English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 737 بازدید ) ( 46 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : ­مقایسه زنده­مانی باکتری­های لاکتوباسیلوس پلانتارمA7و S2Gریزپوشانی شده با ماتریکس­های بیوپلیمری مختلف در شرایط شبیه­سازى معده و روده و در طول مدت ماندگاری
خلاصه مقاله : افزایش قابلیت زیستی باکتری­های پروبیوتیک که در معرض شرایط پرتنش فرایندهای غذایی و دستگاه گوارش هستند، همواره یکی از دغدغه­های دانشمندان علوم غذایی و دارویی است. از این رو ریزپوشانى پروبيوتيک­ها به عنوان  یک تکنیک نوین برای افزایش قابلیت تحمل سویه­های پروبیوتیکی در شرایط شبیه­سازى معده و روده ثابت شده است. به منظور افزایش زنده­مانی دو سویه لاکتوباسیلوس پلانتارومA7S2Gدر شرایط معده (پپسین، 2pH=)و روده (پانکراتین و نمک­های صفراوی، 8pH=) ریزپوشانی آن‌ها با ایجاد دیواره متشکل از سه نوع ماتریکس مختلف (M1M2وM3) با درصد زنده­مانی پس از ریز پوشانی به ترتیب (72/98، 16/90)، (29/95، 52/98) و (10/98، 07/93) انجام شد. ریزپوشینه­ها در شرایط شبیه­سازى شده دستگاه گوارش در بازه­هاى زمانى 10، 60 و120 minدر دماى°C  37 قرار گرفتند. همچنین زنده­مانی ریزپوشینه­ها در طول مدت ماندگاری در دو دمای °C  4 و °C  25 ارزیابی گردید. نتایج آناليز واريانس در شرایط شبیه­سازی شده معده (05/0p) در پایش جمعیت میکروبی(به صورت کاهش چرخه لگاریتمی) باکتری ریزپوشانی شده نسبت بهسلولآزاد در ماتریکس­های (M1A7M2A7) و (M3A7) به ترتیب (نسبت 2:7، 1:7 و 2:7) و در ماتریکس­های (M1S2GM2S2G) و (M3S2G) به ترتیب (نسبت 2:6، 1:6 و 2:6 Log Cfu/ml) حاصل شد، در حالی­که در شرایط بازی روده نسبت کاهش لگاریتمی در سویه A7به ترتیب (نسبت 2:6، 1:6 و 2:6) و در S2Gبه ترتیب (نسبت 2:5، 1:5 و 2:5 Log Cfu/ml) حاصل گردید. در نهایت اختلاف معنی­داری در نتایج روند پایش جمعیت میکروبی در طول مدت ماندگاری در دو دما و ماتریکس­های مختلف ملاحظه شد.
کلمات کلیدی : باکتری پروبیوتیک، کارایی ریزپوشانی، ماتریکس بیوپلیمری، شرایط شبیه­سازی شده معده و روده
منابع : Saarela M, Mogensen G, Fonden R, Matto J, Mattila-Sandholm T. Probiotic bacteria: safety, functional and technological properties. Journal of biotechnology. 2000; 84(3):197-215. Li W, Zhu Y, Ye F, Li B, Luo X, Liu S. Probiotics in cellulose houses: Enhanced viability and targeted delivery of Lactobacillus plantarum. Food Hydrocolloids. 2017; 62:66-72. Botelho G, Canas S, Lameiras J. Development of phenolic compounds encapsulation techniques as a major challenge for food industry and for health and nutrition fields. In Nutrient Delivery. 2017; 535-586. Homayouni A, Azizi A, Ehsani MR, Yarmand MS, Razavi SH. Effect of microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of synbiotic ice cream. Food Chemistry. 2008; 111(1): 50-55. Mortazavian AM, Azizi A, Ehsani MR, Razavi SH, Mousavi SM, Sohrabvandi S, Reinheimer JA. Survival of encapsulated probiotic bacteria in Iranian yogurt drink (Doogh) after the product exposure to simulated gastrointestinal conditions. Milchwissenschaft. 2008; 63(4):427. Huq T, Khan A, Khan RA, Riedl B, Lacroix M. Encapsulation of probiotic bacteria in biopolymeric system. Critical reviews in food science and nutrition. 2013; 53(9):909-916. Darjani P, Nezhad MH, Kadkhodaee R, Milani E. Influence of prebiotic and coating materials on morphology and survival of a probiotic strain of Lactobacillus casei exposed to simulated gastrointestinal conditions. LWT-Food Science and Technology. 2016; 73:162-167. Hosseini Nezhad M, Hussain MA, Britz ML. Stress responses in probiotic Lactobacillus casei. Critical reviews in food science and nutrition. 2015; 55 (6):740-749. Lee KY, Heo TR. Survival of Bifidobacteriumlongum Immobilized in calcium alginate beads in simulated gastric juices and bile salt solution. Applied and Environmental Microbiology. 2000; 66(2):869-873. Krasaekoopt W, Bhandari B, Deeth H. Evaluation of encapsulation techniques of probiotics for yoghurt. International Dairy Journal. 2003; 13(1):3-13. Picot A, Lacroix C. Optimization of dynamic loop mixer operating conditions for production of o/w emulsion for cell microencapsulation. Le Lait. 2003;83 (3):237-250. Mohammadi R, Mortazavian AM. Technological aspects of prebiotics in probiotic fermented milks. Food Reviews International. 2011; 27(2):192-212. Mokarram RR, Mortazavi SA, Najafi MBH Shahidi F. The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential probiotic bacteria in simulated gastric and intestinal juice. Food Research International. 2009; 42: 1040-1045. Ananta E, Volkert M, Knorr D. Cellular injuries and storage stability of spray-dried Lactobacillus rhamnosus GG. International Dairy Journal. 2005; 15(4): 399-409. Altamirano-Fortoul R, Moreno-Terrazas R, Quezada-Gallo A, Rosell CM. Viability of some probiotic coatings in bread and its effect on the crust mechanical properties. Food Hydrocolloids. 2012; 29(1):166-74. Picot A. & Lacroix C. Encapsulation of bifidobacteria in whey protein-based microcapsules and survival in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. International Dairy Journal. 2004; 14: 505-515. Charteris WP, Kelly PM, Morelli L, Collins JK. Development and application of an in vitro methodology to determine the transit tolerance of potentially probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium species in the upper human gastrointestinal tract. Journal of applied microbiology. 1998; 84(5):759-768 Shi LE, Li ZH, Li DT, Xu M, Chen HY, Zhang ZL, Tang ZX. Encapsulation of probiotic Lactobacillus bulgaricus in alginate–milk microspheres and evaluation of the survival in simulated gastrointestinal conditions. Journal of Food Engineering. 2013; 117(1):99-104. Fritzen-Freire CB, Prudêncio ES, Pinto SS, Muñoz IB, Amboni RD. Effect of microencapsulation on survival of Bifidobacterium BB-12 exposed to simulated gastrointestinal conditions and heat treatments. LWT-Food Science and Technology. 2013; 50(1):39-44. Kailasapathy K. Microencapsulation of probiotic bacteria: technology and potential applications. Current issues in intestinal microbiology. 2002; 3(2):39-48. 21. حسینی­نژاد، م. عابدفر، ع. ارزیابی عملکرد ماتریکس ریزپوشانی بر زنده­مانی باکتری­های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کوآگولانس در شرایط شبیه­سازى معده و روده. فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی. 1396. جلد 3، شماره 4، 15-27. 22. میلانی ا، نعیمی ه، مرتضوی س ع، کوچکی آ. تاثیر شرایط شبیه­سازی شده معده و روده بر زنده­مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacilluse casei) در بستنی ماستی سین بیوتیک. نشریه پژوهش­های علوم و صنایع غذایی. 1391. جلد 8، شماره 2، 190-199. Mokarram RR, Mortazavi SA, Najafi MBH Shahidi F. The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential probiotic bacteria in simulated gastric and intestinal juice. Food Research International. 2009; 42: 1040-1045. Gbassi GK, Vandamme T, Ennahar S, Marchioni E. Microencapsulation of Lactobacillus plantarum spp in an alginate matrix coated with whey proteins. International Journal of Food Microbiology. 2009; 129(1):103-105. Sandoval-Castilla O, Lobato-Calleros C, García-Galindo HS, Alvarez-Ramírez J, Vernon-Carter EJ. Textural properties of alginate–pectin beads and survivability of entrapped Lb. casei in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. Food Research International. 2010; 43(1):111-7.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
عباس عابدفر 1     
نسیم ادیب پور 2     
مرضیه حسینی نژاد
(نویسنده مسئول)
3     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .