مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فریده طباطبائی یزدی
ترتیب نویسنده : 5
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .