English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1429 بازدید ) ( 43 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : اثر افزودن لاکتوباسیلوس بوچنری و پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی بر فراسنجه‌های تخمیر سیلاژ یونجه و تأثیر مصرف آن بر عملکرد بره‌های نر پرواری نژاد شال
خلاصه مقاله : در این مطالعه، علوفه یونجه با 55 درصد ماده خشک توسط افزودنی باکتریایی حاوی لاکتوباسیلوس بوچنری[1]و پدیوکوکوس- اسیدی‌لاکتیسی[2]تلقیح و در سیلوهای خندقی 4 تنی سیلو و اثر مصرف آن بر عملکرد بره‌های پرواری به مدت 84 روز ارزیابی گردید. 48 بره نر شال به وزن متوسط 2±28 kgدر 4 گروه 12 راسی تقسیم شدند. جیره بره‌ها شامل 40 درصد علوفه و 60 درصد کنسانتره بود. بخش خشبی خوراک (یونجه خشک) گروه‌های آزمایشی  با مقادیر 0، 33، 67 و 100 درصد سیلاژ یونجه جایگزین گردید. در پایان هر دوره 28 روزه، میزان مصرف خوراک، وزن زنده، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک[3]FCR) برای هر گروه محاسبه گردید. سیلو کردن یونجه با افزودنی باکتریایی موجب کاهش مقدار کربوهیدراتهای محلول و فیبر نا محلول در شوینده خنثی (NDF) گردید (05/0>p) در 28 روز اول، میزان مصرف خوراک و وزن زنده در گروه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری نشان نداداما افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک با افزایش نسبت سیلاژ یونجه به یونجه خشک در جیره بهبود پیدا کرد (05/0>p). در 28 روز دوم و سوم، گروهی که فقط  از سیلاژ  یونجه  استفاده کرده بودند، خوراک بیشتری مصرف کردند (05/0>p). در کل دوره نیز میزان مصرف خوراک در این گروه نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر (05/0>p) و افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نیز از نظر عددی افزایش نشان داد. نتایج حاصله حاکی از اثر مثبت استفاده از افزودنی باکتریایی بر فرایند تخمیر علوفه یونجه در دوره سیلو شدن و بهبود عملکرد رشد بره‌های مصرف‌کننده سیلاژ حاصله می‌باشد.[1]Lactobacillus buchneri[2]Pediococcus acidilactici[3]Feed conversion ratio
کلمات کلیدی : بره، پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی،سیلاژ یونجه، عملکرد،  لاکتوباسیلوس بوچنری
منابع : 1.Radović J, Sokolović D, Marković J. Alfalfa-most important perennial forage legume in animal husbandry. Biotechnology in Animal Husbandry. 2009;25(5-6-1):465-75. 2.Mader T, Britton R, Krause V, Pankaskie D. Effect of Additive on Alfalfa Silage Fermentation Characteristics and Feedlot Performance of Steers1. Journal of Dairy Science. 1985;68(7):1744-7. 3.Kung L, editor A review on silage additives and enzymes. Proceedings of the 59th Minneapolis Nutrition Conference; 1998. 4.Langemeier MR, McGrann JM, Parker J. Beef Cattle Handbook. 5.Rotz CA, Muck RE. Changes in forage quality during harvest and storage. Forage quality, evaluation, and utilization. 1994(foragequalityev):828-68. 6.Fluharty F, Zerby H, Lowe G, Clevenger D, Relling A. Effects of feeding corn silage, pelleted, ensiled, or pelleted and ensiled alfalfa on growth and carcass characteristics of lamb. South African Journal of Animal Science. 2017;47(5):704-11. 7.Bouton J. An overview of the role of lucerne (Medicago sativa L.) in pastoral agriculture. Crop and Pasture Science. 2013;63(9):734-8. 8.McDonald PH, Henderson A. AR & Heron, SJE, 1991. The Biochemistry of Silage. The biochemistry of silage. 9.Jatkauskas J, Vrotniakiene V, Lanckriet A. The effect of different types of inoculants on the characteristics of alfalfa, ryegrass and red clover/ryegrass/timothy silage. Zemdirbyste-Agriculture. 2015;102:95-102. 10.Twarużek M, Dorszewski P, Grabowicz M, Szterk P, Grajewski J, Kaszkowiak J. Effect of additives on the fermentation profile, microbial colonization and oxygen stress of alfalfa silages. Journal of Elementology. 2016;21(4). 11.Jatkauskas J, Vrotniakiene V, Ohlsson C, Lund B. The effects of three silage inoculants on aerobic stability in grass, clover-grass, lucerne and maize silages. Agricultural and Food Science. 2013;22(1):137-44. 12.Nkosi B, Meeske R, Langa T, Thomas R. Effects of bacterial silage inoculants on whole-crop maize silage fermentation and silage digestibility in rams. South African Journal of Animal Science. 2011;41(4):350-9. 13.Basso F, Adesogan A, Lara E, Rabelo C, Berchielli TT, Teixeira I, et al. Effects of feeding corn silage inoculated with microbial additives on the ruminal fermentation, microbial protein yield, and growth performance of lambs. Journal of Animal Science. 2014;92(12):5640-50. 14.Jordan RM. Alfalfa Hay, Alfalfa Silage and Corn Silage for Fattening Lambs. 1954. 15.Horowitz W, Latimer GW. Official methods of analysis of AOAC International. Gaithersburg, Md AOAC International. 2006. 16.Van Soest Pv, Robertson J, Lewis B. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 1991;74(10):3583-97. 17.Tao L, Zhou H, Zhang N, Si B, Tu Y, Ma T, et al. Effects of different source additives and wilt conditions on the pH value, aerobic stability, and carbohydrate and protein fractions of alfalfa silage. Animal Science Journal. 2017;88(1):99-106. 18.NRC. Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids.2007. 19.McDonaldP., R. H, Marlow HJE. The Biochemistry of Silage. 2nd ed Bucks, UK: Chalcombe Publications:. 1991. 20.Yu Z, Wei X, Yu Y, Han J, Sun Q. Effects of additives on silage quality and in vitro digestibility of Lespedeza hedysaroides silage. Acta Prataculturae Sinica. 2009;18(5):73-9. 21.Tengerdy R, Weinberg Z, Szakacs G, Wu M, Linden J, Henk L, et al. Ensiling alfalfa with additives of lactic acid bacteria and enzymes. Journal of the Science of Food and Agriculture. 1991;55(2):215-28. 22.Speijers M, Fraser M, Theobald V, Haresign W. Effects of ensiled forage legumes on performance of store finishing lambs. Animal Feed Science and Technology. 2005;120(3-4):203-16. 23.Hu W, Schmidt R, McDonell E, Klingerman C, Kung L. The effect of Lactobacillus buchneri 40788 or Lactobacillus plantarum MTD-1 on the fermentation and aerobic stability of corn silages ensiled at two dry matter contents. Journal of dairy science. 2009;92(8):3907-14. 24.Whiter A, Kung L. The Effect of a Dry or Liquid Application of Lactobacillus plantarum MTD1 on the Fermentation of Alfalfa Silage1. Journal of dairy science. 2001;84(10):2195-202. 25.McDonald P, Henderson A, Ralton I. Energy changes during ensilage. Journal of the Science of Food and Agriculture. 1973;24(7):827-34. 26.Erdman R, editor Silage fermentation characteristics affecting feed intake. National Silage Production Conference; 1993: NRAES-67, Syracuse. 27.Neres MA, Castagnara DD, Mesquita EE, Zambom MA, Souza LCd, Oliveira PSRd, et al. Production of alfalfa hay under different drying methods. Revista Brasileira de Zootecnia. 2010;39(8):1676-83. 28.Muck RE. Silage microbiology and its control through additives. Revista Brasileira de Zootecnia. 2010;39:183-91. 29.Nkosi B, Meeske R, Langa T, Motiang M, Modiba S, Mkhize N, et al. Effects of ensiling forage soybean (Glycine max (L.) Merr.) with or without bacterial inoculants on the fermentation characteristics, aerobic stability and nutrient digestion of the silage by Damara rams. Small Ruminant Research. 2016;134:90-6. 30.Thomas J, Brown L, Emery R, Benne E, Huber J. Comparisons Between Alfalfa Silage and Hay1. Journal of Dairy Science. 1969;52(2):195-204.31.   پاپی ن. اثر وزن شروع پروار بر عملکرد رشد، مصرف و بازدهی خوراک بره‌های نر شال. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. 1395;شماره 18(بهار 95):31-832.   پاپی ن, تهرانی عم. اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. 1396;جلد پنجم(شماره دوم):70-59.33.   امام‌جمعه‌كاشان ن, افضل‌زاده ا, خالداري م. بررسي اثر طول مدت پروار بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادي بره هاي نر نژاد شال. مجله تحقیقات دامپزشکی. 1385;62(1):33-8 34.Marley C, Fychan R, Fraser M, Sanderson R, Jones R. Effects of feeding different ensiled forages on the productivity and nutrient‐use efficiency of finishing lambs. Grass and Forage Science. 2007;62(1):1-12. 35.McAllister T, Feniuk R, Mir Z, Mir P, Selinger L, Cheng K-J. Inoculants for alfalfa silage: Effects on aerobic stability, digestibility and the growth performance of feedlot steers. Livestock production science. 1998;53(2):171-81. 36.Ahmed M, El-Zelaky O, Aiad K, Shehata E. Response of small ruminants to diets containing reed forage either as fresh, silage or hay versus berseem hay. Egyptian Journal of Sheep and Goat Sciences. 2011;6(1):15-26. 37.Etheridge M, Stockdale C, Cranwell P. Influence of method of conservation of lucerne on factors associated with voluntary intake in sheep. Australian Journal of Experimental Agriculture. 1993;33(4):417-23. 38.Merchen N, Berger L, Fahey Jr G. Comparison of the effects of three methods of harvesting and storing alfalfa on nutrient digestibility by lambs and feedlot performance of steers. Journal of animal science. 1986;63(4):1026-35. 39.Wilkins R, Hutchinson K, Wilson R, Harris C. The voluntary intake of silage by sheep: I. Interrelationships between silage composition and intake. The Journal of Agricultural Science. 1971;77(3):531-7. 40.Mader T, Milton T, Rush I, Anderson B. Feeding value of alfalfa hay and alfalfa silage. University of Nebraska–Lincoln Cooperative Extension, Lincoln, NE Internet accessed April. 1998;7:2003. 41.Mostafa-Tehrani A, Ghorbani G, Zare-Shahneh A, Mirhadi S. Non-carcass components and wholesale cuts of Iranian fat-tailed lambs fed chromium nicotinate or chromium chloride. Small Ruminant Research. 2006;63(1-2):12-9. 42.Owens FN, Dubeski P, Hanson C. Factors that alter the growth and development of ruminants. Journal of animal science. 1993;71(11):3138-50. 43.Vermorel M, Bickel H, editors. Utilisation of feed energy by growing ruminants. Annales de zootechnie; 1980. 44.Sayili M, Cimen M, Karaalp M. THE effects of different initial live weights and sex on the fattening performance and economic analysis of fat-tailed lambs in pasture feeding in Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2009;15(5):435-40. 45.Demirci U, Gülşen N, Keleş G. Effects of bacterial inoculants on fermentation and aerobic stability of baled triticale-hungarian vetch silage and lamb performance. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2011;17(2):297-302. 46.Emanuele S, Horton G, Baldwin J, Lee D, Mahana W. Effect of microbial inoculant on quality of alfalfa hay baled at high moisture and lamb performance. Journal of dairy science. 1992;75(11):3084-90.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
محمد رضائیان
(نویسنده مسئول)
1     
ندا نفریه 2     
همایون محمودزاده 3     
ژیلا هنرزاد 4     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .