristics of Staphylococcus aureus. International Journal of Food Microbiology. 2010;137(2-3):308-311. 27. Harpaz S, Glatman L, Drabkin V, Gelman A. 2 Effects of herbal essential oils used to extend the shelf life of freshwater-reared Asian Sea Bass fish (Lates calcarifer). Journal of Food Protection. 2003;66(3):410-417. 28. Dorman HJ, Deans SG. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal Applied Microbiology. 2000;2(88):308-316. 29. Sfeir J, Lefrançois C, Baudoux D, Derbré S, Licznar P. In VitroAntibacterial Activity of Essential Oils against Streptococcus pyogenes. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013;2013(1):1-9 30. Inouye S, Takizawa T, Yamaguchi H. Antibacterial activity of essential oils and their major constituents against respiratory tract pathogens by gaseous contact. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2001;47(5): 565–573 31.Mayaud L, Carricajo A, Zhiri A, Aubert G. Comparison of bacteriostatic and bactericidal activity of 13 essential oils against strains with varying sensitivity to antibiotics. Letters in Applied Microbiology. 2008;47(3):167–173. 32. Alexopoulos A, Kimbaris AC, Plessas S. Antibacterial activities of essential oils from eight Greek aromatic plants against clinical isolates of Staphylococcus aureus. Anaerobe. 2011;17(6):399–402. 33. Fabio A, Cermelli C, Fabio G, Nicoletti P, Quaglio P. Screening of the antibacterial effects of a variety of essential oils on microorganisms responsible for respiratory infections. Phytotherapy Research2007;21(4):374–377. 34. سرابی‌جماب م، نیازمند ر، عابدی‌نیا 1. تاثیر اسانس آویشن بر فعالیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، باکتری آغازگر ماست پروبیوتیک. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی. 1387؛ 25-21 35. رهنما م، رضوی روحانی س م، تاجیک ح، خلیقی سیگارودی ف، زادباری م ر. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه آویشن شیرازی و نایسین به تنهایی و ترکیبی با یکدیگر بر علیه لیستریا مونوسیتوژن در آبگوشت قلب- مغز. فصلنامه گیاهان دارویی. 1388؛ 4 (22): 131-120. 36. موسوی م ح، آخوندزاده بستی ا، میثاقی ع، زهرایی صالحی ت. اثرات اسانس آویشن شیرازی و نایسین بر روی رشد سالمونلا تیفی‌موریوم در سوپ جو تجارتی. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد. 25-21. 37. صادقی ا، آخوندزاده بستی ا، میثاقی ع، زهرایی صالحی ت ف، بهلولی اسگویی س. ارزیابی آثار اسانس زیره سبز و پروبیوتیک استایلوفیلوس بر رشد استافیلوکوک اورئوس در پنیر سفید ایرانی. فصلنامه گیاهان دارویی. 1389؛ 2 (34): 141-131. 38. مقتدر م، ایرج منصوری ع، سالاری ح، فرهمند آ. شناسایی ترکیب‌های شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسنس بذر زیره (Bunium persicum Boiss). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1388؛ 25 (1): 27-20. 39. فضل‌آرا ع، صادقی ا، رستمی سلیمانی پ. مطالعه تاثیر ضد باکتریایی اسانس گیاه زیره سبز بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی. مجله علوم و صنایع غذایی. 1391؛ 9 (35): 44-35. 40. سفیدکن ف، عسگری ف، صادق‌زاده ل، اولیاء پ. بررسی تاثیر اسانس سه گونه مرزه بر سالمونلا پاراتیفی. مجله زیست­شناسی ایران. 1388؛ 22 (2): 258-249. 41. Ghasemi Pirbalouti, A., Rahimi, E. and Moosavi, S. Antimicrobial activity of essential oils of three herbs against listeria monocytogenes on chicken frankfurters. Acta agriculturae Slovenica. 2010;95(3):223-219. 42. مرادی ب، مشاک ز، آخوندزاده بستی ا، مرادی ب، برین ع. بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی رشد باکتری باسیلوس سرئوس در یک مدل غذایی. مجله گیاهان دارویی. 1390؛ 1 (8): 102-93. 43. جعفرزاده خالدی ک، آقازاده مشگی م، شریفان ا، لاریجانی ک. بررسی اثر اسانس رزماری بر روی روند رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سوپ آماده تجارتی. مجله بیوپاتولوژی مقایسه­ای ایران. 1389؛ 7 (2): 264-255. 44. احسانی ع، محمودی ر، زارع پ، حسنی ع. ترکیب شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس­های روغنی گیاهان موسیر (Allium ascalonicum) و بادیان رومی (Pimpinella anisum) علیه لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید آب نمکی. مجله پژوهش­های صنایع غذایی. 1390؛ 21 (3): 328-317. 45. طالعی غ، مشکوه السادات م ه، موسوی س ز. اثر ضد باکتریایی عصاره‌های شاه‌تره، بن سرخ، شنگ، شمشاد اناری و دو گونه آویشن بومی لرستان. مجله علمی دانشکاه علوم پزشکی گرگان. 1387؛ 10 (1): 35-31. 46. Tserennadmid R, Tako M, Galgoczy L, Papp T, Pesti M, Vagvolgyi C, Almassy K, Krisch J. Anti yeast activities of some essential oils in growth medium, fruit juices and milk. International Journal of Food Microbiology. 2011;144(3):480–486 47. مشاک ز، مرادی ب، مرادی ب. اثر ترکیبی اسانس دارچین و آویشن شیرازی بر رشد Bacillus cereusدر یک مدل غذایی. فصلنامه گیاهان دارویی. 1391؛ 2 (42): 73-62. 48. Hyun JE, Bae YM, Yoon JH, Lee SY. Antibacterial Effect of Various Essential Oils against Pathogens and Spoilage Microorganisms in Fresh Produce: Antibacterial Effect of Essential Oils. Journal of Food Safety. 2014;35(2):206-219. 49. Nikolic M, Jovanovic KK, Markovic T, Markovic D, Gligorijevic N, Radulovic S, Sokovic M.Chemical composition, antimicrobial, and cytotoxic properties of five Lamiaceae essential oils. Industrial Crops and Products. 2014;61(11):225–232. 50. Martucci JF, Gende LB, Neira LM, Ruseckaite RA. Oregano and lavender essential oils as antioxidant and antimicrobialadditives of biogenic gelatin films. Industrial Crops and Products. 2015;71(9):205–213. 51. Radaelli M, da Silva BP, Weidlich L, Hoehne L, Flach A, Mendonc LA, da Costa A, Ethur EM. Antimicrobialactivities of six essential oils commonly used as condiments in Brazil against Clostridium perfringens. Brazilian Journal of Microbiology. 2016; 47(2):424–430. 52. علیزادهبهبهانی ب،طباطبایی یزدی ف،  شهیدی ف،مرتضوی س ع،محبی م. بررسیترکیباتشیمیاییوفعالیتضدمیکروبیاسانسترخون،بربرخیازباکتریهای بیماریزادرشرایطبرونتنی. مجلهدانشگاهعلومپزشکیقم. 1396؛11 (9): 51-42 53. Wallis AA. Inhibition of Spoilage Yeasts using Spice Essential Oils and Their Components. A Thesis Presented for the Master of Science Degree the University of Tennessee, Knoxville. 2013. 72 pages. 54. Styczynska AK. Activity of essential oils against food‐spoiling yeast. A review. Flavour and Fragrance Journal. 2011;26(5):326–328. 55. Gliemmo M, Montagnani MA, Schelegueda LI, Gonzalez M, Campos CA. Effect of xantham gum, steviosides, clove, and cinnamon essential oils on the sensory and microbiological quality of a low sugar tomato jam.Food Science and Technology International. 2015;22(2):122–131         56. Sanla-Ead N, Jangchud A, Chonhenchob V, Suppakul P. Antimicrobial activity of cinnamon, clove and galangal essential oils and their principal constituents, and possible application in active packaging. InThe Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2006): Technical session 2006 Oct 2 (pp. 214-8)


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سلاله نجفی مرغملکی 1 دانشگاه شهید چمران اهواز   
سید محمد حسن مرتضوی
(نویسنده مسئول)
2     
حسین معتمدی 3     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .