English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1824 بازدید ) ( 95 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 4
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله : بهینه‌سازی اثر سویه‌های Bacillus cereusسویه zk2و Bacillus thuringiensisسویه ILBB224جداشده از لجن لبنی در کاهش هیستامین به روش الایزا در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش رویه سطح پاسخ
خلاصه مقاله : آمین‌های بیوژنیک ترکیبات مهم برای عملکردهای فیزیولوژیکی و متابولیکی در تمام ارگانیسم‌های زنده هستند که در اثر متابولیسم برخی از اسیدهای آمینه و واکنش دکربوکسیلاسیون در طول تخمیر و یا فساد مواد غذایی تولید می‌شوند.کنترل تجمع آمین‌ها در فراورده‌های تخمیری که  بخش اعظم آمین‌های بیوژن در مواد غذایی را هیستامین تشکیل می‌دهد یکی از چالش‌های حاضر در صنعت غذا می‌باشد. محدود نمودن رشد میکروبی و فعالیت دکربوکسیلازی میکروارگانیسم‌ها با استفاده از سویه‌هایی که فاقد آنزیم آمینواسید دکربوکسیلاز بوده و یا سویه‌های اکسیدکننده آمین‌ها در کشت‌های آغازگر از روش‌های کنترل تشکیل آن‌ها می‌باشند. به منظور افزایش کنترل مواد غذایی و احتمالاً برای کمک به روشن شدن نقش هیستامین در رژیم غذایی برای سلامت انسان، امروزه از روش‌های سریع و تحلیلی آسان و مقرون به‌صرفه مانند روش الایزا‌‌ برای تعیین کمی آمین‌های بیوژنیک استفاده می‌شود.  لذا در این پژوهش اثر دوسویه باسیلوس سرئوسzk2و باسیلوس تورنجینسیسILBB224جداشده از لجن لبنی به‌تنهایی و همراه با کشت آغازگر پنیر در کاهش هیستامین به دو صورت کیفی و کمی موردبررسی قرار گرفت. بررسی کیفی از طریق آزمایش دکربوکسیلاسیون سویه‌های باکتریایی در محیط لیزین دکربوکسیلاز براثانجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن بود که سویه‌ها فاقد آنزیم دکربوکسیلاز بوده و قادر به شکستن گروه کربوکسیل از اسیدآمینه نمی‌باشند. با مصرف قند و تولید اسید، رنگ محیط کشت را به رنگ زرد تغییر دادند.  همچنین، تأثیر سویه‌های باسیلوس سرئوسzk2باسیلوستورنجینسیسILBB224و کشت آغازگر پنیر بر کاهش غلظت‌های ppm150، ppm125،ppm100،ppm75ppm50هیستامین محیط با استفاده از آزمون الایزا انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت هیستامین، درصد کاهش هیستامین توسط سویه‌های مختلف کاهش یافت. همچنین، مشخص شد بیشترین میزان کاهش هیستامین در هنگام استفاده از مخلوط سویه‌های باسیلوسبه همراه آغازگر پنیر در غلظت ppm50 هیستامین بود. بنابراین، بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان از این سویه‌‌ها به‌عنوان کشتی با پتانسیل مناسب جهت کاهش آمین‌های بیوژنیک در فراورده‌های تخمیری مختلف استفاده نمود.
کلمات کلیدی : آمین‌های بیوژنیک، الایزا، پنیر، سویه‌های باسیلوس، هیستامین
منابع : -   بلوریان ش، کامکار الف، نجف نجفی م، محمدی ثانی ع، حسینی ف، صابریان ح، بهینه‌سازی شرايط استخراج رنگ‌دانه كوركومين از ريزوم زردچوبه با استفاده از روش رويه سطح پاسخ (RSM). علوم و صنايع غذايي. 1396: 15 (74):281-273. 2-    طلوع نداف آبکوهی م، جداسازی و شناسایی گونه‌های جنس (باسیلوس) مولد پروتئاز قلیایی در لجن باکتوفیوژ و سپراتور با استفاده از روش‌های مبتنی بر کشت و مولکولی (1396)، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. 3-   گودرزي س، مريم آبادي ع، نبي‌پور الف، محبي غ، آرمين س، وزيري‌زاده الف و شاغولي س، هیستامین، بیومارکر تازگی ماهی شیر (Scomberomorus commerrson). 1395: 19 (2): 257-244. 4-   مرتضوی ع، زیرجانی ل، طباطبایی یزدی ف، میکروبیولوژی غذایی کاربردی و آزمایشگاهی (1388). چاپ اول. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. 5-   وسیعی ع، جداسازي و شناسايي باکتری‌های اسيد لاکتيک "ترخينه" با روش‌هاي مبتني بر کشت و مولکولي و افتراق آن‌ها با کمک تکنيک rep-PCR(1392)، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. 6-    Aygün O, Schneider E, Scheuer R, Usleber E, Gareis M, Märtlbauer E. Comparison of ELISA and HPLC for the determination of histamine in cheese. Journal of agricultural and food chemistry. 1999;47(5):1961-4. 7-   Benkerroum N. Biogenic amines in dairy products: origin, incidence, and control means. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2016;15(4):801-26. 8-  Choi J-Y, Hong S-W, Chung K-S. Selection of Biogenic Amine-reducing Microorganisms from a Traditional Korean-style Fermented Food, $ Cheonggukjang$. Korean Journal of Food Science and Technology. 2012;44(2):196-201. 9-   Dapkevicius MLE, Nout MR, Rombouts FM, Houben JH, Wymenga W. Biogenic amine formation and degradation by potential fish silage starter microorganisms. International Journal of Food Microbiology. 2000;57(1):107-14. 10- Eom JS, Seo BY, Choi HS. Biogenic Amine Degradation by Bacillus Species Isolated from Traditional Fermented Soybean Food and Detection of Decarboxylase-Related Genes. Journal of microbiology and biotechnology. 2015;25(9):1519-27. 11- Garcha S, Verma N, Brar S. Isolation, characterization and identification of microorganisms from unorganized dairy sector wastewater and sludge samples and evaluation of their biodegradability. Water Resources and Industry. 2016;16:19-28. 12- Gardini F, Martuscelli M, Caruso MC, Galgano F, Crudele MA, Favati F, et al. Effects of pH, temperature and NaCl concentration on the growth kinetics, proteolytic activity and biogenic amine production of Enterococcusfaecalis. International journal of food microbiology. 2001;64(1):105-17. 13- Gardini F, Martuscelli M, Crudele MA, Paparella A, Suzzi G. Use of Staphylococcusxylosusas a starter culture in dried sausages: effect on the biogenic amine content. Meat Science. 2002;61(3):275-83. 14- Herrero-Fresno A, Martínez N, Sánchez-Llana E, Díaz M, Fernández M, Martin MC, et al. Lactobacilluscaseistrains isolated from cheese reduce biogenic amine accumulation in an experimental model. International journal of food microbiology. 2012;157(2):297-304. 15- Jalali-Heravi M, Parastar H, Ebrahimi-Najafabadi H. Characterization of volatile components of Iranian saffron using factorial-based response surface modeling of ultrasonic extraction combined with gas chromatography–mass spectrometry analysis. Journal of Chromatography A. 2009;1216(33):6088-97. 16- Kantaria U, Gokani R. Quality and safety of biogenic amines. International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences. 2011;2(4):1461-8. 17- Kongkiattikajorn J. Potential of starter culture to reduce biogenic amines accumulation in som-fug, a Thai traditional fermented fish sausage. Journal of Ethnic Foods. 2015;2(4):186-94. 18- Kumar CG, Takagi H. Microbial alkaline proteases: from a bioindustrial viewpoint. Biotechnology advances. 1999;17(7):561-94. 19- Kurihara K, Wagatsuma Y, Fujii T, Okuzumi M. Effect of reaction conditions on L-histidine decarboxylation activity of halophilic histamine-forming bacteria. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries (Japan). 1993. 20- Latorre-Moratalla M, Bover-Cid S, Veciana-Nogués MT, Vidal-Carou MC. Control of biogenic amines in fermented sausages: role of starter cultures. Frontiers in microbiology. 2012;3. 21- Latorre-Moratalla M, Bover-Cid S, Talon R, Aymerich T, Garriga M, Zanardi E, et al. Distribution of aminogenic activity among potential autochthonous starter cultures for dry fermented sausages. Journal of food protection. 2010;73(3):524-8. 22- Linares DM, Martín M, Ladero V, Alvarez MA, Fernández M. Biogenic amines in dairy products. Critical reviews in food science and nutrition. 2011;51(7):691-703. 23- Maintz L, Novak N. Histamine and histamine intolerance. The American journal of clinical nutrition. 2007;85(5):1185-96. 24- Marcobal A, Polo MC, Martın-Alvarez PJ, Moreno-Arribas MV. Biogenic amine content of red Spanish wines: comparison of a direct ELISA and an HPLC method for the determination of histamine in wines. Food research international. 2005 May 1;38(4):387-94. 25- Naila A, Flint S, Fletcher GC, Bremer P, Meerdink G. Histamine degradation by diamine oxidase, Lactobacillusand VergibacillushalodonitrificansNai18. Journal of Food Processing and Technology. 2012;3(6):1-4. 26- Poveda J, Chicon R, Cabezas L. Biogenic amine content and proteolysis in Manchego cheese manufactured with Lactobacillusparacaseisubsp. paracaseias adjunct and other autochthonous strains as starters. International Dairy Journal. 2015;47:94-101. 27- Rodriguez-Jerez J, Mora-Ventura M, Lopez-Sabater E, Hernandez-Herrero M. Histidine, lysine and ornithine decarboxylase bacteria in Spanish salted semi-preserved anchovies. Journal of Food Protection. 1994;57(9):784-7. 28- Spano G, Russo P, Lonvaud-Funel A, Lucas P, Alexandre H, Grandvalet C, et al. Biogenic amines in fermented foods. European journal of clinical nutrition. 2010;64:S95-S100. 29- Terlabie NN, Sakyi-Dawson E, Amoa-Awua WK. The comparative ability of four isolates of Bacillussubtilisto ferment soybeans into dawadawa. International journal of food microbiology. 2006;106(2):145-52. 30- Tofalo R, Perpetuini G, Schirone M, Suzzi G. Biogenic amines: toxicology and health effect. Encyclopedia of Food and Health. 2016;1:424-9. 31- Zhong K, Wang Q. Optimization of ultrasonic extraction of polysaccharides from dried longan pulp using response surface methodology. Carbohydrate Polymers. 2010;80(1):19-25


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
عاطفه اسعدی 1     
فریده طباطبایی یزدی
(نویسنده مسئول)
2     
سیدعلی مرتضوی 3     
فخری شهیدی 4     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .