English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2029 بازدید ) ( 129 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 4
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : ­ارزیابی عملکرد ماتریکس ریزپوشانی بر زنده­مانی باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کوآگولانس در شرایط شبیه ­سازى معده و روده
خلاصه مقاله : فرایند ریزپوشانى پروبيوتيک­ها در نمونه­های غذایی به‌عنوان یک فن نوین برای افزایش زنده­مانیو قابلیت تحمل پروبیوتیک­های پوشش­دهی شده در شرایط دستگاه گوارش ثابت شده است. با این حال تحقیقات در زمینه ترکیبات بهینه ریزپوشانی به‌منظور افزایش بقای باکتری‌های پروبیوتیک در مواد غذایی و شرایط شبیه­سازى معده و روده ادامه دارد. در این پژوهش با ایجاد ریزپوشینه متشکل از ماتریکس کنسانتره پروتئین آب پنیر، کربوکسی متیل سلولز، پکتین، اینولین و صمغ فارسی، به منظور افزایش زنده­مانی باکترى لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس[1]و باسیلوس کوآگولانس[2] در شرایط معده (پپسین، 5/1pH)و روده (پانکراتین و نمک­های صفراوی، 8pH)، به ترتیب راندمان ریزپوشانی 50/76 و 55/84 درصد حاصل گردید. ریزپوشینه­ها در شرایط شبیه­سازى شده در بازه­هاى زمانى صفر،10، 30، 60 و90 minدر دماى°C 37 قرار گرفتند. نتایج آناليز واريانس و مقايسه ميانگين نشان داد که اختلاف معنی­داریدر شرایط شبیه­سازی معده (05/0P) در کاهش سیکل لگاریتمی جمعیت لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس ریزپوشانی شده نسبت بهآزاد (نسبت 3 به 8  Log Cfu/ml) و در  باسیلوس کوآگولانس (نسبت 3 به 7 Log Cfu/ml) حاصل گردید در حالی که در شرایط بازی روده نسبت کاهش لگاریتمی جمعیت باکتری‌های ریزپوشانی شده بهسلول‌هایآزاد آن در سویه­های مذکور به ترتیب نسبت 3 به 9 و 3 به 8  Log Cfu/mlبود.[1]Lactobacillus acidophilus[2]Lactobacillus coagulans
کلمات کلیدی : باکتری پروبیوتیک، راندمان ریزپوشانی، ماتریکس ریزپوشانی، شبیه ­سازی دستگاه گوارش
منابع : Saarela M, Mogensen G, Fonden R, Matto J, Mattila-Sandholm T. Probiotic bacteria: safety, functional and technological properties. Journal of biotechnology. 2000 Dec 28; 84(3):197-215. Doherty SB, Gee VL, Ross RP, Stanton C, Fitzgerald GF, Brodkorb A. Efficacy of whey protein gel networks as potential viability-enhancing scaffolds for cell immobilization of Lactobacillus rhamnosus GG. Journal of Microbiological Methods. 2010 Mar 31; 80 (3):231-41. Zuidam NJ, Nedovic VA. Handbook Encapsulation Technologies for Active Food Ingredients and Food Processing. Chapter 10, Encapsulation of Probiotics for use in Food Products. 2010; 269- 303. Homayouni A, Azizi A, Ehsani MR, Yarmand MS, Razavi SH. Effect of microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of synbiotic ice cream. Food Chemistry. 2008 Nov 1; 111(1):50-5. Mortazavian AM, Azizi A, Ehsani MR, Razavi SH, Mousavi SM, Sohrabvandi S, Reinheimer JA. Survival of encapsulated probiotic bacteria in Iranian yogurt drink (Doogh) after the product exposure to simulated gastrointestinal conditions. Milchwissenschaft. 2008 Jan 1; 63(4):427. Picot A, Lacroix C. Optimization of dynamic loop mixer operating conditions for production of o/w emulsion for cell microencapsulation. Le Lait. 2003 May 1;83 (3):237-50. Mohammadi R, Mortazavian AM. Technological aspects of prebiotics in probiotic fermented milks. Food Reviews International. 2011 Feb 28; 27(2):192-212. Lee KY, Heo TR. Survival of Bifidobacterium longumImmobilized in calcium alginate beads in simulated gastric juices and bile salt solution. Applied and Environmental Microbiology. 2000 Feb 1; 66(2):869-73. Krasaekoopt W, Bhandari B, Deeth H. Evaluation of encapsulation techniques of probiotics for yoghurt. International Dairy Journal. 2003 Dec 31; 13(1):3-13. Seyedain-Ardabili M, Sharifan A, Ghiassi Tarzi B. The Production of Synbiotic Bread by Microencapsulation. Food technology and biotechnology. 2016 Mar 31; 54(1):52-9. میلانی ا، نعیمی ه، مرتضوی س ع، کوچکی آ. تأثیر شرایط شبیه­سازی شده معده و روده بر زنده­مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacilluse casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک. نشریه پژوهش­های علوم و صنایع غذایی. 1391. جلد 8، شماره 2، 190-199. Mokarram RR, Mortazavi SA, Najafi MBH Shahidi F. The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential probiotic bacteria in simulated gastric and intestinal juice. Food Research International. 2009. 42; 1040-1045. Ananta E, Volkert M, Knorr D. Cellular injuries and storage stability of spray-dried Lactobacillus rhamnosus GG. International Dairy Journal. 2005 Apr 30; 15(4): 399-409. Altamirano-Fortoul R, Moreno-Terrazas R, Quezada-Gallo A, Rosell CM. Viability of some probiotic coatings in bread and its effect on the crust mechanical properties. Food Hydrocolloids. 2012 Oct 31; 29(1):166-74. Picot A, Lacroix C. Encapsulation of bifidobacteria in whey protein-based microcapsules and survival in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. International Dairy Journal. 2004 Jun 30; 14(6):505-15. Michida H, Tamalampudi S, Pandiella SS, Webb C, Fukuda H, Kondo A. Effect of cereal extracts and cereal fiber on viability of Lactobacillus plantarum under gastrointestinal tract conditions. Biochemical engineering journal. 2006 Feb 28; 28(1):73-8. Charteris WP, Kelly PM, Morelli L, Collins JK. Development and application of an in vitro methodology to determine the transit tolerance of potentially probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium species in the upper human gastrointestinal tract. Journal of applied microbiology. 1998 May 1; 84(5):759-68. Brinques GB, Ayub MA. Effect of microencapsulation on survival of Lactobacillusplantarum in simulated gastrointestinal conditions, refrigeration, and yogurt. Journal of Food Engineering. 2011 Mar 31; 103(2):123-8. Shi LE, Li ZH, Li DT, Xu M, Chen HY, Zhang ZL, Tang ZX. Encapsulation of probiotic Lactobacillus bulgaricus in alginate–milk microspheres and evaluation of the survival in simulated gastrointestinal conditions. Journal of Food Engineering. 2013 Jul 31; 117(1):99-104. Sultana K, Godward G, Reynolds N, Arumugaswamy R, Peiris P, Kailasapathy K. Encapsulation of probiotic bacteria with alginate–starch and evaluation of survival in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. International journal of food microbiology. 2000 Dec 5; 62(1-2):47-55. Sandoval-Castilla O, Lobato-Calleros C, García-Galindo HS, Alvarez-Ramírez J, Vernon-Carter EJ. Textural properties of alginate–pectin beads and survivability of entrapped Lb. casei in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. Food Research International. 2010 Jan 31; 43(1):111-7. Fritzen-Freire CB, Prudêncio ES, Pinto SS, Muñoz IB, Amboni RD. Effect of microencapsulation on survival of Bifidobacterium BB-12 exposed to simulated gastrointestinal conditions and heat treatments. LWT-Food Science and Technology. 2013 Jan 31; 50(1):39-44. Fritzen-Freire CB, Prudêncio ES, Amboni RD, Pinto SS, Negrão-Murakami AN, Murakami FS. Microencapsulation of bifidobacteria by spray drying in the presence of prebiotics. Food Research International. 2012 Jan 31; 45(1):306-12. Yonekura L, Sun H, Soukoulis C, Fisk I. Microencapsulation of Lactobacillus acidophilus NCIMB 701748 in matrices containing soluble fibre by spray drying: Technological characterization, storage stability and survival after in vitro digestion. Journal of functional foods. 2014 Jan 31; 6:205-14. نعیمی ه، مرتضوی س ع، میلانی ا،  کوچکی، آ. تأثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده­مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین‌بیوتیک. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. 1392. جلد 10 شماره 40،  27-36. خسروی زنجانی م ع، محمدی ن، بهروز نسب ک، صولتی اع. تأثیر ریزپوشانی بر روی زنده‌مانی لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شرایط شبیه­سازی شده معده و روده. مجله پژوهش‌های بالینی دامپزشکی، 1392. جلد 4، شماره 1، 29-39. Caputo L, Visconti A, De Angelis M. Selection and use of a Saccharomyces cerevisae strain to reduce phytate content of whole meal flour during bread-making or under simulated gastrointestinal conditions. LWT-Food Science and Technology. 2015 Sep 30; 63(1):400-7. Shi LE, Li ZH, Li DT, Xu M, Chen HY, Zhang ZL, Tang ZX. Encapsulation of probiotic Lactobacillus bulgaricus in alginate–milk microspheres and evaluation of the survival in simulated gastrointestinal conditions. Journal of Food Engineering. 2013 Jul 31; 117(1):99-104. محمدی ج، میردامادی س، جوانمرد داخلی م، صفوی م. بصیری ع. اثر ریزپوشانی بر قابلیت زنده­مانی لاکتوباسیلوسکازئی در شرایط شبیه­سازی شده معده و روده و تیمار حرارتی. فناوری‌های نوین غذایی، 1395. جلد 4، شماره 13، 31-43. Shi LE, Zheng W, Zhang Y, Tang ZX. Milk-alginate microspheres: Protection and delivery of Enterococcus faecalis HZNU P2. LWT-Food Science and Technology. 2016 Jan 31; 65:840-4. Chandramouli V, Kailasapathy K, Peiris P, Jones M. An improved method of microencapsulation and its evaluation to protect Lactobacillus spp. in simulated gastric conditions. Journal of microbiological methods. 2004 Jan 31; 56(1):27-35. Akalın AS, Erişir D. Effects of Inulin and Oligofructose on the Rheological Characteristics and Probiotic Culture Survival in Low‐Fat Probiotic Ice Cream. Journal of food science. 2008 May 1; 73(4).
شماره صفحه :
از 15 تا 27


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مرضیه حسینی نژاد
(نویسنده مسئول)
1     
عباس عابدفر 2     
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .