English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1580 بازدید ) ( 147 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 4
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : تعیین ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و اثر ضد­میکروبی اسانس گلپر برفی بر میکروارگانیسم­های عامل عفونت و مسمومیت غذایی
خلاصه مقاله : در این پژوهش، ترکیبات شیمیایی، فنل کل، قدرت آنتی­اکسیدانی و اثر ضد­میکروبی اسانس گلپر برفی بر سویه­های  انتروباکتر ائروژنزسودوموناس ائروژینوزااستافیلوکوکوس اورئوسلیستریا اینوکوا و کاندیدا آلبیکنس تعیین گردید. اسانس گلپر برفی به روش تقطیر با آب توسط کلونجر استخراج شد و با دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی و در مقایسه با طیف­های جرمی استاندارد، ترکیبات شیمیایی آن شناسایی شد. مقدارفنل كلو قدرت آنتی­اکسیدانی به ترتیب مطابق با روش فولین سیوکالتیو و روش به دام اندازی رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل اندازه­گيري شد. فعالیت ضد میکروبی اسانس گلپر برفی با روش­های انتشار دیسک، چاهک آگار، حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین شد. اوکالیپتول با 75/30 درصد بیشترین ترکیب اسانس بود. فنل کل و پتانسیل آنتی­اکسیدانی اسانس گلپر برفی به ترتیب mg GAE/g95/0 35/44 و mg/ml60/120/24 بود. فعالیت ضد­میکروبی به روش دیسک دیفیوژن و چاهک آگار نشان داد، کاندیدا آلبیکنس حساس­ترین سویه نسبت به اسانس گلپر برفی بود. حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس گلپر برفی برای سودوموناس ائروژینوزاانتروباکتر ائروژنزاستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا و کاندیدا آلبیکنس به ترتیب برابر با mg/ml16 ، 16، 4، 8 و 4 بود. نتایج حداقل غلظت کشندگی به طور کلی برابر یا بزرگتر از حداقل غلظت مهارکنندگی بود. نتایج نشان داد که اسانس گلپر برفی دارای پتانسیل آنتی­اکسیدانی مناسبی بوده و توانایی کنترل رشد سویه­های بیماری­زا غذازاد را دارد بنابراین می­توان از اسانس گلپر برفی به عنوان یک ماده نگهدارنده طبیعی بهره برد.
کلمات کلیدی : گلپر برفی، باکتری­های­ گرم مثبت و گرم منفی، حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی، کروماتوگرافی گازی.
منابع : 1. یگانگی، مرضیه. 1394. مقایسه روش های استخراج عصاره ساقه گیاه دم اسب کبیر با استفاده از روش سیال فوق بحرانی و ماسراسیون و بررسی اثر ضد میکروبی آن بر برخی میکروارگانیسم های شاخص مسمومیت و عفونت غذایی. پايان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد. 2. طباطبایی یزدی ف، علیزاده بهبهانی ب، وسیعی ع، مرتضوی ع، شهیدی ف. ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی بر جمعیت ریزاندامگان عامل مسمومیت و عفونت غذایی. مجله علوم و صنایع غذایی. 1397؛ 15 (76): 76-67. Prakash B, Kedia A, Mishra PK, Dubey N. Plant essential oils as food preservatives to control moulds, mycotoxin contamination and oxidative deterioration of agri-food commodities–Potentials and challenges. Food Control. 2015;47: 381-91.  Holley RA, Patel D. Improvement in shelf-life and safety of perishable foods by plant essential oils and smoke antimicrobials. Food microbiology. 2005;22(4): 273-92. Cleveland J, Montville TJ, Nes IF, Chikindas ML. Bacteriocins: safe, natural antimicrobials for food preservation. International journal of food microbiology. 2001;71(1):1-20. Russell NJ, Gould GW. Food preservatives, 2th ed New York: Springer Science & Business Media; 2003; 150-161. Leong L, Shui G. An investigation of antioxidant capacity of fruits in Singapore markets. Food chemistry. 2002;76(1):69-75. Halliwell B, Aeschbach R, Löliger J, Aruoma O. The characterization of antioxidants. Food and Chemical Toxicology. 1995;33(7):601-17. 9. سمیعی ا، طباطبایی یزدی ف، مظاهری طهرانی م. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی، اثر ضد میکروبی و برهمکنش اسانس زردچوبه و ریحان علیه برخی از باکتری­های بیماری­زا. مجله علوم و صنایع غذایی. 1397؛ 15 (74): 107-99. 10. صداقت بروجنی ل، حجت الاسلامی م، کرامت ج، قاسمی پیربلوطی ع. اثر آنتی اکسیدانی میوه گلپر ایرانی بر خواص شیمیایی چیپس سیب زمینی. فصلنامه داروهای گیاهی. 1392؛ 3(4): 256-249. 11. طباطبایی یزدی ف، علیزاده بهبهانی ب، وسیعی ع، روشنک س، مرتضوی ع. تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال. فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی. 1396؛ 3(3): 1-21. 12. رضائیان ا، احسانی ع. ترکیبات شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس حاصل از بخش های هوایی گلپر ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1394؛17(6): 26-32. Alizadeh Behbahani, B., Tabatabaei Yazdi, F., Shahidi, F., Mortazavi, S.A., Mohebbi, M., 2017d. Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil. Microbial Pathogenesis, 105, 37-50. Alizadeh Behbahani, B., Shahidi, F., Tabatabaei Yazdi, F., Mortazavi, S.A., Mohebbi, M., 2017a. Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage. International Journal of Biological Macromolecules, 94, 515-526. Alizadeh Behbahani, B., Shahidi, F., Tabatabaei Yazdi, F., Mortazavi, S.A., Mohebbi, M., 2017c. Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil. Journal of Food Measurement and Characterization, 11, 847-863. Kartal N, Sokmen M, Tepe B, Daferera D, Polissiou M, Sokmen A. Investigation of the antioxidant properties of Ferula orientalis L. using a suitable extraction procedure. Food Chemistry. 2007;100(2):584-9. Yeganegi M, Yazdi FT, Mortazavi SA, Asili J, Alizadeh Behbahani B, Beigbabaei A. Equisetum telmateia extracts: Chemical compositions, antioxidant activity and antimicrobial effect on the growth of some pathogenic strain causing poisoning and infection. Microbial pathogenesis. 2018; 116:62-7. 18. اوجی مغانلو خ. بررسی ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی اندام گل و میوه گلپر سبلانی دامنه کوه سبلان. اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، تهران، مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین. 1394. https://www.civilica.com/Paper-HHMM01-HHMM01_234.html 19. بزرگی پویا م.ح، کامیاب مقدس ب. بررسی آزمایشگاهی استخراج اسانس از گیاه گلپر با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی، اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی، بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند. 1395. https://www.civilica.com/Paper-FANAVARI01-FANAVARI01_024.html Firuzi O, Asadollahi M, Gholami M, Javidnia K. Composition and biological activities of essential oils from four Heracleum species. Food chemistry. 2010;122(1):117-22. Sefidkon F, Dabiri M, Mohammad N. Analysis of the oil of Heracleum persicum L. (leaves and flowers). Journal of Essential Oil Research. 2002;14(4):295-7. Kuljanabhagavad T, Sriubolmas N, Ruangrungsi N. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil from Heracleum siamicum. Journal of Health Research. 2010;24(2):55-60. Burt S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. International Journal of Food Microbiology. 2004;94(3):223-53. Pirbalouti A. Medicinal plants used in Chaharmahal and Bakhtyari districts of Iran. Herba Polonica. 2009;55(2):69-77. Dadfar S, Ghasemi Pirbalouti A, Mirlohi M, Hojatolelsami M, Hamedi B. Antibacterial activity of the essential oils of endemic plants. Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs). 2012;3(1):35-40.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
حسن برزگر
(نویسنده مسئول)
1     
محمد امین مهرنیا 2     
بهروز علیزاده بهبهانی 3     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .