English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 468 بازدید ) ( 118 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : ارزیابی خواص ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از چال
خلاصه مقاله : گسترش فزاينده مصرف محصولات تخمیری صنعتي به جاي فرآورده های سنّتي منجر به ازدست رفتن بسياري از باکتري‌هاي اسید لاکتیک خصوصاً نژادهای تولید کننده باکتریوسین می­گردد. چال (محصول تخمیری حاصل از شیر شتر) يکي از مهمترین منابع سنتی شناخته شده­ ایرانی براي جداسازی باکتري­هاي اسيد لاکتيک تولید کننده باکتریوسین می­باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی خواص ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از چال بود. برای تائيد شناسايي جدايه­ لاکتیکی از واکنش­ زنجیره­ای پلیمراز مبتنی بر پرایمر اختصاصی جایگاه مولّد باکتریوسین استفاده شد. سپس ویژگی­های ضد میکروبی روماند­های[1] خام، خنثی و عمل­آوری شده فازهای رشد لگاریتمی و سکون جدایه لاکتیکی در برابر برخی از شاخص­های باکتریایی غذازاد و کپک­های توکسین­زا به ترتیب با روش­های میکرودایلوشن و لکه گذاری اسپور کپک مورد ارزیابی قرار گرفت. توالي­يابي محصولات واکنش­ زنجیره­ای پلیمراز، منجر به شناسايي لاکتوباسیلوس فرمنتوم تولید کننده باکتریوسین شد. اثر آنتاگونیستی این جدایه لاکتیکی از بین شاخص­های باکتریایی مورد مطالعه، به طور معني­داري (05/0>p) بر باکتری­های گرم مثبت به ویژه لیستریا مونوسیتوژنز بیشتر بود. علاوه بر این، روماند­های خام فازهای رشد لگاریتمی و سکون لاکتوباسیلوس فرمنتوم به ترتیب دارای اثر بازدارندگی بیشتری بر رشد شاخص­های باکتریایی و کپک­های توکسین­زا بودند. ترکیبات شبه باکتریوسینی تولیدی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از چال (فرآورده تخمیری سنّتی شیر شتر) با کاهش رشد شاخص­های میکروبی غذازاد از قابلیت بالایی برای استفاده به عنوان یک نگهدارنده زیستی در صنایع غذایی و دارویی برخوردار می­باشد.[1]supernatant
کلمات کلیدی : ترکیبات شبه باکتریوسینی، چال،  لاکتوباسیلوسفرمنتوملیستریامنوسیتوژنز
منابع : Cavera V, Arthur TD, Kashtanov D, Chikindas ML. Bacteriocins and their position in the next wave of conventional antibiotics. International Journal of Antimicrobial Agents. 2015; 46(5):494-501. Yi L, Dang J, Zhang L, Wu Y, Liu B, Lü X. Purification, characterization and bactericidal mechanism of a broad spectrum bacteriocin with antimicrobial activity against multidrug-resistant strains produced by Lactobacillus coryniformis XN8. Food Control. 2016; 67(1): 53-62. Kerr B, The Ecological and Evolutionary Dynamics of Model Bacteriocin Communities. In: Riley MA, Chavan MA. (editor) Bacteriocins Ecology and Evolution. USA, Springer, 2007; pp 111-134. Casaburi A, Martino VD, Ferranti P, Picariello L, Villani F. Technological properties and bacteriocins production by Lactobacillus curvatus 54M16 and its use as starter culture for fermented sausage manufactureFood Control. 2016; 59(1): 31-45. Heredia-Castro PY, Méndez-Romero JI, Hernández-Mendoza A, Acedo-Félix E, Vallejo-Cordoba B. Antimicrobial activity and partial characterization of bacteriocin-like inhibitory substances produced by Lactobacillus spp. isolated from artisanal Mexican cheese. Journal of Dairy Science. 2015; 98(12): 8285-93. Fan L, Song J. Antimicrobial microbes-bacteriocin producing lactic acid bacteria. In:  Mendez-Vilas A. (Eds). Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education. Badajoz, ResearchCenter. 2013; p. 899-909. Lee JH, Li X, O'Sullivan D. Transcription Analysis of a Lantibiotic Gene Cluster from Bifidobacterium longum DJO10A. Applied and Environmental Microbiology. 2011; 77 (1): 5879-87. Mirhossieni M, Nahvi E, Kermanshahi R, Tavassoli M. The study of effect bacteriocin producing Lactococcus lactis on Listeria monocytogenes and Bacillus cereus. Journal of Mazandaran University of Medical Science. 2007; 17(60) :112-5.Coloretti FCarri SArmaforte EChiavari CGrazia LZambonelli C. Antifungal activity of lactobacilli isolated from salami. FEMS Microbiology Letters. 2007; 271(2):245-50. Gerbaldo GA, Barberis C, Pascual L, Dalcero A, Barberis L. Antifungal activity of two Lactobacillus strains with potential probiotic properties. FEMS Microbiology Letters. 2012; 332(1): 27-33. El-Mabrok ASW, Hassan Z, Mokhtar AM, Hussin KM. Antifungal activity ofLactobacillus plantarumLAB-C5 and LAB-G7 isolated from Malaysian fruits. Acta Biologica Malaysiana.2013; 2 (1): 22-30. Oliveira PM, Zannini E, Arendt EK. Cereal fungal infection, mycotoxins, andlactic acid bacteria mediated bioprotection: from crop farming to cerealproducts. Food Microbiology. 2014; 37: 78-95. Lavermicocca P, Valerio F, Evidente A, Lazzaroni S, Corsetti A, Gobbetti M. Purification and characterization of novel antifungal compounds from the sourdough Lactobacillus plantarum strain 21B. Applied and EnvironmentalMicrobiology. 2000; 66(9): 4084-90. Ryu E, Yang E, Woo E, Chang H. Purification and characterization of antifungal compounds from Lactobacillus plantarum HD1 isolated from kimchi. Food Microbiology. 2014; 41(2014):19-26. Zarei Yam B, Khomeiri M, Sadeghi Mahounak A, Jafari M. Isolation and identification of yeasts and lactic acid bacteria from local traditional fermented camel Milk, chal. Journal of Food Processing & Technology. 2015; 6(7): 1-6. Jones RJ, Hussein HM, Zagorec M, Brightwell G, Tagg GR. Isolation of lactic acid bacteria with inhibitory activity against Pathogens and spoilage organisms associated with fresh meat. Food Microbiology. 2008; 25 (2): 228-34. Yang E, Fan L, Jiang Y, Doucette C, Fillmore S. Antimicrobial activity of bacteriocin-producing lactic acid bacteria isolated from cheeses and yogurts. AMB Express. 2012; 2 (1): 1-12. Badis A, Guetarni D, Moussa Boudjema BM, Henni DE, Kihal M. Identification and technological properties of lactic acid bacteria isolated from raw goat milk of four Algerian races. Food Microbiology. 2004; 21(5): 579-88.   Magnusson J, Strom K, Roos S, Sjogren J, Schnurer J. Broad and complex antifungal activity among environmental isolates of lactic acid bacteria. FEMS Microbiology Letters. 2003; 219 (1): 129-35. Gulahmadov SG, Abdullaeva NF, Guseinova NF, Kuliev AA, Ivanova IV, Dalgalarondo M. Isolation and characterization of bacteriocin-like inhibitory substances from lactic acid bacteria isolated from Azerbaijan cheeses. Applied Biochemistry and Microbiology. 2009; 45(3): 266–71. Tropcheva R, Nikolova D, Evstatieva Y, Danova S. Antifungal activity and identification of Lactobacilli, isolated from traditional dairy product “katak”. Anaerobe. 2014; 28: 78-84 Maczulak A. Encyclopedia OF microbiology. 3nd ed., USA, Springer., 2009. Sabia C, Anacarso I, Bergonzini A, Gargiulo R, Sarti M, Cond C, Messi P, de Niederhausern S, Iseppi R, Bondi M. Detection and partial characterization of a bacteriocin-like substance produced by Lactobacillus fermentum CS57 isolated from human vaginal secretions. Anaerobe. 2014; (1): 26:41-5.Pascual LMDaniele MBGiordano WPájaro MCBarberis IL. Purification and partial characterization of novel bacteriocin L23 produced by Lactobacillus fermentum L23. Current Microbiology. 2008; 56(4): 397-402. Cotter PD, Ross RP, Hill C. Bacteriocins a viable alternative to antibiotics? Nature Reviwes Microbiology. 2013; 11: 95-105 Ammor S, Tauveron G, Dufour E, Chevallier I. Antibacterial activity of lactic acid bacteria against spoilage and pathogenic bacteria isolated from the same meat small-scale facility. Food Control. 2006; 17(6): 454–61. Todorov SD, Dicks LMT. Pediocin ST18, an anti-listerial bacteriocin produced by Pediococcus pentosaceus ST18 isolated from boza, a traditional cereal beverage from Bulgaria. Process Biochemistry. 2005; 40(1): 365–70. Ahmadova A, Todorov SD, Hadji-Sfaxi I, Choiset Y, Rabesona H, Messaoudi S, et al. Antimicrobial and antifungal activities of Lactobacillus curvatus strain isolated from homemade Azerbaijani cheese. Anaerobe. 2013; 20: 42–9. Zacharof MP, Lovitt RW. Bacteriocins produced by Lactic Acid Bacteria, a review article. APCBEE Procedia. 2012; 2: 50 – 56. Gálvez A, Abriouel H, López RL, Ben Omar N. Bacteriocin-based strategies for food biopreservation. International Journal of Food Microbiology. 2007; 120(1-2): 51–70.LeroyF, De VuystL. Lactic acid bacteria as functional starter cultures for the food fermentation industry. Trends in Food Science & Technology. 2004; 15(2): 67–78. Dal Belloa F, Clarkea CI, Ryana LAM, Ulmera H, Schobera TJ, Stromc K, et al. Improvement of the quality and shelf life of wheat bread by fermentation with the antifungal strain Lactobacillus plantarum FST 1.7. Journal of Cereal Science. 2007; 45(3):309-18
شماره صفحه :
از 1 تا 13


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مریم ابراهیمی 1     
مرتضی خمیری
(نویسنده مسئول)
2     
علی مسعودی نژاد 3     
علیرضا صادقی 4     
بلال صادقی 5     
مهدی کاشانی نژاد 6     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .